Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Jeste?my z piel?gniarkami!

W czwartym dniu protestu oraz pikiety piel?gniarek i po?o?nych przed kancelari? premiera, po policyjnym zepchni?ciu kobiet z ulicy, a tak?e wyra?nym usztywnie-niu stanowiska rz?du, mazowiecki ZNP stan?? rami? w rami? ze zwi?zkowcami z tej drugiej organizacji. Kilkudziesi?cioosobowa grupa nauczycieli z Warszawy i okolic wspar?a protestuj?ce kobiety. I tak pod URM-em wraz z piel?gniarkami stan?li górnicy, „Sierpie? 80”, ZNP i OPZZ.

By? to ju? kolejny taki wspólny protest obu ?rodowisk bud?etówki. Poprzednio trwa? pod gmachem ministerstwa pracy, kiedy to piel?gniarki i po?o?ne na decyzje rz?dowe czeka?y w prowizorycznie ustawionych namiotach!

Piel?gniarki walcz? po pierwsze o zwi?kszenie nak?adów na s?u?b? zdrowia a dopiero po drugie o wy?sze p?ace. Takie same postulaty, w odniesieniu do edukacji, formu?uje ZNP. Nie bez powodu – obie te grupy, nale??ce do zawodów tak zwanego spo?ecznego zaufania, od lat znajduj? si? na ostatnich miejscach rankingów zarobków i warunków pracy.

Warto przypomnie?, ?e w po?owie lat 90. ZNP organizowa? wspólny front zmaga? ca?ej sfery bud?etowej o zwi?kszenie nak?adów i podniesienie p?ac pracowników. Lecz jak wida? wszyscy rz?dz?cy, i to od kilkunastu lat, wol? zdaje si? g?o?no protestowa? przeciwko pracowniczym protestom ni? likwidowa? ich przyczyny.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK