Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

W ho?dzie TON - ognie pami?ci
1 wrze?nia, to dzie? znacz?cy dla wszystkich Polaków. Starsi upami?tniaj? w nim pocz?tek II Wojny ?wiatowej i dramatyczne wydarzenia narodowej historii, m?odzi obchodz? tradycyjne ?wi?to polskiej szko?y - wrze?niow? inauguracj? nowego roku nauki. Wielu z nas – nauczycieli co roku zastanawia si?, jak w jednej uroczysto?ci po??czy? te dwa fakty. A nie jest to ?atwe.


Mazowiecki Okr?g ZNP od kilku lat pami?? wydarze? wrze?nia 1939 roku, a jednocze?nie rado?? nauki w wolnym kraju ?wi?ci u stóp pomnika nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na warszawskim Powi?lu. W ten sposób oddaje ho?d tak?e tym, którzy zapisali najwspanialsze karty dziejów nauczycielstwa - tajnego nauczania.


 -Jedynie w Polsce podczas okupacji istnia?o podziemne wojsko, podziemna administracja i podziemne szkolnictwo. W tym ostatnim podstawow? rol? odegra? nauczyciel, który z nara?eniem ?ycia uczy? polskie dzieci na tajnych kompletach. Oko?o 8,5 tys z nich zap?aci?o ?yciem za t? podziemn? polsk? szko?? – przypomnia? Jerzy Wi?niewski,Prezes Okr?gu Mazowieckiego.
 

W tym roku go??mi honorowymi uroczysto?ci byli pani Ludmi?a Mosiewicz oraz panowie Kazimierz Bronowski i Henryk Rad?owski – nauczyciele TON.

   

To na ich r?ce z?o?yli?my ho?d za heroizm nauczycieli w latach wojny i okupacji. Z tym wi?kszym smutkiem zgromadzeni przyj?li informacj?, ?e odesz?a od nas pani Tatiana Huszcza, nauczycielka TON. Minut? ciszy
po?egnali?my Kole?ank? u stóp pomnika TON.


Wi?zanki i ognie pami?ci szybko otoczy?y pomnik. Szczególnie wzruszaj?co wygl?dali najm?odsi, którzy w imieniu swoich szkó? pochylali sztandary i sk?adali kwiaty u stóp pomnika.
 

Jak zwykle w tym dniu nie zabrak?o kolegów z nauczycielskiej „S”,
którym przewodzi? pan Andrzej Kropiwnicki.


W imieniu Kuratorium wi?zank? z?o?y?a


pani Katarzyna Góralska wicekurator,

prezydenta miasta reprezentowa?a

pani Jolanta Lipszyc, dyrektor Biura Edukacji,
a samorz?d Warszawy pan Marek Rojszyk wiceprzewodnicz?cy Rady Warszawy
i pan Marian Pocz?tek, wiceburmistrz Bemowa.
 

Najpi?kniejszy warszawski pomnik – Pomnik Nauczycieli TON na wiele godzin otoczy?y kwiaty i znicze.
Jak co roku w pierwszym dniu wrze?nia.