Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Smak wolno?ci

 Prosili?my, prosili i mówi?c j?zykiem biblijnym, wreszcie nam dano. Giertycha mamy „ z g?owy”. A wraz z nim wiceministra od wyrzucania teorii ewolucji z nauczania. Wolno?? znów ma pi?kny smak!

 

Najwy?szy by? na to czas, bo gdyby panowie ministrowie chcieli wrzuci? jaki? nowy temat do publicznej dyskusji o szkole, to by? mo?e musieliby?my roztrz?sa? kwesti? o?lej ?awki (jako po??danej formy dyscyplinowania w miejscu nauczania), tudzie? kar cielesnych wymierzanych przez kolektyw klasowy (w formie reminiscencji teorii wychowania wiceministra S), albo wspólnego ?piewania hymnu szko?y (co zwi?ksza niezb?dne u m?odzie?y poczucie wspólnoty).

 

Polska o?wiata przestanie by? po?miewiskiem Europy i cho?by dlatego warto cieszy? si? ze zmiany warty o steru MEN. By?oby jeszcze lepiej gdyby upadaj?cy Sejm V Kadencji zechcia? jeszcze (i zd??y?) przyj?? par? obiecanych wcze?niej, a niezb?dnych dla szkó?, uczniów i nauczycieli ustaw.

 

Pytanie jednak wa?niejsze – co dalej? Bo wybory tu? tu? i trzeba b?dzie da? mandat nowym ludziom – pos?om, rz?dowi, ministrom.  I tu dopiero jest przys?owiowy pies pogrzebany. Bo kto wie, czy nie b?dzie tak, jak w s?ynnym skeczu o s?ku... My zaczniemy od obrony interesów i finansów edukacji publicznej, ale po drugiej stronie rozmowy zako?cz? prywatyzacj? i pe?nym finansowaniem niepublicznych ochronek. Co wi?c czyni?, by znów nie by?a to zabawa w „g?uchy telefon”? A niestety w ostatnich kadencjach parlamentarnych zdarzy?o si? to par? razy. Co gorsza, partie licz?ce si? w nadchodz?cych wyborach nie wycofa?y si? z mocno liberalnych pomys?ów „na” o?wiat?, a te pretenduj?ce nie s? zbyt skore do konkretów...

 

Wi?c id?c z tymi, którzy chc? z nami  rozmawia?, trzeba ??da? szczegó?ów i o s?kach i o tartakach. ?eby znów nie by?o jak w Qui Pro Quo. By nie obudzi? si? z r?k? ...pod nowym Giertychem.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK