Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska


IV MAZOWIECKI PRZEGL?D
CHÓRÓW NAUCZYCIELSKICH
ZWI?ZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

SIEDLCE, 12.11.2011 r.


Regulamin

1.Do udzia?u w  Przegl?dzie zapraszamy chóry nauczycielskie województwa mazowieckiego.

2.Organizatorami Przegl?du s?: Okr?g  Mazowiecki ZNP w Warszawie i Oddzia? ZNP    
      w Siedlcach we wspó?pracy z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

3.Cele przegl?du:
•prezentacja dorobku artystycznego nauczycielskich chórów i zespo?ów wokalnych,
•wzrost poziomu wykonawczego zespo?ów chóralnych oraz upowszechnianie dorobku w zakresie muzyki dawnej i wspó?czesnej,
•konfrontacja osi?gni??, wymiana do?wiadcze? pomi?dzy chórami i dyrygentami,
•piel?gnowanie polskiej tradycji narodowej,
•promocja muzyki chóralnej,
•promocja Miasta Siedlce i Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego.

4.Uczestnicy wykonuj? trzy utwory: jeden obowi?zkowy (spo?ród pi?ciu do wyboru) i dwa dowolne (w j?zyku polskim lub w j?zyku obcym; mile widziane w?asne kompozycje i aran?acje). Lista utworów obowi?zkowych przygotowana przez organizatorów i jury jest dost?pna na stronach internetowych:
www.znp.waw.pl
www.ckis.siedlce.pl

5.Utwory mog? by? ?piewane z akompaniamentem lub a’cappella.

6.Ka?dy chór wykonuje program trwaj?cy do 20 minut.

7.Zmiana repertuaru po weryfikacji zg?osze? mo?liwa jest jedynie za zgod? organizatorów.

8.Muzyczne prezentacje ocenia? b?dzie profesjonalne jury powo?ane przez organizatorów przegl?du. Og?oszenie wyników i wr?czenie wyró?nie? laureatom nast?pi podczas koncertu fina?owego 12 listopada 2011 r. o godz. 16.00 w sali teatralnej Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, ul. Bpa I. ?wirskiego 31.

9.Wszyscy uczestnicy otrzymaj? dyplomy i okoliczno?ciowe upominki.

10.Uczestnicy przyje?d?aj? na w?asny koszt i ubezpieczaj? si? we w?asnym zakresie.

11.Wpisowe na Przegl?d Chórów wynosi 80,00 z? od ka?dego chórzysty. Szczegó?y wp?aty wpisowego zostan? przekazane zg?aszaj?cemu chór po zakwalifikowaniu do udzia?u. Zapewniamy wy?ywienie i nocleg.

12.Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powsta?y materia? b?dzie ich wy??czn? w?asno?ci?. Organizatorom przys?uguje wy??czne prawo do zwielokrotnienia dowoln? technik? oraz nieograniczone   w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególno?ci do emisji radiowych i telewizyjnych, upowszechnienia w internecie oraz druku. Zg?oszenie do udzia?u w Przegl?dzie jest wyra?eniem zgody na powy?sze warunki.

13.Dodatkowych informacji udzielaj?:

Maria Szmeja – Prezes Oddzia?u ZNP w Siedlcach
tel.: 25 632 – 63 – 55 lub 693 – 304 - 540,
e-mail: znp.siedlce@wp.pl , siedlce@znp.edu.pl

Krzysztof Grzegorz Boruta – kierownik organizacyjny Przegl?du: tel.: 602-180-305;
e-mail: k.boruta@poczta.fm
lub Sekretariat Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
ul. Bpa I. ?wirskiego 31, 08-110 Siedlce tel.: (25) 644-68-00;  fax: (25) 644-56-46,  www.ckis.siedlce.pl

Informacje o Przegl?dzie (regulamin, karta zg?oszenia, lista utworów obowi?zkowych) dost?pne s? na stronach internetowych organizatorów: Okr?g Mazowiecki ZNP - www.znp.waw.pl  Centrum Kultury i Sztuki - www.ckis.siedlce.pl

Zg?oszenia do Przegl?du b?d? przyjmowane na podstawie dok?adnie wype?nionej karty zg?oszenia.
Zg?oszenia uczestników przyjmujemy do 30 wrze?nia 2011 r. (poczta, fax, e-mail lub osobi?cie) w biurze Zarz?du Oddzia?u ZNP w Siedlcach, ul.3 Maja 51, 08-110 Siedlce


Utwory obowi?zkowe (jeden do wyboru):
1.Bogurodzica,
2.Marsz I Brygady,
3.Piechota,
4.Czerwone maki na Monte Cassino,
5.Kadrówka.

Utwory do wspólnego wykonania:
1.Hymn pa?stwowy,
2.Przybyli u?ani.IV MAZOWIECKI PRZEGL?D
CHÓRÓW NAUCZYCIELSKICH
Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego
SIEDLCE, 12.11.2011 r.


KARTA ZG?OSZENIA

1.Wykonawca:

Nazwa zespo?u.........................................................................................................
Liczba uczestników..................................................................................................
Adres korespondencyjny, telefon, e-mail osoby zg?aszaj?cej...................................

2.Repertuar:

a) Tytu? utworu obowi?zkowego................................................................................

Kompozytor i autor tekstu..........................................................................................
Czas trwania ..............................................................................................................
Rodzaj akompaniamentu............................................................................................

b) Tytu? utworu dowolnego.........................................................................................

Kompozytor i autor tekstu...........................................................................................
Czas trwania...............................................................................................................
Rodzaj akompaniamentu.............................................................................................

c) Tytu? utworu dowolnego.........................................................................................

Kompozytor i autor tekstu...........................................................................................
Czas trwania................................................................................................................
Rodzaj akompaniamentu.............................................................................................

3. Wymagania techniczne i inne..............................................................................

4. Imi? i nazwisko dyrygenta, telefon, e-mail...........................................................


Miejscowo??, data      Podpis dyrygenta         Piecz?tka i podpis osoby zg?aszaj?cejWstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK