Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Spotkanie u wojewody

W kwietniowym spotkaniu z wojewod? uczestniczy?y tak?e kole?anki Urszula Wo?niak, wiceprezes Okr?gu, Ewa Zieli?ska sekretarz ZOM, oraz koledzy Krzysztof Morawski i Krzysztof Ozdarski, dwaj wiceprzewodnicz?cy Rady Wojewódzkiej OPZZ. 

Podczas rozmowy z wojewod? powiedzieli:

 

Jerzy Wi?niewski: – Polska jest krajem ludzi coraz bardziej zaradnych, problem w tym, ?e coraz mniej w nas woli wspó?dzia?ania dla wspólnego dobra, budowania spo?ecze?stwa obywatelskiego. Nic dziwnego, ?e tak?e w obu organizacjach – ZNP i OPZZ,  coraz cz??ciej s?yszymy, ?e nie pora na szlachetn? naiwno??, gdy liczy si? tylko w?adza i kasa. Tym bardziej powinni?my d??y? do dialogu i porozumienia w sprawach przysz?o?ci ludzi i przedsi?biorstw, które nadal pozostaj? w gestii wojewody. A to ogromne pole do debaty zwa?ywszy liczb? zatrudnionych, problemy zarz?dzania ale i upolitycznienia ich zarz?dów.

 

Nie ukrywam jednak, ?e nie?atwo nam rozmawia? z samorz?dami. Na tym szczeblu cz?sto trudniej ni? w urz?dzie wojewody uzyska? informacje i materia?y niezb?dne do rozmów i negocjacji. Zbyt cz?sto zdarza si? tak, ?e wójt, burmistrz k?adzie kartk? z propozycj? regulaminu p?acowego na stole i uwa?a, ?e wraz z jej pokazaniem stronie spo?ecznej dope?ni? wymogu uzgodnie? regulaminu p?acowego. Ten sposób dzia?ania  w?adzy lokalnej nam nie odpowiada, bo komu odpowiada stawianie pod ?cian? z komentarzem „ nic wi?cej nie do?o??”. W rezultacie do pana wojewody trafia coraz wi?cej skarg od naszych oddzia?ów.

 

Mam zatem nadziej?, ?e takie spotkania jak sprawi?, ?e rozmowy na linii zwi?zki- wojewoda b?d? o niebo lepsze, ni? te pomi?dzy zwi?zkami a MEN. I jeszcze jedno – czy pan wojewoda wie, ?e p?ace wizytatorów kuratorium mazowieckiego, czyli ludzi, którzy powinni ci?gn?c o?wiat? w gór?, s? takie, ?e bardziej op?aca si? przej?? do nawet s?abej niepublicznej szko?y?

 

Krzysztof Morawski: – Poniewa? obowi?zuj?ce prawo nadal w ró?ny sposób traktuje spó?ki pana wojewody i te gie?dowe, to ludzie pracuj?cy w tych pierwszych wci?? zarabiaj? mniej, ?yj? w stanie nieustannej niepewno?ci zatrudnienia, najlepsi fachowcy odchodz? do konkurencji. System podatkowy pogarsza sytuacj? finansow? firm pana wojewody, bo to one musz? co miesi?c p?aci? zaliczki podatkowe I to im nie starcza na niezb?dne inwestycje.

 

Druga sprawa, to prywatyzacja. Niestety z informacji jakie do nas docieraj? wynika, ?e w planach prywatyzacyjnych pa?skich firm nie bierze si? pod uwag? tak zwanego czynnika ludzkiego, spo?ecznego. A powinno si? bra?, bo to przecie? pracownicy tych przedsi?biorstw  nie tylko tworzyli ich maj?tek, ?e dla jego wzmocnienia cz?sto rezygnowali ze s?usznych ??da? placowych, socjalnych. I jeszcze jedno - najwy?szy czas wspomóc te przedsi?biorstwa  w ich staraniach o ?rodki unijne. A poza tym skróci? czas wydawania decyzji niezb?dnych przy budowach itp. Teraz czeka si? miesi?cami.

 

Wojewoda Jacek Koz?owski: - Bardzo mi zale?y na cz?stych spotkaniach z pa?stwem, tak?e poza formu?? komisj? dialogu spo?ecznego, jestem bowiem g??boko zainteresowany ró?nym opiniami i propozycjami, które pozwol? nam wspólnie rozwi?za? trudne sytuacje. B?dzie ich przybywa?, bo ludzie widz?, ?e ten rz?d chce pomóc im, ale boja si?, ?e dla zaspokojenia ich konkretnych potrzeb ?rodków mo?e w tym roku nie wystarczy?. St?d protesty i napi?cia.

 

Moje do?wiadczenia na niwie zarz?dzanie przedsi?biorstwem podpowiadaj?, pa?stwowy w?a?ciciel jest w?a?cicielem u?omnym, bo on nie ma ani ludzi, ani czasu na skontrolowanie ka?dej firmy. W gestii wojewody jest dzi? 79 firm, i nie ma w?ród nich  ?adnej, której prywatyzacja zagra?a?aby interesom pa?stwa. Ale wiele z nich ma tak cenny maj?tek w budynkach, czy terenie, który zajmuj?, ?e trudno znale?? dla nich inwestora, kupca. Najgorsze, ?e grunty i obiekty licznych przedsi?biorstw pa?stwowych s? nadal przedmiotem sporów w?asno?ciowych. Tak wi?c ich prywatyzacja nie jest bynajmniej ?atwa. Co do przepisów podatkowych… prawda jest taka, ?e one chroni? maj?tek pa?stwa przed roztrwonieniem. A niestety, smutn? prawd? jest, ?e kadra zarz?dzaj?ca w firmach tych pozostawia wiele do ?yczenia. W?a?nie zrobione zosta?y portrety ka?dego z mened?erów „moich” firm, a wniosek jest taki, ?e w przedsi?biorstwach o najwi?kszej warto?ci mened?erowie s? niekoniecznie najwy?szej jako?ci. A to dlatego, ze te du?e firmy by?y najbardziej ?akomymi kaskami dla polityków, którzy w nich umieszczali swoich protegowanych. A ci swoich. I tak dalej.

 

Zdaj? sobie spraw?, ?e za ma?o mamy ludzi w urz?dzie, ze wynagrodzenia nie s? zach?caj?ce, mam nadzieje, ze przysz?y bud?et pozwoli nam na wi?cej w obu wzgl?dach. Prosz? pa?stwa, w niektórych wydzia?ach mamy 70 procentow? rotacj? kadr! Mamy zatem takie same problemy p?acowe jak wy – zwi?zkowcy. Tym bardziej rozmawiajmy o wszystkim jak najcz??ciej. Dzi?kuj? pa?stwu za t? rozmow? i zapraszam na nast?pne.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK