Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Mazowiecka kampania wyborcza - ruszy?a!


Pi?tek, 23 kwietnia, by? dniem sygnowania jednak a? dwóch
porozumie?. Najpierw go?cili?my panów S?awomira  Potapowicza i Macieja Bia?eckiego, szefów mazowieckiego Stronnictwa Demokratycznego, a podpisanie porozumienia wyborczego by?o sfinalizowaniem rozmów trwaj?cych od d?u?szego czasu.W dwie
godziny pó?niej podpisane zosta?o drugie porozumienie wyborcze - z mazowieckim
SLD, w imieniu którego swój podpis z?o?y?a pani Katarzyna Piekarska przewodniczaca Mazowieckiej Rady SLD.

 

- Rozpoczynamy d?ug? kampani? wyborcz? i niech b?dzie to droga zako?czona sukcesem.Bo tylko dzi?ki przedstawicielom w organach lokalnej w?adzy b?dziemy mieli mo?liwo?? zrealizowania prospo?ecznego programu zwi?zkowego, przy czym  wszystko zale?y od was, dzia?aj?cych lokalnie,"góra" tym razem mo?e tylko pomaga? szkoleniem, poszukaniem sojuszników-mówi? Jerzy Wi?niewski.

 

 

    

Katarzyna Piekarska przypomina?a,?e to w samorz?dzie zapadaj? najwa?niejsze dla zwyk?ych ludzi decyzje i apelowa?a, by desygnowa? do rad tych, o najwi?kszym lokalnym autorytecie. Poniewa? nie ma tym razem blokowania list wyborczych to ich ranga i pozycja lokalna zdecyduje o mo?liwo?ciach wspó?decydowania, wspó?rz?dzenia w samorz?dach.Na pytanie o podpisywanie list kandydatów na prezydenta podkre?li?a, ?e nic nie stoi na przeszkodzie podpisywaniu dwóch i wi?cej. Bo najwa?niejsze jest, by dyskusj? o Polsce prowadzi?y nie tylko dwie partie-PO i PiS, bo to ?adne odzwierciedlenie preferencji wyborczych spo?ecze?stwa

  

By?a w tym dniu tak?e szczególna uroczysto??. Oto pan Marek Rojszyk w imieniu Rady Warszawy udekorowa? prezesa Jerzego Wi?niewskiego odznaczeniem "Zas?u?ony dla Warszawy"!. To uhonorowanie wielu lat pracy dla miasta i jego mieszka?ców, doda? wiceprzewodnicz?cy Rady.


   

Kolega Jerzy Wi?niewski przyznaj?c, ?e to najpi?kniejszy dar imieninowy podkre?li?, ?e przyjmuje go w imieniu sto?ecznych zwi?zkowców, bez których wsparcia nie mia?by takich mo?liwo?ci pracy, takiej si?y "przebicia", które stwarza?y szanse walczenia o sprawy ludzi i miasta. By?y zatem tak?e kwiaty, oklaski i wzruszenia.           Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK