Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Nauczyciel Roku 2007Jeste? nieprzeci?tnym nauczycielem? Znasz kogo?, dla kogo m?odzie? jest ca?ym ?yciem?Wype?nij ankiet? i zg?o? kandydatur? do tytu?u:
Nauczyciel Roku 2007w konkursie organizowanym przez G?os Nauczycielski i Ministerstwo Edukacji Narodowej!


Zdobywca tytu?u otrzyma m.in. Nagrod? Ministra Edukacji Narodowej. Na laureatów i ich szko?y czekaj? tak?e inne cenne nagrody.Formularz zg?oszeniowy nale?y przes?a? do 15 wrze?nia 2007 r. na adres:


G?os Nauczycielski

ul. J. Smulikowskiego 6/8

00-389 Warszawa

z dopiskiem Nauczyciel Roku 2007.Wi?cej na stronie www.glos.pl
Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 20071. Organizatorami konkursu Nauczyciel Roku 2007, zwanego dalej Konkursem, jest Wydawnictwo G?os Nauczycielski oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.


2. Konkurs jest przeprowadzany raz w roku.


3. W Konkursie mog? bra? udzia? nauczyciele ze szkó? i placówek o?wiatowych.


4. Celem Konkursu jest wy?onienie nauczycieli, których mo?na wskaza? za wzór dla ca?ej spo?eczno?ci nauczycielskiej w Polsce.


5. W sk?ad Jury Konkursu wchodz? osoby wspieraj?ce ide? konkursu, przedstawiciele instytucji edukacyjnych oraz red. nacz. G?osu Nauczycielskiego. Cz?onkami jury konkursu 2007 r. s?: W?odzimierz Paszy?ski, wiceprezydent Warszawy ds. o?wiaty; prof. Henryk ?ali?ski, przewodnicz?cy Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przewodnicz?cym konkursu jest prof. Stefan Kwiatkowski, dyrektor Instytutu Bada? Edukacyjnych w Warszawie.


6. Jury nominuje 13 kandydatów do tytu?u Nauczyciel Roku, spo?ród nich wybiera Nauczyciela Roku oraz dwóch wyró?nionych. Jury Konkursu ma prawo przyznawa? nominowanym nauczycielom inne wyró?nienia i tytu?y.


7. Szko?y lub placówki o?wiatowe, z których wywodz? si? nominowani, zostaj? laureatami znaku jako?ci „Szko?a na medal”. Otrzymuj? dyplom i okoliczno?ciow? tablic?.


8. Kapitu?a Konkursu Nauczyciel Roku, w sk?ad której wchodz? Nauczyciele Roku 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i redaktor naczelny G?osu Nauczycielskiego. Kapitu?a podejmuje decyzje dotycz?ce kszta?tu i zasad dzia?ania Konkursu oraz wszelkich innowacji.


9. Kapitu?a Konkursu przyznaje tytu? Przyjaciel Szko?y osobie lub instytucji szczególnie zaanga?owanej w rozwój edukacji.


10. Lista nominowanych nauczycieli og?aszana jest na ?amach G?osu Nauczycielskiego w numerach poprzedzaj?cych Uroczyst? Gal?. Wyniki Konkursu, w tym tytu?y Nauczyciel Roku 2007; Przyjaciel Szko?y s? og?aszane podczas Uroczystej Gali w pa?dzierniku.


11. ?rodki finansowe na organizacj? Konkursu i nagród pochodz? od sponsorów.


12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przes?anie do redakcji G?os Nauczycielski wype?nionej ankiety zg?oszeniowej.


13. Ankiet? zg?oszeniow? mog? z?o?y?:
zainteresowany udzia?em w Konkursie nauczyciel,
dyrektor szko?y lub placówki o?wiatowej
nauczyciele szko?y lub placówki o?wiatowej
rodzice uczniów
uczniowie
przedstawiciele organów prowadz?cych i nadzoruj?cych szko?y lub placówki o?wiatowe
przedstawiciele instytucji i organizacji wspó?pracuj?cych ze szko?? lub placówk? o?wiatow?.

14. Formularz ankiety stanowi za??cznik do niniejszego regulaminu. Termin nadsy?ania zg?osze? up?ywa 15 wrze?nia 2007 r.


15. Wszelkie sprawy nieobj?te niniejszym regulaminem rozstrzyga Kapitu?a Konkursu.


Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK