Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

P?acowy kant bud?etowy!

Spó?ka PiS-"S" ujawni?a prawdziwe oblicze. Cho? wcze?niej obiecywa?a nauczycielom „nawet” 2 procentowe podwy?ki, to w projekcie bud?etu na 2008 rok pokaza?a im istny gest Kozakiewicza - nie zamierza dawa? ani grosza wi?cej! Przeciwnie, rz?d PiS nawet zmniejsza o 48 z?otych kwot? bazow?, od której zale?? pensje sta?ystów, a w konsekwencji wynagrodzenia na pozosta?ych stopniach awansu.

 

Mo?emy podzi?kowa? za to tak?e Giertychowi, który na si?? wcisn?? nas w kategori? funkcjonariuszy publicznych. W rezultacie dzi? odci??y? Gilowsk? od obowi?zku wpisania do ustawy bud?etowej osobnego, jak rok temu,  wiersza – kwota bazowa dla nauczycieli. To st?d ten spadek o kilkadziesi?t z?otych. 

 

Co ciekawe, zapominaj?c o konieczno?ci zwi?kszenia kwoty bazowej dla nauczycieli, minister finansów nie zapomnia?a podnie?? o 40 z?otych kwoty bazowej dla kierowniczych stanowisk pa?stwowych. A t? mno?y si? nie razy 0,8, jak nauczycielom,  ale razy1,2 i wi?cej...

 

Takiego kantu nie zrobi? nauczycielom ?aden z poprzednich rz?dów.

 

Za chwil? b?dziemy ?wiadkami t?umaczenia odchodz?cej ekipy, ?e subwencja o?wiatowa dla samorz?dów jest wi?ksza i w niej s? pieni?dze. Lecz ka?dy z nas pewnie pami?ta t?umaczenia wysokiego urz?dnika MEN, wyg?oszone zreszt? w budynku ZNP, i? 1 proc podwy?ki p?ac nauczycieli, to 300 mln z? kosztów dla bud?etu. Wi?c ile z tego  miliarda subwencji wi?cej, po odliczeniu 3-procentowej rezerwy, zapisanym w bud?ecie, zostanie na realne podwy?ki?

 

Je?li kto? zatem powie, ?e nauczyciele brakiem podwy?ek znów zap?ac? za obni?anie podatków i sk?adek ZUS-owskich, to niewiele si? pomyli. Czy czeka nas gor?ca wyborcza jesie? i nie mniej gor?ca zima przy regulaminach wynagrodze?? Wszystko na to wskazuje.

 

 Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK