Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Misja-wyzwania-problemy


Kolejna, siódma ju? konferencja po?wi?cona problematyce kszta?cenia specjalnego, po?wi?cona by?a dzieciom autystycznym. Kole?anka Lidia Klaro-Celej, jak zwykle "g?ówna logistyk" przedsi?wzi?cia, zrobi?a wszystko, by w go?cinnym gmachu ZG ZNP spotkali si? wszyscy, którzy chcieli podzieli? si? do?wiadczenia mi i sukcesami w codziennej pracy z dzie?mi autystycznymi.

      

Dzi?kuj?c im za to zainteresowanie, jednocze?nie ogromnie serdecznie podzi?kowa?a jej w?asnym uczniom, ze Szko?y nr 7 z ulicy Be??skiej, którzy pomagali w recepcji konferencji. Z kolei kole?ance Lidii gor?co podzi?kowa? Jerzy Wi?niewski  przypominaj?c, ?e jest ona "mózgiem" wszystkich dotychczasowych spotka? na temat kszta?cenia specjalnego organizowanych przez Okr?g Mazowiecki.

   

Pani Ewa Krawczyk zast?pca dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, podkre?li?a, ?e buduj?ca jest widoczna na tej sali wspólnota nauczycieli, naukowców, rodziców i samorz?dowców na rzecz najm?odszych. Jest ona tym bardziej znacz?ca zwa?ywszy, i? zadania o?wiatowe s? bardzo rozproszone pomi?dzy ró?ne szczeble administracji.Pan Arkadiusz Walczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo?ecznych przypomnia?, ?e poszukiwania nowych metod pracy s? szczególnie wa?ne w przypadku kszta?cenia i wychowania dzieci, które w nowym , szkolnym ?rodowisku nierzadko czuj? si? obco. Konferencje takie, jak obecna, stwarzaj? szanse lepszego porozumienia si? w wa?nych sprawach dla tych dzieci, ich nauczycieli, rodziców, wychowawców.Prezes Jerzy Wi?niewski zauwa?y?, ?e je?li nauczanie jest misj?, to kszta?cenie specjalne misj? pe?nion? w dwójnasób. Przypomnia?, ?e wnioski z poprzednich konferencji zosta?y uwzgl?dnione w zmianach przepisów wydawanych przez MEN i tak samo korzystnych rezultatów ?yczy? uczestnikom tej konferencji.

   Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK