Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

O co dodatkowo zapytano Romana Giertycha?
1. Marta Dworak, Klub M?odego Nauczyciela ZNP: - ?yjemy w ci?g?ym braku stabilno?ci pracy. Nasze umowy zawierane s? na czas okre?lony, ?atamy etaty w kilku placówkach, a i tak cieszymy si?, ?e mo?emy przepracowa? kolejny rok, bo by? mo?e w tym czasie uda nam si? zdoby? kolejny stopie? awansu, który pozwoli na wy?sze zarobki. Bo zarobki m?odego nauczyciela z licencjatem, to 900 z?, a magistra z przygotowaniem pedagogicznym 1218 z?. Brutto! Chcia?abym wiedzie?, jak za te pieni?dze mamy utrzyma? nasze rodziny? Prezes Broniarz podawa? tu przyk?ady zarobków nauczycieli w Unii Europejskiej, my nie ??damy przemno?enia naszych wynagrodze? przez 10, nie prosimy nawet o 2-krotna podwy?k? ale prosimy jedynie o to, by?my mogli godnie ?y?!2. Barbara Redkowska,:- Ile jeszcze spraw w s?dzie musi przegra? wojewoda ?l?ski aby wreszcie zacz?? post?powa? zgodnie z prawem i uzna?, ?e nauczycielom przedszkola nale?y si? dodatek za wychowawstwo?!3. Maria Tkocz:- Czy pan minister i rz?d mo?ecie zagwarantowa? wej?cie w ?ycie przepisów emerytalnych pozwalaj?cych nauczycielom przechodzi? na wcze?niejsze emerytury na dotychczasowych zasadach tak?e po 31 grudnia 2007 roku?4. Barbara Rychlik;- Czy decyzja dotycz?ca wniosków o odznaczenia medalami KEN zg?oszonych przez ZNP by?a polityczna czy merytoryczna? Wnioski te zosta?y pozytywnie rozpatrzone przez upowa?nion? do tego komisj? przy ministrze edukacji.

Co minister odpowiedzia?:Ad. 1 – Zarobki m?odych nauczycieli s? w Polsce skandaliczne. Zrobi? wszystko co jest w mojej mocy, by dokona? prze?omu finansowego na rzecz o?wiaty. Chcia?bym, aby w przysz?orocznym bud?ecie prawy p?ac podnie?? cho? o jeden stopie?, by powsta? 10-letni program rz?dowy, w którym okre?li si?, o ile co roku podwy?szamy pensje nauczycieli, by ci ludzie z o?wiaty nie odeszli. Ja nie odmawiam merytorycznych rozmów, ale przypomn?, ?e od 17 maja ubieg?ego roku my spotykali?my si? bardzo cz?sto. G?ównie pa?stwo przychodzili?cie do mnie, pod ministerstwo z transparentami...

S?awomir Broniarz:-... rzeczywi?cie przychodzili?my pod pana gmach protestuj?c, ale na zawsze pozostanie w naszej pami?ci pa?ska ?yczliwo?? z jak? wys?a? pan przeciwko nam 500 policjantów...Ad. 2 – odpowiedzi nie by?o, za to prezes ZNP spuentowa? ten stan s?owami - „pan premier przed chwil? stwierdzi?, ?e b??dzi? jest rzecz? ludzk?...”Ad. 3 – Kompetencje ministra edukacji w kwestii emerytur s? jakie s?, mog? powiedzie? to, co ju? powiedzia?em – wyst?pi? do premiera, by w ci?gu tygodnia da? odpowied? na to pytanie w takiej formie, która by?aby jasna dla wszystkich.Ad. 4 – ?adnej decyzji w sprawie odznacze? nie ma jeszcze...Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK