Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

18 stycznia 2008 - Do?? lekcewa?enia szko?y i jej ludzi!

W sprawozdaniach prasowych w tej manifestacji wzi??o udzia? 12 tysi?cy nauczycieli i pracowników o?wiaty, w rzeczywisto?ci by?a ona o jedn? czwart? wi?ksza. Bo gdy jej czo?o min??o nas, ZNP-owców z Warszawy, to na ostatnich jej uczestników czekali?my godzin? i dwadzie?cia minut. Zwi?zkowe chor?gwie powodowa?y, ?e przed gmachami rz?du i ministerstwa edukacji przechodzi? istny „bia?y” marsz. Lecz odnotowa? trzeba nie tylko rozmiary tego protestu, ale tak?e i ...m?odo??. Bo to by? pot??ny bunt m?odych  nauczycieli i zwi?zkowców, którzy na ulicach stolicy powiedzieli – do?? lekcewwa?enia szko?y i nas!

 

Warszawscy zwi?zkowcy ju? tradycyjnie zgromadzili si? pod wiaduktem Trasy ?azienkowskiej, by stamt?d wita? kole?anki i kolegów z Polski. Autokary z Mazowsza do??cza?y za? do innych, zatrzymuj?cych si? przed sto?ecznym Torwarem. Z ka?d? minut? by?o nas wiecej!

Nie byli?my sami, bo warszawsk? tradycj? sta?y si? ju? wspólne spotkania ze zwi?zkowcami z Tarmwajów Warszawskich.

Stan?li obok nas tak?e ze...szkolnymi gwizdkami.


Zmierzaj?c? ku centrum miasta i nam manifestacj? witali?my dwoma, wielce wymownymi, transparentami

Namalowane przez ZNP-wców z oddzia?u mokotowskiego fotografowane by?y nieustannie.

 A Jerzy Wi?niewski z tub? i dziewczynami  zach?cali dziennikarzy i przechodniów, by si? do nas przy??czyli!


Gdy tu? po godzinie 11:00 manifestacja ruszy?a, a potem zacz??a nas pozdrawia?...

witali?my j? równie gor?co!

I w tym jednym miejscu trwa?o to ponad godzin?!  Bo tego dnia na sto?ecznych ulicach spotka? mo?na by?o ca?? ZNP-owsk? Polsk? i delegacje OPZZ-owskie z bodaj wszystkich okr?gów. To by? dzie? zwi?zkowej solidarno?ci pod wspólnym has?em: dajcie co obiecali?cie!

Nauczycielki z ZNP  Pragi-Po?udnie uj??y to za? w sposób nast?puj?cy:

Kiedy czo?o kolumny mazowieckiej zatrzyma?o si? na wysoko?ci ministerstwa sprawiedliwo?ci

a jej ariergarda w okolicy ambasady brytyjskiej,

to by?o w tym co? symbolicznego – ?e sprawiedliwie b?dzie wtedy, gdy polscy nauczyciele nie b?d? musieli nieustannie walczy? o zarobki jak w Anglii...

 

I kto wie, czy o tym samym nie my?leli ci m?odzi policjanci, towarzysz?cy  nauczycielom od pocz?tku. Zw?aszcza, ?e razem z nimi s?uchali hase?:

 

politycy do tablicy!

cud gospodarczy a dlA NAS ZNÓW NIE STARCZY?

PREMIER OBIECUJE - MINISTER HAMUJE 

BUD?ET DO POPRAWKI!

 

Maszerowali?my pod URM, MEN, Sejm a z nami dziewczyny ze ?l?ska z bonem

i ch?opaki ?ódzkie ze „starym koniem” 

      

A fotoreporterom i kamerzystom aparaty rozgrzewa?y si? do bia?o?ci.

             

Co szósty, siódmy uczestnik tej styczniowej warszawskiej manifestacji, to mazowszanin, lecz wa?niejsze od liczb okaza?o si? to, ?e znów byli?my razem.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK