Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Ping Pang Qiu w Gostyninie


Podkr?cali i ?cinali jak z nut, czyli

                                             Ping Pang Qiu w Gostyninie
      
      Wojewódzki Turniej Tenisa Sto?owego  Pracowników O?wiaty w tym roku odby? si?  9 kwietnia w Hali Sportowej Szko?y Podstawowej nr.3 w Gostyninie. Zorganizowali go wspólnie  Zarz?d Oddzia?u Powiatowego ZNP i dwa uczniowskie Kluby Sportowe  „ALFA” i „TROJKA” . Patronat honorowy nad Turniejem sprawowa? pan W?odzimierz ?niecikowski Burmistrz Gostynina.

      W turnieju wzi??o udzia? 34 zawodników reprezentuj?cych 9 powiatów mazowieckich. Wszyscy uczestnicy byli waleczni, gra dynamiczna, a doping wspania?y!
     
      Dru?ynowo I miejsce zdoby? Powiat P?o?ski, który  wywalczy?  Puchar Prezesa Okr?gu Mazowieckiego ZNP.

      II miejsce wywalczy? Powiat Gostyni?ski a Puchar wr?cza? Burmistrz Miasta W?odzimierz ?niecikowski.
     
      III miejsce zaj?? Powiat Ciechanowski a puchar wr?cza? Stanis?aw Durma Prezes Oddzia?u .

    
  


 


     Zawodnicy w poszczególnych kategoriach za pierwsze trzy miejsca otrzymali medale pami?tkowe oraz dyplomy. Wszyscy zawodnicy z pierwszych 6 miejsc dla poszczególnych kategorii otrzymali nagrody rzeczowe a zawodnicy z dalszych miejsc otrzymali nagrody pocieszenia.

      Kolega Stanis?aw Nisztor  w imieniu Prezesa Okr?gu Mazowieckiego ZNP podzi?kowa? organizatorom i zawodnikom za organizacj? Turnieju  za?  pan W?odzimierz ?niecikowski zaprosi? do Gostynina za rok.
                                                                                       
                                                                                                  
                                                                                                   Stanis?aw Durma
  Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiaj? si? nast?puj?co:

Kobiety w kategorii OPEN
1. Magdalena Sobieraj – Szko?a Podstawowa So?sk /Powiat Ciechanów/
2. Ewa Mazanek – Szko?a Podstawowa Kamienica /P?o?sk/
3. Anna Wasiak – Szko?a Podstawowa w  Tr?bkach /Gostynin/
4. Jolanta Wronka – Szko?a Podstawowa w Kamienicy /P?o?sk/
5. Urszula Drzewaszewska – Szko?a Podstawowa Stró?ewo /P?o?sk/  


M??czy?ni powy?ej 40 lat
1. S?awomir Koz?owski – Zespó? Szkó? w Duczkach /Powiat Wo?omin/
2. Sylwester Rozd?estwi?ski – Emeryt /Sochaczew/
3. Krzysztof Grabowski – Starostwo Powiatowe w P?o?sku
4. Pawe? Kurt – Zak?ad Poprawczy Studzieniec /?yrardów/
5. Dariusz Mitrowski – Szko?a Podstawowa Wiskitki /?yrardów/
6. Witold Michalski – Gimnazjum Nr2 Gostynin /Gostynin/
7. Andrzej Kotarski – Zespó? Szkó? Sypniewo /Maków Mazowiecki/
8. Tomasz Salak – Szko?a Podstawowa Stró?ewo /P?o?sk/
9 –10. Janusz Go?y? – Liceum Ogólnokszta?c?ce Maków Mazowiecki
    Zbigniew Wi?niewski – Gimnazjum Nr1 P?o?sk
11-12. Pawe? K?ys – Zespó? Szkó? Nr2 P?o?sk
    Dariusz Makule – Gimnazjum Lasocin /Sochaczew/


M??czy?ni do 40 lat
1. Tomasz Kujawa – Gimnazjum Nr2 Gostynin
2. Pawe? Molkowski – Szko?a Podstawowa So?sk /Ciechanów/
3. Krzysztof Ró?a?ski – Kuratorium O?wiaty w Warszawie Delegatura w P?ocku
4. Arkadiusz Szulczewski – Gimnazjum Nr1 Gostynin
5. ?ukasz Janicki – Szko?a Podstawowa Wiskitki /?yradów/
6. Robert Czerwi?ski – Zespó? Szkó? Gostynin
7. Grzegorz Materski – Szko?a Podstawowa Wiskitki
8. Arkadiusz J?drzejewski – Gimnazjum Nr2 Gostynin


M??czy?ni w kategorii OPEN /Zrzeszeni/
1. Adam Marczak – Gimnazjum Celestynów /Otwock/
2. Artur Kujawa – Gimnazjum Szczytno /P?o?sk/
3. Arkadiusz Rutowski – Szko?a Podstawowa Nr3 Gostynin
4. Dariusz Kostrzewa – Gimnazjum Nacpolsk /P?o?sk/
5. Piotr Piotrowski – Gimnazjum I?ów /Sochaczew/
6. Tomasz Sobieraj – Szko?a Podstawowa So?sk /Ciechanów/
7. Rados?aw Jurzyk – Szko?a Podstawowa Budki Piaseckie /Sochaczew/
8. Jaros?aw Politowski – Zespó? Szkó? P?ock
9. Piotr K?osi?ski – Gimnazjum Wiskitki /?yrardów/ 

Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK