Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Radomskie ?piewanie na 200 g?osów

„Zamiast robi? karier? zosta? nauczycielem, zamiast le?e? od?ogiem zosta? te? pedagogiem  i s?odkie dzieci ucz!” –  kiedy po??czone chóry wspólnie za?piewa?y ten refren klaskali wszyscy. Szczególnie nastoletni muzycy M?odzie?owej Orkiestry D?tej ze Zwolenia. I nic dziwnego, bo ka?dy, kto us?ysza? te s?owa po prostu nie móg? nie polubi?  nauczycieli.

 

II Mazowiecki Przegl?d Chórów Nauczycielskich odby? si? w po?owie grudnia w Radomiu, a w jego szranki stan?li ?piewaj?cy belfrzy  z Mi?ska Mazowieckiego, Ostro??ki, Sochaczewa, Warszawy i Radomia. Zorganizowa?y go Okr?g Mazowiecki i Oddzia? Radomski ZNP, za? honorowym patronatem obj?li Marsza?ek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Radomia.

 

Przypomnijmy,  ?e inicjatywa takich przegl?dów zrodzi?a si? w Ostro??ce, a pierwszy odby? si? dwa lata temu w?a?nie tam. Naturalnie z inicjatywy tamtejszego Zarz?du Oddzia?u i pani Bo?eny Charasimowicz-P?zy dyrektorki tamtejszego chóru nauczycielskiego. W ten sposób tworzy si? mazowiecka tradycja zespo?owych dzia?a? na niwie kultury i sztuki.

 

Drugie radomskie spotkanie chórów nauczycielskich zako?czy?o si? uroczyst? „?piewaj?c? Biesiad?” nawi?zuj?c? do tradycji zwi?zkowych i nauczycielskich spotka? pokole?. Atmosfer? tworzy?o wspólne ?piewanie a jako?? sto?u zapewnili miejsowi masarze – wychowankowie radomskiego prezesa Tomka Korczaka. I by?o czego pozazdro?ci?! !

 

Czy trudno zorganizowa? tak? imprez??  Joanna Zaj?c, wiceprezeska radomskiego Zwi?zku odpowiada krótko – absolutnie. Trzeba tylko.... namówi? jurorów do oceny uczestników, znale?? sal? z dobr? akustyk?, sponsorów na drukowanie plakatów, zaprosze?, wyczarowa? ze dwie setki ?ó?ek na noclegi ?piewaków, dogra? terminy pasuj?ce wszystkim, wyszuka? miejsce na biesiad?, skonsultowa? menu, cennik itp., itd. Najwa?niejsze, to zmie?ci? si? w bud?ecie. W sumie... takie tam, drobiazgi. Ona to wie, bo par? tygodni za tym biega?a!

 

Pan Micha? Or?owski, cz?onek jury II Przegl?du, dodawa? jednak, ?e oprócz Joanny trzeba zazdro?ci? takich sponsorów nauczycielskiego ?piewania, jak mazowiecki Okr?g i Oddzia?y ZNP, bez których te dwie setki chórzystów nie mog?yby od tylu ju? lat razem ?piewa?. Bo do ?piewania potrzebny jest nie tylko g?os ale tak?e... sponsor. Gdy wi?c po??czone chóry za?piewa?y Jurkowi Wi?niewskiemu, Tomkowi Korczakowi i wszystkim prezesom oddzia?ów ho?ubi?cym swoje chóry „sto lat, niech ?yj? nam”, to by?a w tym szczera prawda i wdzi?czno??!

 

Pan Piotr B?bolewski, dyrygent radomskiego Ochotniczego Chóru Pedagogicznego, podkre?la, ?e Mazowsze jest do?? ubogie w chóry, dlatego „chóralne” inicjatywy ZNP s? szczególnie cenne. A popar?a go w tym pani Bo?enna Pacholczak, przewodnicz?ca  Sejmiku  Mazowieckiego. Chórzy?ci za? przywitali te s?owa z nadziej? na nowe, szersze tak?e finansowo wobec zespo?ów ?piewaczych, gesty w?adzy. Czego, znaj?c realia, wypada im ?yczy? z ca?ego serca.

 

Pani Ma?gorzata Boczkowska z sochaczewskiego chóru „Vivace” przekonuje, ?e po pi?ciu latach ?piewania jest pewna jednego – chór, to zaj?cie tylko dla pasjonatów, ludzi ustabilizowanych pod ka?dym wzgl?dem! M?odzie? przyjdzie, po?piewa chwilk? i ucieka. Na studia, za miedz? powiatu do innej pracy, za m??. Zw?aszcza, ?e nie ka?demu chce si? dwa razy w tygodniu, po próbach, wraca? do domu przed 22:00. Wi?c chórom trzeba ?yczy? tak?e wi?kszego zapa?u m?odych i wytrwa?o?ci.

 

Pani Maria Zygnerowa z „Warszawianki” spraw? niedoboru m?odych ujmuje tak – cho? przychodz?, to nie przechodz? egzaminu wst?pnego do chóru! Powód? Organ nieu?ywany marnieje! Tak w?a?nie odbija si? brak wychowania muzycznego w szko?ach...

Juror Micha? Or?owski przypomina, ?e taki ?l?sk na przyk?ad wyró?nia? si? niegdy? tym, ?e przy ka?dej kopalni  gra?a orkiestra, a w ka?dej szkole ?piewa? chór. A dzi?... znikn?li mecenasi, to i sko?czy?o si? wspólne granie i ?piewanie. Ca?e  szcz??cie, ?e nie w Zwoleniu...

 

Nuczycielskie mazowieckie chóry, to g?ównie panie, cho?, jak w Ostro??ce, nie tylko one...

a ich sponorzy, to oddzia?y ZNP i zarz?dy miast. To w?a?nie one funduj? stroje, od czasu do czasu okoliczno?ciow? nagrod?. Chóry s? otwarte. Na nowych uczestników i na ... propozycje wyst?pów. Za?piewaj? wi?c na akademii ale i ?lubie, weselu.

 

Wi?c najwa?niejsze jest to, ?e w tych dzisiejszych, zwariowanych czasach s? jeszcze ludzie, którym chce si? razem ?piewa? – podkre?la juror Or?owski, na co dzie? nauczyciel w Zespole Szkó? Integracyjnych. Jerzy Wi?niewski te w?tki podsumowa? poezj? – „ gdy s?yszysz spiew – tam id?, tam ludzie dobre serca maj?, bo ludzie ?li, ach wierzaj mi, ci nigdy nie ?piewaj?...”

 

Gdy zatem chórzystki z Mi?ska Mazowieckiego przekonywa?y ”i nikt nie czuje tutaj lat, ?piewaj? tylko m?odzi”, to  na tym przegl?dzie ka?dy tego do?wiadcza? co chwila.

Szczególnie gdy mo?na by?o obserwowa?, jak pi?knie dopingowano ... konkurencj?. Bo wspaniale ?piewali!

 

Kolejny, trzeci przegl?d za dwa lata. A wi?c  - do zobaczenia i us?yszenia.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK