Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

L?ej na ?cie?ce awansu

Przypominamy, ?e od lipca obowi?zuj? ju? nowe przepisy dotycz?ce awansu zawodowego nauczycieli. Najwa?niejsza zmiana, to redukcja ilo?ci dokumentów za??czanych przez nauczyciela do wniosku. Ponadto nauczycielowi pozwolono, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w uzgodnieniu z dyrektorem szko?y, z?o?y? sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie d?u?szym ni? 30 dni od jego zako?czenia.

Wprowadzone zosta?y tak?e zmiany w dokumentacji za??czonej do wniosku o podj?cie post?powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. I tak nie za??czane s? ju? orygina?y dokumentów potwierdzaj?cych posiadane kwalifikacje zawodowe i aktów nadania stopnia awansu zawodowego, a tylko po?wiadczone kopie

Zgodnie z nowym rozporz?dzeniem za?wiadczenie dyrektora szko?y ma zawiera? nast?puj?ce informacje:

- o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zaj?? w dniu wydania za?wiadczenia oraz w okresie odbywania sta?u.
Je?eli nauczyciel w trakcie sta?u zmieni? miejsce zatrudnienia, oraz zatrudniony by? w kilku szko?ach, w ka?dej w wymiarze ni?szym ni? po?owa obowi?zuj?cego wymiaru zaj??, ??cznie w wymiarze co najmniej po?owy obowi?zuj?cego wymiaru zaj??, nale?y za??czy? za?wiadczenia ze wszystkich szkó? w których nauczyciel by? zatrudniony w okresie sta?u.

- dat? zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego

- dat? z?o?enia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- dat? dokonania oraz ocen? dorobku uzyskan? przez nauczyciela za okres sta?u.

Je?eli nauczyciel w trakcie sta?u zmieni? miejsce zatrudnienia – tak?e informacj? o ocenie dorobku zawodowego za okres sta?u odbytego w poprzednim miejscu pracy

W przypadku nauczyciela mianowanego dokumentacja ma zawiera? :

- opis i analiz? realizacji wymaga? okre?lonych w § 8 ust. 2 w szczególno?ci ze wskazaniem uzyskanych efektów. ( do tej pory § 8 ust. 2 pkt l, 2 i 3 by?o opis, analiza, efekt, a pkt 4 lit od a do f  by?o sprawozdanie i efekty, teraz we wszystkich punktach ma by? opis, analiza i wskazane efekty )

- dyplomy lub ?wiadectwa potwierdzaj?ce zaawansowan? znajomo?? j?zyka obcego w rozumieniu rozporz?dzenia wydanego na podstawie art. 9 ust, 2 Karty Nauczyciela, okre?laj?cego szczegó?owe kwalifikacje wymagane od nauczycieli-je?eli nauczyciel realizowa? zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d. czyli umiej?tno?? pos?ugiwania si? j?zykiem obcym na poziomie zaawansowanym )


Dokumentacja sk?adana przez dyrektorów i osoby urlopowane (art. 9 e pkt l- 3 KN) obejmuje :

- dokumenty potwierdzaj?ce posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego i mianowanego akt nadania stopnia awansu zawodowego - po?wiadczona kopia.

- za?wiadczenie pracodawcy o spe?nianiu wymaga? dotycz?cych okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowi?zku ?wiadczenia pracy, wymaganych do z?o?enia wniosku ; je?eli okresów tych nie mo?na udokumentowa? na podstawie ?wiadectw pracy.

- w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentacj? spe?niania wymaga? opis, analiza, ze szczególnym wskazaniem efektów.

Ponadto dokumentacja sk?adana przez te osoby obejmuje:

l ) w przypadku dyrektora - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmuj?ce w szczególno?ci charakterystyk? i rozwój kierowanej przez niego szko?y w tym okresie, z uwzgl?dnieniem efektów kszta?cenia i wychowania, a tak?e wyró?niaj?c? ocen? pracy uzyskan? w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szko?y

2) w przypadku nauczyciela mianowanego zatrudnionego w kuratorium i w innych tego typu instytucjach - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawieraj?ce informacj? o sposobie realizacji zada? zwi?zanych z zajmowanym stanowiskiem.

3 ) w przypadku zwi?zkowca - sprawozdanie z realizacji, w okresie ostatnich 3 lat, zada? odpowiednio na rzecz o?wiaty, pomocy spo?ecznej lub post?powania w sprawach nieletnich, po?wiadczone przez w?a?ciwy organ organizacji zwi?zkowej, w której nauczyciel pe?ni funkcj? z wyboru.

4) w przypadku, gdy w okresie sta?u zosta? kto? dyrektorem, zacz?? pracowa? w kuratorium lub
zosta? zwolniony ze ?wiadczenia pracy
(zwi?zkowiec) nale?y za??czy? dokumenty jak wy?ej, a ponadto :
za?wiadczenie dyrektora
zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.

Nowe rozporz?dzenie wprowadzi?o tak?e zmiany w sk?adach Komisji Konkursowych. I tak eksperci maj? by? z tego samego typu i rodzaju szko?y co nauczyciel ubiegaj?cy si? o awans, a ponadto przynajmniej jeden z ekspertów musi naucza? tego samego przedmiotu lub prowadzi? ten sam rodzaj zaj?? co nauczyciel.

W przypadku dyrektorów w Komisji maj? by? eksperci zajmuj?cy stanowisko zwi?zane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, z których co najmniej dwóch zajmuje stanowisko kierownicze w szkole.
W przypadku zwi?zkowców - co najmniej jeden ekspert pe?ni?cy funkcj? zwi?zkow? z wyboru.

Je?eli wniosek o podj?cie post?powania nie spe?nia wymaga? formalnych, wskazuje si? szczegó?owo stwierdzone braki i wzywa si? do ich usuni?cia w terminie czternastu dni z pouczeniem, ?e nie usuniecie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK