Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

29 maja 2007 – strajk w obronie misji szko?y i nauczyciela

W?a?nie po to by? ten wtorkowy strajk ostrzegawczy - by misja ogólnodost?pnej publicznej szko?y mog?a by? realizowana skutecznie, a polski nauczyciel przesta? by? pariasem europejs-kiej edukacji! Dla niektórych to s?owa by? mo?e za wielkie, ale najwy?szy czas powiedzie? je g?o?no. Bo to dzi?ki medialnym informacjom o strajku ZNP wielu rodaków po raz pierwszy dowiedzia?o si?, za jak niskie wynagrodzenia pracuj? polscy m?odzi nauczyciele.

Na Mazowszu w tym dniu strajkowa?o ponad 40 procent uprawnionych do tego placó-wek. Podobnie w samej stolicy.

Niestety, na terenie dzia?ania czterech oddzia?ów strajk ostrzegawczy nie odby? si?… Powód – zbyt pó?no zorganizowane dzia?ania niezb?dne do przeprowadzenia tej akcji zgodnie z przepisami obowi?zuj?cego prawa. Informujemy o tym nie bez przyczyny – oto pojawi?y si? zarzuty administracji o?wiatowej, jakoby Okr?g Mazowiecki podawa? nieprawdziwe dane. Nie ukrywamy zatem niczego, nawet tej przykrej dla ka?dego zwi?zku informacji. Zw?aszcza, ?e pierwsze dane nap?ywaj?ce od oddzia?ów wskazywa?y, i? na Mazowszu strajk ostrzegawczy odby? si? w prawie po?owie placówek o?wiaty i wychowania.

Statystyka pokaza?a nam, ?e w niektórych oddzia?ach w akcji wzi??o udzia? ponad 80 proc. szkó?, z kolei w innych tylko 21 proc. Lecz nie ukrywamy, ze w jednym z oddzia?ów odnoto-wany zosta? tylko 17 procentowy udzia? w strajku. O tych wszystkich liczbach b?dziemy z pew-no?ci? dyskutowa? wielokrotnie.

Jedno jest pewne ju? dzi? – znów byli?my razem! I to dzi?ki tej determinacji wyniki rozmów z rz?dem o postulatach ZNP mog?y by? tak obiecuj?ce, jak okaza?y si? ju? w dniu 30 maja. Co b?dzie dalej zale?y od konsekwencji wszystkich stron tego sporu o przysz?o?? o?wiaty i jej ludziWstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK