Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Emerytury – spór zako?czony?

Po wielomiesi?cznej niepewno?ci, czy uda si? uchroni? nauczycielskie wcze?niejsze emerytury, w ko?cu kwietnia na specjalnej konferencji w Sejmie wicepremier Andrzej Lepper i Anna Kalata, minister pracy, w obecno?ci S?awomira Broniarza, Prezesa ZNP, zapowiedzieli, ?e nauczyciele otrzymaj? emerytury pomostowe

Minister Kalata zapowiedzia?a przy tym, ?e zniesiony zostanie te? obowi?zek rozwi?zania stosunku pracy w ci?gu 9 lat od wej?cia w ?ycie znowelizowanej ustawy o emeryturach i rentach, co oznacza, ?e nabyte do ko?ca bie??cego roku prawa do wcze?niejszej emerytury b?d? mog?y by? zrealizowane tak?e w pó?niejszych latach.

Prezentujemy dzi? rz?dowe projekty w sprawach emerytur i rent, tak?e z II filara. O tym, czy spór istotnie zako?czy? si? przekonamy si?, gdy projekty przekszta?c? si? w ustawy.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK