Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Mazowiecki dialog o o?wiacie


                                          Mazowiecki dialog o o?wiacie


Zespó? ds. O?wiaty mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo?ecznego powo?any zosta? w marcu bie??cego (2009) roku. Jego zadanie, to sk?adanie wniosków i propozycji dotycz?cych o?wiaty w województwie, a tak?e rozpatrywanie i konsultowanie spraw gospodarczych i spo?ecznych, które s? przedmiotem zainteresowania pracowników i pracodawców, a zarazem mog? by? ?ród?em ewentualnych konfliktów spo?ecznych.

Przewodnicz?cym Zespo?u ds. O?wiaty jest Jerzy Wi?niewski, a jego cz?onkami ze strony naszego Zwi?zku - Urszula Wo?niak i Tomasz Korczak. Reprezentuj? oni OPZZ.

W sk?ad Zespo?u wchodz? ponadto:  przedstawiciele o?wiatowej "S", Forum Zwi?zków Zawodowych, Kuratorium, Urz?du Marsza?kowskiego,  Konfederacji Pracodawców Polskich, Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Zwi?zku Rzemios?a Polskiego, BCC- Zwi?zku Pracodawców.

W ko?cu kwietnia odby?o si? pierwsze posiedzenie Zespo?u, po?wi?cone szkolnictwu zawodowemu i ustawicznemu na Mazowszu. Obszerne informacje  o obecnym systemie i placówkach kszta?cenia zawodowego, o rekrutacji do poszczególnych typów szkó?, o mazowieckim rynku pracy i jego perspektywach przedstawi?o Kuratorium, Biuro Edukacji, Urz?d Pracy.  I chocia? wszyscy jego uczestnicy zgodnie twierdzili, ?e dzi?  jest wyj?tkowy czas dla szkolnictwa zawodowego, bo pracodawcy sk?onni s? zatrudni? wr?cz ka?dego fachowca, to jednocze?nie dosta?o si? szko?om zawodowym  za kszta?cenie nienowoczesne. a co gorsza w zawodach niekoniecznie dzi? preferowanych przez przemys?. Reprezentanci Zwi?zku Rzemios?a postulowali ponadto ca?kowit? zmian? proporcji w kszta?ceniu zawodowym - 2 do 1 na rzecz praktycznej nauki zawodu! Jak to jednak uczyni?, gdy brak pieni?dzy na nowoczesne wyposa?enie placówek kszta?cenia ustawicznego, gdy ze wzgl?dów finansowych  nie ma szans na pozyskanie odpowiedniej kadry szkoleniowej? Szukaniu odpowiedzi na te pytania maj? by? po?wi?cone  kolejne debaty Zespo?u na temat kszta?cenia zawodowego na Mazowszu.

Pierwsze za? w nowym roku szkolnym  spotkanie Zespo?u ds. O?wiaty ma dotyczy? sposobu przygotowywania listy zawodów deficytowych. Dla ?rodowiska o?wiaty i wychowania znacz?ce b?d? dwa inne tematy: dialog spo?eczny przy negocjowaniu regulaminów p?acowych,przygotowanie szkó? do przyj?cia sze?ciolatków,a samorz?dów lokalnych do prowadzenia wychowania przedszkolnego, za? w tym kontek?cie -likwidacja i przekazywanie placówek o?wiatowych.
Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK