Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

O rodzicach w szkole


 

Edukacja  w powiecie,  mie?cie i gminie Kozienice,   to dzisiaj ponad 11 tys.  dzieci  i m?odzie?y ucz?cych si? w z gór? 160 placówkach o?wiaty i wychowania, a pod okiem i opiek? prawie 700 nauczycieli i wychowawców.

I nie jest ?adn? tajemnic?, ?e ka?da ze stron tego szkolnego uk?adu widzi siebie oraz pozosta?ych jego uczestników nieco odmiennie. Niektórzy "odmienno??" t? nazywaj? wr?cz nieustannymi podchodami. Na to za? nak?ada si? jeszcze nieznajomo?? prawa o?wiatowego, a zw?aszcza wzajemnych praw i obowi?zków wobec siebie. Prezeska Kurzawa postanowi?a to zmieni?  i wraz z w?adz? powiatow? i miejsko-gminn? zorganizowa?a konferencj? na taki w?a?nie temat.

Zainteresowanie przesz?o oczekiwania zarówno ZNP jak i w?adz miejskich, gminnych i powiatowych. Ponad 160 uczestników z uwag? s?ucha?o nie tylko informacji o stanie o?wiaty w regionie kozienickim ale zw?aszcza wyk?adów o prawie o?wiatowym i uprawnieniach rodziców, które na t? konferencj? przygotowali szkoleniowcy z Instytutu "Autokreacja" wspó?pracuj?cego z mazowieck? zwi?zkow? Fundacj? Dla Dobra Dziecka.

  

- Nauczyciel nie jest wrogiem rodzica, rodzic nie jest wrogiem nauczyciela, dyrektor nie jest wrogiem Rady Rodziców, jeste?my partnerami, czyli mamy wspólny cel - wszyscy uczymy i wychowujemy m?ode pokolenie - mówi?a na otwarcie konferencji Dorota Kurzawa.I dodawa?a, ?e zadaniem zwi?zkowca jest nie tylko dbanie o status zawodowy,o godne warunki pracy i p?acy nauczycieli, ale tak?e o to, aby nauczyciel by? oddany pracy z m?odzie??, by? wzorem dla innych nauczycieli oraz  pomoc? dla dyrektora i rodzica.

O tym, ze takich nauczycieli w tym mie?cie i powiecie nie brakuje, ?wiadczy?a wystawa-prezentacja sylwetek pedagogów wyró?niaj?cych si? w pracy z m?odzie?? i zaszczyconych za to licznymi wyró?nieniami i odznaczeniami pa?stwowymi i resortowymi.Podczas ca?ej konferencji, wyk?adów i w kuluarach dyskusji zatem nie brakowa?o. Ich temperatura, wielow?tkowo??, tak?e w nierzadko krytycznym spojrzeniu na  szko?y i nauczycieli, ujawni?y, ze kozienicki i mazowiecki ZNP wychodzi w swych dzia?aniach poza tradycyjnie pojmowana rol? zwi?zku zawodowego

        


Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK