Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Zdobyli?my miliard wi?cej ni? dawa? rz?d
                                        Zdobyli?my miliard wi?cej ni? dawa? rz?d

-Kiedy przyst?powali?my do rozmów o przysz?orocznych podwy?kach p?ac, rz?d proponowa? dwie transze: 1 procent od stycznia i 3 procent od sierpnia. Stwierdzili?my, ?e 12 z?, bo tyle mia?o by? na pocz?tku, to kpina. 27 sierpnia, nie mówi?c jeszcze o skali podwy?ki, powiedzieli?my, ?e aby by?o co dzieli?, aby nauczyciele poczuli w kieszeni wzrost p?acy, to podwy?ki powinny by? od wrze?nia. Przygotowali?my projekt zmiany w artykule 30, ust?p 11 Karty, gdzie zapisali?my, ?e taki stan rzeczy b?dzie obowi?zywa? tylko w 2010 roku. Z takimi propozycjami pojechali?my na posiedzenie Prezydium ZG ZNP do Gda?ska, by wspólnie jeszcze raz nad tym dyskutowa?. A tam niespodzianka - 31 sierpnia odwiedza nas Tusk! I ?eby nie by?o w?tpliwo?ci, przyjecha? do nas sam, jak go??, a nie na jakiekolwiek negocjacje.My wiele razy rozmawiali?my z premierami, ale jeszcze nigdy nie by?o to w  siedzibie Zwi?zku. Pytani o stosunek do propozycji podwy?ek mówimy wprost, nie ma mowy o 12 z?otych! I przedstawiamy swój pogl?d, jak wy?ej, I premier na tym spotkaniu akceptuje nasz? propozycj? ale od razu mówi, ?e wed?ug oblicze? ministra finansów bud?et sta? na 7 procentow? podwy?k?. Po wyje?dzie Tuska Prezydium ZG przyjmuje uchwa??, ?e b?dziemy domaga? si? co najmniej 8 procent.

3 wrze?nia w MEN "Solidarno??" mówi o 10 procentach  od stycznia, a Forum Zwi?zków Zawodowych chce 4 procent od kwietnia i 6 procent od wrze?nia. A ja pami?tam Tuska - nie wi?cej ni? 7 procent! Wszyscy jeste?my pod presj?, bo ja te? chcia?bym 10 procent, ale ju? us?ysza?em jaka jest propozycja rz?du i wiem, ?e jak nie b?dzie porozumienia, to rz?d wprowadzi to co chce, czyli 1+3.

W czasie dyskusji "Solidarno??" zg?osi?a wniosek, aby zrezygnowa? w ogóle z podwy?ek, za to odej?? od tej dodatkowej 1 godziny. Ja z kolei pytam, co na to nauczyciele? Co wolicie: dosta? 300 z?  miesi?cznie wi?cej, ale przepracowa? godzin? wi?cej, czy te? nie dosta? nic, a i tak pracowa? t? godzin? wi?cej?! Dlaczego mówi? o tym w?a?nie tak? Bo my t? godzin? wi?cej ju? pracujemy i zgodnie z interpretacjami MEN, "zawieszonymi" na stronie internetowej ministerstwa, b?dziemy j? mogli wlicza? w ten dodatek. Nie dajmy si? zwariowa? t? godzin?, czy je?li ona nie b?dzie zapisana, to ja nie b?d? je?dzi? z dzie?mi na wycieczki, nie b?d? przygotowywa? akademii szkolnej itp? Je?li nie wierzycie mnie, to poczytajcie t? stron? MEN, gdzie jest jak byk napisane, jak rozlicza? t? dodatkow? godzin?. ZNP w MEN stwierdzi? zatem, ?e chcemy 7 procent od wrze?nia ale dodatkowo jeszcze 1 procent od po?owy roku, kiedy b?dzie znany stan gospodarki kraju.To mamy zapisane w protokole.

Powiem tak - rz?dowa propozycja 1+3, to wydatek bud?etu oko?o 600 mln z?, przyj?cie naszej propozycji 1+7, to 1,6 mld z?. Zdobyli?my miliard wi?cej, a do tego gwarancje, ?e w 2011 b?dzie 5+5,a w 2012 roku ewentualne wyrównania.

Lecz my?my uzyskali jeszcze co? innego - zapewnienie rz?du przyst?pienia do prac nad urealnieniem wynagrodze?. Bo do?? sytuacji, ?e prasa mówi o zarobkach 4 tysi?cy, ale nauczyciel ma  zagwarantowane z tego tylko 62 procent, bo reszta zale?y od dyrektora i organu prowadz?cego. Chcemy zatem ,by prawdziwe pieni?dze sz?y na uposa?enia zasadnicze. I w?a?nie o tym b?dziemy rozmawiali z rz?dem ju? w przysz?ym tygodniu.


Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK