Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska


Chór Kameralny przy  Oddziale ZNP w Mi?sku Mazowieckim zdoby?  Puchar Prezesa siedleckiego Oddzia?u ZNP. Powsta? w roku 2000,   a w ci?gu 11 lat istnienia przewin??y si? przeze? 64 osoby. W jego  repertuarze zebra?o si? ponad 120 ró?nych pie?ni: od chóralnej klasyki poprzez utwory patriotyczne, sakralne, kol?dy i pastora?ki, pie?ni ludowe i popularne, zwi?zane najcz??ciej z ?yciem Mi?ska Mazowieckiego, z tekstami miejscowych autorów i muzyk? za?o?yciela i dyrygenta chóru Stanis?awa Wo?nicy.Chórzy?ci z Mi?ska zdobyli Puchar Prezesa Oddzia?u ZNP w Siedlcach. 

Chór „Warszawianka", mieszany, czterog?osowy, licz?cy 30 cz?onków, powsta? przy ZG Z N P w 1999 roku.  Oprócz  klasyki zespó?  ma swym repertuarze pie?ni patriotyczne, ludowe, religijne, a szczególne w nim miejsce maj? utwory zwi?zane z Warszaw? i Mazowszem. Koncertowa? w Studiu Polskiego Radia i w Studiu TVP. Nagra? te? dwie p?yty. Od lat chór u?wietnia swymi koncertami inauguracj? roku akademickiego w Wy?szej Szkole Pedagogicznej ZNP i innych uczelniach warszawskich. Chór zdoby? Puchar Prezydenta Siedlec.

 

   

Mieszany chór Nauczycielski „Vivace" istnieje od 1988 roku i dzia?a przy Klubie Nauczyciela w Sochaczewie. Chór wyst?powa? na Litwie i  w Anglii z koncertami dla Polonii, razem z chórem angielskim ?piewa? w ko?cio?ach warszawskich Msz? Milenijn?. Koncertowa? w Warszawie i innych miastach wojewódzkich. W roku 2011 chór licznymi koncertami
u?wietni? obchody roku chopinowskiego. Obecnie dyrygentem chóru jest pan Piotr Milczarek. Chórzy?ci z Sochaczewa zdobyli Puchar Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.  

 


 


Chór „ Festa Allegra” powsta? w 2003 roku jako Ochotniczy Chór Pedagogiczny przy PSP nr 2 w Radomiu.Obecnie zespó? skupia 25 pa? z radomskich szkó?. Za?o?ycielem, dyrygentem i autorem wi?kszo?ci opracowa?
muzycznych jest pan Piotr B?bolcwski, nauczyciel muzyki. O paniach mo?na powiedzie? , ?e ?piewaj? „i do ta?ca i do ró?a?ca”, st?d w pi?t? rocznic? swoich narodzin zespó? przemianowa? si? na Chór „Festa Allegra" czyli weso?a zabawa. Chór dzia?a pod patronatem Oddzia?u ZNP w Radomiu.W siedleckim przegl?dzie zdoby? Puchar Za Najlepsze Wykonanie Utworu Obowi?zkowego.

Chór ZNP w Ostro??ce dzia?a od czerwca 1999 roku, a kieruje nim pani Bo?ena Harasimowicz-P?za . Jest chórem mieszanym, licz?cym 35 osób rekrutuj?cych si? z grona nauczycieli i sympatyków ?piewu chóralnego z Ostro??ki i okolic. W repertuarze ma utwory sakralne, pie?ni ludowe i popularne, utwory wykonywane a cappella, i z akompaniamentem. W roku 2003 odby? tourne koncertowe w Niemczech, w 2009 zdoby? wyró?nienie na II Europejskim Festiwalu Chórów Nauczycielskich, a w 2010 koncertowa? w mie?cie Preilii na ?otwie na zaproszenie Chóru Nauczycielskiego „Latgale".W siedleckim przegl?dzie zdoby? Puchar Prezesa Okr?gu Mazowieckiego ZNP.


 


Chór „Melodia" ZNP Siedlce powsta? we wrze?niu 1999 roku, a dzisiaj  ?piewaj? w nim 24 osoby. Cz?onkowie chóru to wy??cznie  studenci-Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzia?alno?? chóru wspiera Zarz?d Oddzia?u ZNP oraz Miejski O?rodek Kultury. W ci?gu l 1 lat dzia?alno?ci chór dal ponad 90 wyst?pów, z czego 12 wyjazdowych. W repertuarze ma pie?ni popularne, ludowe, patriotyczne, okoliczno?ciowe oraz kompozytorów polskich i obcych. Pie?ni ?piewane s? w j?zyku polskim, rosyjskim, angielskim i esperanto. Za swoj? dzia?alno?? chór „Melodia" otrzyma? w 2011 r. Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chór siedlecki zdoby? Puchar Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach.


  


            
                   


 
Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK