Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Z wyst?pienia wicepremiera Romana Giertycha, ministra Edukacji Narodowej
Dzisiejsza wizyta u pa?stwa jest prób? zbudowania porozumienia na rzecz polskiej edukacji. Bez wzgl?du na to, czy jeste?cie z ZNP, Solidarno?ci, z innych zwi?zków zawodowych, czy w ogóle jeste?cie niezrzeszeni, macie we mnie sojusznika je?li idzie o potrzeb? dokonania prze?omu politycznego w wydatkach pa?stwa na edukacj?. Bo przysz?o?? Polski zale?y od tego, jak b?dziemy wychowywa? m?odych ludzi. Bez wzgl?du na to ró?nice w pogl?dach politycznych, w sprawach edukacji mo?na spróbowa? stworzy? platform? takiego porozumienia.


Nie da si? zrealizowa? wszystkich postulatów, bo ko?dra jest krótka ale dzi? jeste?my w tym szcz??liwym po?o?eniu, ?e mamy wzrost gospodarczy, co oznacza, ?e w przysz?ym roku prawdopodobnie b?dzie 20 do 30 mld z? wi?cej pieni?dzy w bud?ecie obecnym. Jestem pa?stwa sojusznikiem, gwarantuj?, ?e nie uda si? przeforsowa? bud?etu pa?stwa na rok 2008 bez uwzgl?dnienia wielu s?usznych postulatów Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego, Solidarno?ci, czy w ogóle nauczycieli jako takich. To pa?stwu mog? na pewno obieca?. Edukacja w dzisiejszych czasach ma pierwsze?stwo przed budowaniem wi?zie?, przed prokuratur?, przed wysy?aniem wojsk do Afganistanu czy Iraku, przed tymi wszystkimi koncepcjami, które oznaczaj? obci??enia dla bud?etu.


W odniesieniu do konkretnych postulatów do emerytur pomostowych, to odby?o si? spotkanie ca?ego kierownictwa rz?du i podj?li?my pewne ustalenia. Og?osi? je pan premier Lepper na konferencji z panem prezesem Broniarzem i z pani? minister Kalat?, s? wi?c znane publicznie. Natomiast ja czekam na stanowisko prezesa Rady Ministrów, bo tych zmian sam w Sejmie nie przeg?osuj?.


Macie pa?stwo ca?y mój klub, macie klub Samoobrony, czekam natomiast na stanowisko prezesa rz?du, a raczej prezesa PiS, akurat w tym momencie jest to wa?niejsza funkcja, ?eby zadeklarowa? zmiany w tym zakresie. Wówczas macie wi?kszo?? i pewno??, ?e ta sprawa zostanie przeg?osowana. Mog? da? s?owo na 100 proc., ?e mój klub parlamentarny za t? ustawow? zmian? w Karcie Nauczyciela zag?osuje i tego s?owa dotrzymam. Mog? tylko poprosi? pana premiera o to, aby jak najszybciej przedstawi? swoje stanowisko w tej sprawie. Wówczas b?dzie 100-procentowa pewno?? co do tego, ?e nauczyciele nie musz? do 31 maja rozwi?zywa? stosunku pracy, aby nie traci? mo?liwo?ci przechodzenia na emerytur?. Popieram Pa?stwa postulaty w tym zakresie.


Je?eli chodzi o podwy?ki, obieca?em ju? i podtrzymuj?, ?e b?dziemy domaga? si?, aby podwy?ki przysz?oroczne wynosi?y 5 proc. plus inflacja. Czy b?dzie mo?liwo?? wi?kszych podwy?ek? To zale?y od tego, czy b?dziemy potrafili wszystkich przekona? do dokonania mentalnego prze?omu, aby w pa?stwie dokona? prze?omu w edukacji.
Mo?ecie mi Pa?stwo wiele zarzuca?, ale nie mo?ecie mi odmówi? jednego - przez miniony rok o?wiata sta?a si? jednym z g?ównych tematów w naszym pa?stwie. Dlaczego jest to wa?ne? Bo dla pewnych decyzji politycznych nie wystarczy poparcie samych nauczycieli, musi by? jeszcze poparcie spo?eczne. A dzisiaj si? rozmawia i o liceum, i o mundurkach, o komórkach w szkole, wiele jest tematów, którymi ludzie ?yj?.


Chcia?bym jeszcze pa?stwu przypomnie?, ?e wesz?o ju? w ?ycie rozporz?dzenie dotycz?ce zaj?? pozalekcyjnych, a chcemy na to przeznaczy?, 104 mln z?, dok?adnie rzecz ujmuj?c 2/3 z tej kwoty, bo reszt? da samorz?d. Po zako?czeniu negocjacji z Uni? Europejsk? do podzia?u na zaj?cia pozalekcyjne w ci?gu lat 2007-2013b?dzie olbrzymia kwota, bo wi?cej ni? pó? miliarda euro. Chcieliby?my, aby szko?a by?a otwarta poza godzinami lekcyjnymi i ?eby za te dodatkowe zaj?cia, szczególnie m?odzi nauczyciele, ale nie tylko oni, mogli otrzyma? dodatkowe pieni?dze. To jest jeden z elementów tak cz?sto przez pa?stwa krytykowanego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole. Bo je?li zorganizujemy czas m?odzie?y, b?dziemy potrafili j? zaj?? sportem, czy kó?kami matematycznymi, przyrodniczymi, chemicznymi, ró?nego rodzaju pomys?ami, to osi?gniemy prze?om równie? w zwalczaniu przemocy w szkole.


Chc? tylko jeszcze wspomnie? o wprowadzeniu do Kodeksu cywilnego zasady, ?e ten, kto sprzedaje alkohol nieletnim wspó?odpowiada za szkody wywo?ane pod wp?ywem alkoholu przez nieletniego. Wprowadzenie takiego mechanizmu b?dzie oznacza?o, ?e poszkodowany b?dzie móg? dochodzi? odszkodowania nie tylko od tego m?odego cz?owieka, ale tak?e od sprzedawcy. Jeden, dwa, trzy wyroki w województwie w takich sprawach i b?dziemy mieli problem dostarczania alkoholu m?odzie?y za?atwiony.

Szanowni Pa?stwo, ka?dy zwi?zek zawodowy ma prawo do podejmowania decyzji o strajku, ale w moim przekonaniu strajk w o?wiacie nie uzyska ?adnego pozytywnego odd?wi?ku spo?ecznego. Rodzice, którzy nie b?d? wiedzieli co zrobi? z dzie?mi odwróc? si? od pa?stwa postulatów, odwróc? si? równie? od tego, co proponuje ministerstwo, czyli dotowania prze?omu finansowego. Tak wi?c skutki takiego dzia?ania b?d? odwrotne od zamierzonego i to zarówno na przestrzeni spo?ecznej, a ju? na pewno na p?aszczy?nie rz?dowej, politycznej.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK