Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

S?awomir Broniarz, Prezes ZNP, powiedzia?


S?awomir Broniarz, Prezes ZNP, powiedzia? :

- Witam Pana wicepremiera w historycznej siedzibie ZNP, w budynku zbudowanym przez cz?onków ZNP , zabranym nam po drugiej wojnie ?wiatowej dekretem Bieruta i zwróconym decyzj? rady Warszawy.

Cieszymy si?, ?e zdecydowa? si? pan spotka? si? z nami, cho? zarazem nie zapominamy o atakach na nas, przykrych s?owach wypowiadanych i czytanych przez nas na stronie internetowej MEN, nie zapominamy o wypowiedziach ministra Orzechowskiego, czy pana partyjnego kolegi, pos?a Wierzejskiego.

Ale dzisiaj chcemy rozmawia? o tym, co przed nami.

Przypomn?, ze ZNP wst?pi? w spór zbiorowy z rz?dem w sprawach p?ac, emerytur oraz dialogu spo?ecznego. ?aden z tych problemów nie mie?ci si? w kompetencjach dyrektora szko?y, który formalnie dla nas jest pracodawc?. Wyst?pili?my tak?e do Rzecznika Praw Obywatelskich o to, aby by? mediatorem mi?dzy ZNP a ministrem edukacji narodowej. W odpowiedzi przes?anej do rzecznika stwierdzi? pan, ?e nie ma powodu, aby tak? mediacj? rozpoczyna?, bo zdecydowana wi?kszo?? postulatów ZNP zosta?a za?atwiona. Otó? panie premierze – nie zosta?a za?atwiona!

Nie uregulowano tak prawnie, jak i finansowo postulatów zg?aszanych przez ZNP podczas negocjacji p?acowych w 2007 roku. Nie dotkni?to w ogóle sprawy matur, nie uregulowano nie tylko ca?ego procesu zatrudniania nauczycieli-egzaminatorów, ale tak?e nie okre?lono godziwych stawek dla tych, którzy dzisiaj sprawdzaj? prace maturalne. Nic dziwnego, ?e dzisiaj egzaminatorzy protestuj?.

Lecz w trakcie tych negocjacji p?acowych w sposób bezduszny potraktowano nauczycieli, którzy maj? tylko SN i Studium Wychowania Przedszkolnego, otrzymuj? najni?sze w tabeli uposa?enie. Zwi?zek proponowa?, by tych nauczycieli postawi? o „oczko wy?ej”, to jest tylko 120-150 z? wi?cej. Ale w sposób szczególnie negatywny odniesiono si? do nauczycieli praktycznej nauki zawodu. I tutaj nadal apelujemy do pana premiera, by moc? swojego rozporz?dzenia zechcia? tym nauczycielom, z obu grup, pomóc!

Nasze postulaty nie s? wcale radykalne i nieznane. Od czerwca 2006 roku ZNP domaga si?, aby p?aca nauczyciela-sta?ysty wynosi?a 100 proc. kwoty bazowej zapisanej w ustawie o kszta?towaniu p?ac pa?stwowej sferze bud?etowej, czyli dzisiaj 1885 z?. Chcemy na tej bazie podnie?? tak?e wynagrodzenie nauczycielom kontraktowym, mianowanym i dyplomowanym.

Zw?aszcza, ?e polski nauczyciel wcale nie pracuje mniej ni? jego kolega we Francji, Niemczech. Wymiar czasu pracy polskiego nauczyciela, jak wskazuj? badania, jest na poziomie 40- 50 godzin tygodniowo, ale ten nauczyciel zarabia wielokrotnie mniej ni? jego koledzy z Unii Europejskiej.

Apelujemy tak?e, by rozpocz?? dialog w sprawie emerytur pomostowych, ale tak?e emerytur dla tych nauczycieli, którzy urodzili si? po 1 stycznia 1969 roku. Jeste?my zdania, ?e w ramach reformy systemu emerytalnego nauczyciele urodzeni po 1 stycznia 1969 roku, powinni móc, je?eli zechc?, wróci? do normalnego systemu emerytalnego, wyj?? z II-go filara, przej?? na wcze?niejsza emerytur?. Zw?aszcza, ?e nic nie wskazuje na to, by by?a tu jaka? lawina. My wszyscy umiemy liczy? i wiemy, ze emerytura pomostowa dzisiaj wynosi?aby 550 z?, to niewiele, ale chcemy by taka alternatywa by?a. Mizerna bo mizerna, ale by?a. Ka?dy nauczyciel, je?eli ma mo?liwo?? pracy, b?dzie pracowa?. Nie b?dzie tu, lawiny przechodzenia na emerytury pomostowe.

Ale chcemy tak?e, i tutaj zwracamy si? za pana po?rednictwem do premiera Jaros?awa Kaczy?skiego, pilnego, bardzo pilnego opublikowania informacji, ?e wol? wi?kszo?ci koalicyjnej, wol? PiS, LPR i Samoobrony b?dzie dokonanie takich zmian w prawie, aby nauczyciele, którzy w tym roku nabywaj? prawo do emerytury nie byli zmuszeni do odej?cia na emerytur?. Blisko 40 tys. nauczycieli jest dzi? w takiej sytuacji, ?e nie chce odchodzi? na emerytur?, ale je?eli nie odejdzie teraz, b?dzie zmuszonych pracowa? do 65 lub 60 roku ?ycia.

My chcemy pracowa?, nie zmuszajcie nas do tego, aby?my odchodzili na emerytur?! I dlatego musi by? jednoznaczna deklaracja, ?e jest wol? wi?kszo?ci parlamentarnej dokonanie takiej zmiany prawa.

To jest tak?e wa?ne dla samorz?dów - odprawy emerytalne dla nauczycieli wynios? oko?o 400 mln z?! Zdaj? sobie spraw? panie premierze, ?e nie jest to kwestia tylko pana dobrej woli, dlatego apelujemy do premiera Jaros?awa Kaczy?skiego.

Dzia?a?, pozostaj?cych w bloku finansowych postulatów ZNP, nie da si? dokona? bez zwi?kszenia nak?adów na edukacj? w sposób skokowy. Bo tu chodzi nie tylko o p?ace dla nauczycieli ale tak?e o to, aby?my nie zepchn?li na margines bytu ekonomicznego pracowników administracji i obs?ugi, którzy s? tak?e cz??ci? edukacji, a którzy dzisiaj zarabiaj? poni?ej minimum socjalnego.

Trzeci element, niezwykle istotny, to dialog spo?eczny. Bardzo dobrze si? sta?o, ?e dosz?o do pi?tkowego spotkania, ?e pan premier dzisiaj zechcia? si? z nami spotka?. To pokazuje, ?e jeste?my ze sob? w stanie rozmawia?. Ale podczas pi?tkowego spotkania pan powiedzia?, ?e opinie wyra?ane przez ZNP maj? bardzo wysoki poziom merytoryczny. I to jest dla mnie wa?niejsze ni? deklaracja dotycz?ca ch?ci pój?cia na r?k?, przepraszam tu bardzo za kolokwializm, w zakresie podwy?ki p?ac, czy w sprawie emerytur pomostowych. To jest dla mnie wa?niejsze bo to jest zas?uga tak?e ludzi siedz?cych na tej sali, potwierdzenie ?e oni wiedz? co mówi? na temat o?wiaty.

Panie premierze, nie by?o i ma w nas koniunkturalizmu. Nie popierali?my reformy strukturalnej systemu o?wiaty. Prawie 250 tys. nauczycieli podpisa?o protest przeciwko reformie strukturalnej. Mówili?my: najpierw zmie?my program, dostosujmy go do potrzeb zmieniaj?cej si? szko?y, szkolmy nauczycieli, kszta??my tych nauczycieli, a reform? strukturaln? zostawmy na pó?niej. Niestety, wol? polityczn? by?o, ?e najpierw powsta?y gimnazja. Dzisiaj borykamy si? z narastaj?cymi w nich problemami wychowawczymi. Niestety, mleko si? wyla?o. Dzisiaj mo?emy dyskutowa? nad pana propozycjami powrotu do czteroletniego liceum, ale krytyka gimnazjów potwierdzi?a racj? argumentów ZNP. Ale chcia?em zapyta? pana ministra, jakie pogl?dy mieli pana dzisiejsi klakierzy, co robili wtedy nasi koledzy z Solidarno?ci? Gwa?townie optowali za gimnazjami, reform? strukturaln?. Podkre?lam zatem jeszcze raz - Zwi?zek konsekwentnie trzyma si? swojej argumentacji, a rzeczywisto?? pokazuje, ?e to my mieli?my racj?.

Dzi? próbuje si? przypi?? nam ?atk?, ?e inaczej post?powali?my w sprawie ministra Wiatra, czy ?ybackiej. Przypomn? wi?c, ?e to ZNP zorganizowa? prawie 10-tysi?czn? manifestacj? ??daj?c odwo?ania ministra Wiatra, to tu na tej sali kolega Fidos pyta? minister ?yback? - „czy to na pewno jeste? tym, na którego czekamy?”. To pokazuje, ?e dla nas wa?ne s? racje szko?y, racje nauczyciela, racje ucznia, bez wzgl?du na opcj? polityczn?, która w tym momencie rz?dzi. To odpowiedzialny rz?d powinien szuka? kontaktów i dialogu z partnerami spo?ecznymi. To w?adza powinna szuka? kontaktu tak?e z nauczycielami, a nie chroni? si? przednimi za kordonem policji. Panie premierze dzisiaj ma pan szans?, rozpocz?? dialog. Czekamy na konkrety w zakresie realizacji naszych postulatów.

My jeste?my gotowi, teraz czas na Pana!


Z wyst?pienia wicepremiera Romana Giertycha, ministra Edukacji Narodowej


O co dodatkowo zapytano Romana Giertycha?


(obszerne fragmenty, na podstawie zapisu magnetofonowego, tekst nieautoryzowany)Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK