Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Radomskie Jubileusze- W Radomiu jeste?my nie po raz pierwszy i ci?gnie nas tu nie bez powodu. Bo tutaj ruch pracowniczy, zwi?zki zawodowe zawsze by?y i s? silne. Dzi? mamy szczególny powód - inaugurujemy jubileusze niezwykle znacz?ce dla naszej, nauczycielskiej organizacji: 70-lecie powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej oraz 25-lecie istnienia Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi?zków Zawodowych, którego wspó?twórc? by? ZNP - powiedzia? Jerzy Wi?niewski, prezes  Okr?gu Mazowieckiego ZNP a zarazem przewodnicz?cy mazowieckiej instancji OPZZ.TON by?a jedyn? w okupowanej Europie podziemn? organizacj? nauczycieli-ludzi walcz?cych bez broni,
z których ponad 1000 odda?o ?ycie.

 

Zbyt rzadko przypomina si? dzi?, ?e TON, to Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego, który tak? nazw? przyj?? na czas wojny i okupacji, powiedzia? Tomasz Korczak, radomski gospodarz tego spotkania. Natomiast pani Dorota Soko?owska dyrektor Delegatury Kuratorium Mazowieckiego podkre?la?a, ?e trudno o bardziej znacz?ce wzorce patriotyzmu i po?wi?cenia dla dzieci ni? TON w?a?nie.

Dzieje TON na Mazowszu przypomnia?  dr. Stanis?aw O?ko w bogatym w dane liczbowe i wspomnienia
o ludziach wyk?adzie.To z niego mo?na by?o dowiedzie? si? mi?dzy innymi, ?e ponad 70 procent nauczycieli szkó? powszechnych dzia?a?o w TON, ?e to dzia?acze TON tworzyli Departament O?wiaty i Kultury Delegatury Rz?du, ?e nauczyciele tajnego nauczania nawet wtedy, z ówczesnych symbolicznych pensji, tworzyli fundusz samopomocy kole?e?skiej, z którego wspierali najbardziej potrzebuj?cych. By?y w tym wyk?adzie tak?e przyk?ady heroicznej odwagi, jak drukowanie polskich podziemnych podr?czników w drukarni...niemieckiej! W tym miejscu trzeba doda?, ?e na ziemi mazowieckiej jest dzi? w?ród nas 42 nauczycieli TON i to na ich r?ce sk?ada? b?dziemy ho?d za wojenny patriotyzm tysi?cy Kole?anek i Kolegów.

Radomskie Centrum  Kszta?cenia Ustawicznego go?ci?o w tym dniu jednak nie tylko nauczycieli, bo tak?e reprezentantów innych bran?. I miejscow? w?adz?.

 

Krzysztof Ozdarski przedstawiaj?c 25 lat odrodzonego ruchu zawodowego przypomnia?, ?e to wspólna trudna droga zmagania si? o prawa pracownicze, droga nie?atwych dla wszystkich ludzi pracy przemian spo?ecznych, politycznych i gospodarczych.  Wszyscy wiemy, czym jest likwidacja miejsc pracy, bezrobocie, bo z tym spotykamy si? na co dzie? w zwi?zkowej dzia?alno?ci, to ??czy nas w tej codziennej walce o sprawy ludzi, powiedzia? kolega Ozdarski.

  

Za? Andrzej Radzikowski, "nasz", bo z naszej bran?y, wiceprzewodnicz?cy OPZZ, oceniaj?c antyzwi?zkowe, antypracownicze projekty i dzia?ania rz?dz?cych, podkre?li? rosn?ce znaczenie zwi?zków zawodowych w tak trudnych, jak obecny kryzys, chwilach.

Podczas tej wspólnej, bo ??cz?cej dwie rocznice, uroczysto?ci nie brakowa?o mi?ych s?ów i uznania dla tych, którzy s?u?bie innym od dawna po?wi?caj? swój czas i si?y. By?y zatem listy gratulacyjne od w?adz miasta i w?adz OPZZ. By?y kwiaty i ?yczenia, aby zawsze by? razem, bo tylko jedno?? daje si?? tak
potrzebn? na czas wiatrów polityki niesprzyjaj?cej najs?abszym.   Wspólne to spotkanie zako?czy? za? przepi?kny koncert m?odych, ale ju? wygrywaj?cych nawet zagraniczne konkursy -  muzyków: Magdy Habery i Bartka Ku?suta.Byli rewelacyjni.
Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK