Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Chcesz decydowa?? Za?ó? stowarzyszenie!


                           Chcesz decydowa?? Za?ó? stowarzyszenie!

Pod takim w?a?nie has?em prowadzimy dzi? nasze wewn?trzzwi?zkowe dyskusje o przysz?orocznych wyborach do samorz?du terytorialnego. Powód - we wszystkich stronach ?wiata polityki rozpocz??y si? przedwyborcze przymiarki, z których wynika, ?e w tej konkurencji nam, spo?ecze?stwu, znów przypadnie tylko rola widzów i dawców g?osów Dostrze?e to bez trudu nawet ?rednio rozgarni?ty obserwator ?ycia politycznego w Polsce.

Mówimy wi?c - do?? tego! I szukamy w?asnych sposobów na lepsze ni?  dot?d wyra?anie swoich postulatów. Zw?aszcza na osobiste wspó?decydowanie o sprawach, o których zawsze chcieli?my wspó?decydowa?, ale w których decydowano za nas, nie dotrzymuj?c przy tym obietnic o wys?uchaniu nas przed podj?ciem decyzji.

Jest nas, pracowników najemnych o?wiaty, s?u?by zdrowia, administracji,  produkcji, transportu, kultury i bezpiecze?stwa publicznego, wreszcie - zwi?zkowców, setki i tysi?ce w ka?dym z miasteczek i miast Mazowsza. Wiele lat temu potrafili?my by? razem, by dokona?y si? wielkie zmiany, dzi? b?d?my znów razem, by obecnym przemianom nada? ducha sprzed ?wier? wieku. To zale?y tylko od nas!

Dlaczego stowarzyszenie?
Bo:
- ?atwo je za?o?y?,
- ono decyduje kogo umie?ci? na li?cie wyborczej,
- bezpo?rednio przed nim rozlicza si? ze swej dzia?alno?ci ten, kto zawdzi?cza mu swój samorz?dowy mandat,
- ma wszystkie prawa komitetu wyborczego, w tym tak?e do czasu antenowego w mediach lokalnych,
- stwarza mo?liwo?ci  dotarcia z naszymi postulatami i projektami przemian lokalnych do szerokiego grona  wyborców i sympatyków,
- jest doskona?? metod? budowania wi?zi spo?ecznych wokó? spraw szkolnictwa,  gospodarki i ich rozwoju w naszych "ma?ych Ojczyznach",
- daje mo?liwo?ci praktycznego uczenia si? dialogu spo?ecznego, a tak?e...zdobywania ?rodków i dotacji na dzia?alno?? pro publico bono.

Cho? do wyborów mamy jeszcze rok, to czasu w gruncie rzeczy chyba ju? nie tak du?o. Twórzmy stowarzyszenia, inicjujmy lokalne debaty o zakresie i dost?pno?ci us?ug publicznych, nie pozwólmy by znów kto? mówi? za nas o naszych sprawach.

S?owem - chcesz decydowa? - za?ó? stowarzyszenie. A my w tym pomo?emy.

PS. Otwieramy zreszt? dyskusj? o tym, je?li masz uwagi, nowe propozycje, przemy?lenia na powy?sze tematy, napisz: jwisniewski@znp.edu.pl,  zom@znp.edu.pl, wsierakowski@znp.edu.pl. Odpowiemy na ka?dy list, opublikujemy je na tych internetowych ?amach, tak?e anonimowo, je?li b?dziecie sobie tego ?yczyli.
Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK