Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Mazowieckie ?wi?to edukacji i nauczycieli


Okr?g Mazowiecki tradycyjnie obchodzi? je w go?cinnej sali zjazdowej ZG ZNP. I jak zwykle przy tej okazji ledwo pomie?ci?a ona uczestników tej uroczysto?ci. 


Przybyli z ca?ego województwa. Nauczyciele i zwi?zkowcy ale tak?e parlamentarzy?ci, wójtowie, burmistrzowie, starostowie, dyrektorzy wydzia?ów o?wiaty - s?owem  sprawdzeni przyjaciele mazowieckiej publicznej szko?y.

Najwa?niejsze jednak miejsca przypad?y nauczycielom TON - Kole?ance Ludmile Mosiewicz oraz Koledze Henrykowi Radli?skiemu.

                
Byli z nami jak zawsze. Natomiast tych, których zabrak?o, uczczono z?o?eniem wi?zanek pod niedalekim Pomnikiem Nauczycieli TON.

Jerzy Wi?niewski, Prezes Okr?gu Mazowieckiego, przypomnia?, ?e cho? spo?eczna tradycja okre?la ten dzie? mianem dnia nauczyciela, to tak naprawd? jest to ?wi?to wszystkich pracowników o?wiaty, wszystkich ludzi zwi?zanych ze sprawami edukacji narodowej. Dzi?, jest zatem najlepsza okazja, by podzi?kowa? im za prac? dobrze s?u??c? polskiej szkole, podkre?li?.

W tegoroczne ?wi?to 18 nauczycieli i zwi?zkowców z Mazowsza odznaczonych zosta?o medalami Komisji Edukacji Narodowej, a? 14 z nich udekorowa? pan Karol Semik, kurator mazowiecki, oraz kolega S?awomir Broniarz, Prezes ZNP.

Z?otymi Odznakami ZNP uhonorowano w tym dniu 8 zwi?zkowców, a Odznakami za 50-letni? przynale?no?? do Zwi?zku 9 Kole?anek i Kolegów. Dekorowali ich prezesi Broniarz i Wi?niewski.Lecz byli w tym dniu tak?e jeszcze inni honowani przez Okr?g Mazowiecki.Oto 9-obowa grupa samorz?dowców, burmistrzów i wójtów odebra?a z r?k Jerzego Wi?niewskiego Medale Pami?tkowe ufundowane przez ZOM dla tych, którzy szczególnie zas?u?yli si? sprawom mazowieckiej edukacji.Podczas krótkiego wyst?pienia  pan kurator Karol Semik podkre?li?, ?e praca nauczyciela, to  reforma najwa?niejsza, bo przekszta?caj?ca ?wiadomo?? m?odych ludzi. A to wa?ne w czasach paradoksów, w których mamy coraz wy?sze domy, a zarazem coraz ni?sze systemy warto?ci, coraz szersze drogi ale coraz w??sze horyzonty, znamy coraz wi?cej j?zyków obcych, lecz nie potrafimy rozmawia? z innymi lud?mi. 

Pan pose? Marek Wiki?ski zapewni? z kolei, ?e parlamentarny klub lewicy nie poprze ?adnych projektów ustaw,  które dotycz?c spraw edukacji nie b?d? uwzgl?dnia?y potrzeb o?wiaty i jej ludzi.

Kolega prezes S?awomir Broniarz zauwa?y?, ?e mimo nadal zdarzaj?cych si? lokalnych sporów, jest kolosalna ró?nica mi?dzy tym co jest, a co by?o we wspó?pracy z samorz?dami. Ró?nica na plus, która stwarza nadzieje na dobre porozumienie w sprawach samorz?dowej o?wiaty.

Natomiast samorz?dowcy dzi?kuj?c za pami?? o ich wysi?kach dla rzecz lokalnych szkó? podkre?lali, ?e wcale nie boj? si? wi?kszej odpowiedzialno?ci za kszta?cenie  "swoich" dzieciaków, ale boj? si? zrzucenia na nich nowych zada? za którymi nie id? ?rodki finansowe.

 
I przypominali, ?e uczniowie chc? kocha? swoich "sorów i sorki" nie tylko za to, jak ich ucz? ale tak?e i za to, jakimi s? wychowawcami, jak traktuj? swoich "podopiecznych".

Artystycznym fina?em mazowieckiego ?wi?ta edukacji i nauczycieli by? wyst?p chóru z zespo?u szkolno-gimnazjalnego we Wi?zownej.?piewali i ta?czyli pi?knie!Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK