Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Nauczyciel Roku


Ju? po raz siódmy G?os Nauczycielski wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje Konkurs Nauczyciel Roku.

Jego celem jest wskazanie nauczycieli najlepszych z najlepszych - autorytetów w swoim ?rodowisku, przewodników nie tylko w szkolnej nauce, ale tak?e w ?yciu.

W konkursie mog? wzi?? udzia? wszyscy nauczyciele przedszkoli, szkó? i placówek o?wiatowych. Czekamy na zg?oszenia od uczniów, rodziców, dyrektorów, samorz?dów lokalnych, organizacji spo?ecznych i samych nauczycieli.

W naszym Konkursie licz? nie tylko spektakularne sukcesy w olimpiadach czy w konkursach, ale przede wszystkim nauczycielska charyzma i osi?gni?cia, które nie zawsze s? zmierzalne szkie?kiem i okiem.

 FORMULARZ ZG?OSZENIOWY jest dost?pny

na  www.glos.pl i na ?amach G?osu Nauczycielskiego

Zawód nauczyciela, mimo ?e przeznaczony tylko dla ludzi z powo?aniem, jest ci?gle ma?o doceniany. Swoje gale i konkursy maj? samorz?dowcy, biznesmeni, aktorzy, piosenkarze, lekarze. Dlaczego nie mieliby mie? tak?e nauczyciele?

Dlatego te? 6 lat temu G?os Nauczycielski rozpocz?? organizacj? Konkursu Nauczyciela Roku namawiaj?c do wspó?pracy kolejnych ministrów edukacji.

Przez sze?? lat trwania Konkursu Jury przejrza?o kilkaset wniosków, które w sumie wa?? prawie 250 kg. W naszym archiwum znajduje si? dzi? kilka tysi?cy stron dokumentów potwierdzaj?cych kwalifikacje, sukcesy, niesamowit? kreatywno?? nauczycieli zg?aszanych do Konkursu. W ci?gu wszystkich edycji Konkursu na najlepszego nauczyciela wybrali?my 78 laureatów, którzy dzi? stanowi? elitarny klub nauczycielski.

 A zainteresowanie udzia?em w Konkursie z roku na rok jest coraz wi?ksze.

 W tym roku Gala Fina?owa Konkursu Nauczyciel Roku 2008 odb?dzie si?

10 pa?dziernika na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nim jednak do niej dojdzie zbierze si? jury Konkursu, w sk?ad którego wejd? przedstawiciele MEN, G?osu Nauczycielskiego, o?wiatowi eksperci.

Pracom jury przewodniczy? b?dzie prof. Stefan M. Kwiatkowski, wiceprzewodnicz?cy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Jury po przeanalizowaniu wszystkich zg?osze? wybierze 13 nominowanych do tytu?u Nauczyciel Roku 2008, a spo?ród nich zwyci?zc? i dwóch wyró?nionych.

Nauczyciel Roku 2008 otrzyma Nagrod? Ministra Edukacji Narodowej, a tak?e nagrody od sponsorów: pieni??n? i rzeczowe. Tak?e nauczyciele wyró?nieni w Konkursie otrzymaj? bardzo atrakcyjne nagrody. Oprócz tego chcemy nagrodzi? pozosta?ych nominowanych oraz placówki, w których pracuj?.

Od ubieg?ego roku wyró?niane s? tak?e szko?y, w których pracuj? nominowani do tytu?u Nauczyciel Roku. Otrzymuj? one honorowy tytu? „Szko?y na medal" potwierdzony specjaln?, okoliczno?ciow? tablic?.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia?u w Konkursie i przypominamy, ?e termin sk?adania wniosków up?ywa 15 wrze?nia

Dodatkowych informacji udzielaj?:

Anna Wojciechowska

(022) 827-66-30

tel. kom. 601 097 038

Maciej Ku?ak

(022) 826-34-20

tel. kom. 603 512 623Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK