Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Kto naprawd? odpowiada za protest ZNP?

Wbrew pozorom nie jest to wcale pytanie retoryczne. Cho? bowiem formalnie wszystkie dzia?ania zwi?zane z trwaj?c? od tygodni akcj? podj?? samodzielnie Zwi?zek, to dla nikogo nie jest tajemnic?, ?e nie by?oby ich, gdyby nie uporczywa antynauczycielska i antyzwi?zkowa kampania prowadzona przez Romana Giertycha!

Przeros?a ona podobn? akcj?, forsowan? na pocz?tku lat 90. przez ministra edukacji z Gda?ska. To on zabieraj?c szko?om 4 godziny nauczania doprowadzi? do pierwszego strajku nauczycieli w Bydgoszczy, w efekcie to w?a?nie o nim jeden z prezesów okr?gów mawia? – „przepraszam za s?owo, pan X”. Co wi?cej, tak?e profesor Stelmachowski, s?ynny swoj? „lask? na nauczycieli”, nie posun?? si? do tak jawnego postponowania ludzi o?wiaty.

Bo nikt nigdy przed ekip? reprezentowan? przez Giertycha i Orzechowskie-go nie wa?y? si? nazwa? publicznej szko?y wyl?garni? „chamstwa” i jeszcze oskar?y? o to nauczycieli. Nawet bodaj przedwojenny kurator Musio?...

To ponure, ?e ten Rubikon powtórnie przekracza w?a?nie wspó?czesna polska chadecja.

Kto? wreszcie musia? powiedzie? – do??!

Do?? wci?? ?miesznie niskim nak?adom na samorz?dow?, ogólnodost?pn? edukacj?.

Do?? kpinom z podwy?ki p?ac, prawie najni?szych w Europie.

Do?? odbierania uprawnie?, które nie s? niczym nowym w innych cz??ciach kontynentu.

Do?? obra?ania ludzi o?wiaty, k?amstw o Zwi?zku, kpin z idei i hase? o partnerstwie.

Ministrze Romanie Giertych zbierasz burz?, któr? sam zasia?e?!Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK