Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Wysz?o szyd?o z worka PO

Sta?o si? to 18 grudnia w sejmowej Komsji Edukacji  podczas prezentowania przez pani? minister Katarzyn? Hall edukacyjnych planów rz?du PO-PSL. S? one nast?puj?ce: wprowadzi? bon edukacyjny, zlikwidowa? kuratoria o?wiaty, zmieni? system wynagradzania nauczycieli. Wszystko to po to, aby samorz?d lokalny sam decydowa? o sposobie realizowania powierzonych mu zada? o?wiatowych, a dyrektor szko?y by? autonomiczny w organizacji pracy placówki i kszta?towaniu p?ac pracowników. 

 

ZNP twierdzi, ?e bon, to koniec ma?ych szkó?, za to pe?ne finansowanie o?wiaty niepublicznej ze ?rodków publicznych, to otwarcie drogi do szybkiego przekazywania szkó? menad?erom, stowarzyszeniom czy fundacjom, oraz furtki do swobodnej likwidacji przez samorz?dy placówek o?wiaty i wychowania. To tak?e prawie ca?kowite uzale?nienie p?ac od woli, dobrej lub z?ej, organu prowadz?cego.

 

To przeciw takim zamiarom powinni zaprotestowa? zw?aszcza nauczyciele, którzy do dzi? borykaj? si? ze skutkami podobnie przeprowadznej „reformy” likwidowania przedszkoli, szkó? wiejskich, godzin zaj?? pozalekcyjnych itp. W tym samym czasie, kiedy minister Hall przedstawia?a zamierzenia PO wzgl?dem edukacji, ZG ZNP postanowi?, ?e 18 stycznia 2008 roku odb?dzie si? nauczycielska i zwi?zkowa manifestacja pod Kancelari? Prezesa Rady Ministrów, MEN i Sejmem.

 

To co prawda jeszcze nie strajk, ale premierze Tusk uwaga - prawie co drugi ankietowany przez ZNP w sprawie dzia?a? w zwi?zku z planami rz?du co do podwy?ek nauczycielskich p?ac, opowiedzia? si? za strajkiem, a jedynie co dwudziesty zaakceptowa? podwy?kowe propozycje pa?skiego rz?du. Taka jest reakcja na n?dzne 112 z? wi?cej dla nauczyciela sta?ysty!

 

Dodajmy w tym miejscu, ?e Zwi?zek ??da 50–proc. wzrostu p?ac zasadniczych nauczycieli i zwi?kszenia kwoty bazowej dla nauczyciela sta?ysty z 82 do 100 proc. Zarazem przypomina, ?e przedstawiciele ?cis?ego kierownictwa MEN ju? rok temu informowali, i? 1 procent wzrostu p?ac nauczycielskich, to ponad 300 mln z?. ZNP pyta wiec, jak w zwi?zku z tym przek?ada si? na podwy?ki p?ac kwota 1,85 mld z?, które rz?d PO-PSL przeznaczy? dla nauczycieli? Je?li podwy?ka ma wynie?? 10 procent, to ta rezerwa powinna by? podwójna. A nie jest!

 

Czy ten rz?d jest kolejnym, który  tak?e chce zaoszcz?dzi? na publicznej o?wiacie ? Dot?d to pytanie pada?o tylko w kuluarach  ZG ZNP, cho? mo?e powinno pa?? bezpo?rednio w URM i Sejmie... Po upublicznieniu przez ministrer Hall planów PO „na” o?wiat? czas chyba na to najwy?szy.

 

B?d? wi?c z nami 18 stycznia, bo je?li nie, to szybciej na Tobie zaoszcz?dz?, „zrobi? w g?upa”,  ni? to sobie wyobra?asz!Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK