Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty

Porady prawne udzielane są wyłącznie osobiście w siedzibie ZNP Zarządu Okręgu Mazowieckiego (nie udzielamy porad przez telefon) tylko dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Prawo bli?ej ciebie (1)


 

Je?li w?a?nie sko?czy?a?(e?) studia i chcesz pracowa? w szkole - przeczytaj co o twoich prawach i prawie o?wiatowym chcemy ci powiedzie?. Tak si? sk?ada, ?e przepisy dotycz?ce o?wiaty zmieniane s? bodaj najcz??ciej, a im lepiej je poznasz, tym pewniej przejdziesz po ?cie?kach nauczycielskiej kariery. Niech zatem b?dzie...

 

 Prawo bli?ej ciebie (1)

 

Zacznijmy jednak od pocz?tku...

 

Kilka dni temu dowiedzia?a?(e?) si?, ?e w pewnej szkole zwolni? si? etat. To wspaniale - przecie? szukasz go od kilku miesi?cy. Pakujesz zatem papiery – dyplom, opinie o sobie, wszystkie ?wiadectwa, jakie masz do pokazania, po czym p?dzisz jak na skrzyd?ach, by wyprzedzi? konkurentów.

 

I tu podpowied? pierwsza - nim przekroczysz próg nowej pracy sprawd?, czy upatrzony etat jest w placówce samorz?dowej, resortowej, czy prywatnej, spo?ecznej itp. To wa?ne, albowiem od tego zale?y, czy b?dziesz zatrudniona(y) „na Karcie”, czy tylko „na Kodeksie”. Skutki ró?nicy mog? ci? zaskoczy? niespodzianie ju? w najbli?szej przysz?o?ci.

Je?eli masz wi?cej pyta? – zwró? si? do prezesa twojego szkolnego ogniska ZNP. On udzieli informacji o godzinach pracy zwi?zkowych prawników. Odwied? najbli?szy punkt konsultacyjny prowadzony przez Oddzia? ZNP.

 

Karta Nauczyciela, przez jednych nazywana ostatnim bastionem obrony zawodu nauczycielskiego (przez drugich z tego samego powodu -najwi?kszym balastem o?wiaty) zapewnia:

● ochron? przed natychmiastowym zwolnieniem z pracy (o wyj?tkach od tej generalnej zasady w dalszej cz??ci tego przewodnika),

● wynagrodzenia ?rednie na poszczególnych stopniach awansu,

● dodatki do p?ac, których nie maj? nauczyciele spoza Karty,

● ?wiadczenia socjalne i fundusze szkoleniowe.

 

Lecz musisz wiedzie?, ?e Karta Nauczyciela w ca?o?ci obowi?zuje jedynie w placówkach prowadzonych przez samorz?d terytorialny oraz w szko?ach resortowych (na przyk?ad ministerstwa kultury, rolnictwa itp)! Stanowi o tym rozdzia? 11a KN „Przepisy szczególne”.

 

W rezultacie, w placówkach prywatnych, spo?ecznych ty jeste? zobowi?zana(y) spe?ni? okre?lone w Karcie wymogi wykszta?cenia oraz realizowa? zapisane w niej zadania nauczycielskie, ale dyrektor placówki, nie jest zobowi?zany do zagwarantowania ci wyszczególnionych w Karcie niektórych zabezpiecze? socjalnych i praw pracowniczych.

 

Je?li wi?c masz wykszta?cenie wy?sze z przygotowaniem pedagogicznym, je?li jest to twoja pierwsza praca zawodowa i pierwsza w szkole, a zatrudniasz si? w placówce samorz?dowej lub resortowej, wówczas mo?esz liczy? na:

- umow? o prac? na jeden rok szkolny w celu odbycia okre?lonego w Karcie Nauczyciela obowi?zkowego sta?u;

- wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporz?dzeniem p?acowym ministra o?wiaty (na dzie? 1 wrze?nia 2007 r. to 1218,00 z?otych brutto, bez dodatku za wys?ug? lat, bo ten przys?uguje dopiero po 3 latach pracy), wyp?acane z góry;

- czas pracy nie przekraczaj?cy 40 godzin na tydzie?, w tym pensum dydaktyczne w wysoko?ci 18 godzin tygodniowo ( je?li zatrudniaj? ci? na etacie nauczyciela przedmiotu w szkole, bo w przypadku biblioteki mo?e to by? i 30-godzinne pensum);

- ?wiadczenie urlopowe.

 

 

Je?eli sta? zako?czysz sukcesem i twoja umowa o prac? zostanie przed?u?ona, czeka ci? jeszcze dodatkowe wynagrodzenie roczne (tak zwana 13-tka, wyp?acana po przepracowaniu roku kalendarzowego), a tak?e zasi?ek na zagospodarowanie, o który wyst?pisz do dyrektora.

 

A co b?dzie, je?li oka?e si?, ?e etat jest w szkole prywatnej lub spo?ecznej? 

 

Zaczynasz tak?e od sta?ysty i od umowy na rok szkolny ale na przyk?ad wynagrodzenie zale?e? b?dzie od woli i zasobno?ci kasy twojego pracodawcy. Teoretycznie mo?e to by? wi?cej ni? powy?szy „tysi?czek z kawa?kiem”, jednak w praktyce rzadko zdarza si?, by pracodawcy byli zbyt „hojni” dla pocz?tkuj?cych nauczycieli. Bardziej prawdopodobne jest za to wy?sze pensum. Bo w placówkach prywatnych i tak zwanych spo?ecznych czas pracy okre?la Kodeks Pracy a nie Karta Nauczyciela! Z tego samego powodu w tym przypadku nie mo?esz liczy? tak?e ani na ?wiadczenie urlopowe, ani na 13-tk?.

 

Jednak niezale?nie od tego, z kim podpiszesz umow? o prac?, pami?ta? musisz o tym, by zawiera?a nast?puj?ce istotne zapisy:

1. miejsce i data zawarcia umowy,

2. w oparciu o który akt prawa zosta?a zawarta (KN czy KP),

3. kto z kim zawiera umow?,

4. czas, na jaki zosta?a zawarta, czyli od kiedy do kiedy obowi?zuje,

5. na jakim stanowisku ma by? wykonywana praca,

6. jakie przys?uguje wynagrodzenie za prac?.

 

Dlaczego o tym przypominamy? Bo cz?sto nawet te podstawowe zapisy bywaj? pomijane. A po latach, podczas dokumentowania awansu zawodowego, nauczyciel szuka przys?owiowego „wiatru w polu”, co bywa k?opotliwe dla niego i komisji.

 

ZNP – twoim przewodnikiem na ?cie?kach awansu zawodowego! Zosta? jednym z nas – ponad 300 tys. nauczycieli i niepedagogicznych pracowników o?wiaty. Doradzimy, pomo?emy w twojej codziennej pracy i karierze zawodowej.  


Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty

Porady prawne udzielane są wyłącznie osobiście w siedzibie ZNP Zarządu Okręgu Mazowieckiego (nie udzielamy porad przez telefon) tylko dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Prawo bli?ej ciebie (1)


 

Je?li w?a?nie sko?czy?a?(e?) studia i chcesz pracowa? w szkole - przeczytaj co o twoich prawach i prawie o?wiatowym chcemy ci powiedzie?. Tak si? sk?ada, ?e przepisy dotycz?ce o?wiaty zmieniane s? bodaj najcz??ciej, a im lepiej je poznasz, tym pewniej przejdziesz po ?cie?kach nauczycielskiej kariery. Niech zatem b?dzie...

 

 Prawo bli?ej ciebie (1)

 

Zacznijmy jednak od pocz?tku...

 

Kilka dni temu dowiedzia?a?(e?) si?, ?e w pewnej szkole zwolni? si? etat. To wspaniale - przecie? szukasz go od kilku miesi?cy. Pakujesz zatem papiery – dyplom, opinie o sobie, wszystkie ?wiadectwa, jakie masz do pokazania, po czym p?dzisz jak na skrzyd?ach, by wyprzedzi? konkurentów.

 

I tu podpowied? pierwsza - nim przekroczysz próg nowej pracy sprawd?, czy upatrzony etat jest w placówce samorz?dowej, resortowej, czy prywatnej, spo?ecznej itp. To wa?ne, albowiem od tego zale?y, czy b?dziesz zatrudniona(y) „na Karcie”, czy tylko „na Kodeksie”. Skutki ró?nicy mog? ci? zaskoczy? niespodzianie ju? w najbli?szej przysz?o?ci.

Je?eli masz wi?cej pyta? – zwró? si? do prezesa twojego szkolnego ogniska ZNP. On udzieli informacji o godzinach pracy zwi?zkowych prawników. Odwied? najbli?szy punkt konsultacyjny prowadzony przez Oddzia? ZNP.

 

Karta Nauczyciela, przez jednych nazywana ostatnim bastionem obrony zawodu nauczycielskiego (przez drugich z tego samego powodu -najwi?kszym balastem o?wiaty) zapewnia:

● ochron? przed natychmiastowym zwolnieniem z pracy (o wyj?tkach od tej generalnej zasady w dalszej cz??ci tego przewodnika),

● wynagrodzenia ?rednie na poszczególnych stopniach awansu,

● dodatki do p?ac, których nie maj? nauczyciele spoza Karty,

● ?wiadczenia socjalne i fundusze szkoleniowe.

 

Lecz musisz wiedzie?, ?e Karta Nauczyciela w ca?o?ci obowi?zuje jedynie w placówkach prowadzonych przez samorz?d terytorialny oraz w szko?ach resortowych (na przyk?ad ministerstwa kultury, rolnictwa itp)! Stanowi o tym rozdzia? 11a KN „Przepisy szczególne”.

 

W rezultacie, w placówkach prywatnych, spo?ecznych ty jeste? zobowi?zana(y) spe?ni? okre?lone w Karcie wymogi wykszta?cenia oraz realizowa? zapisane w niej zadania nauczycielskie, ale dyrektor placówki, nie jest zobowi?zany do zagwarantowania ci wyszczególnionych w Karcie niektórych zabezpiecze? socjalnych i praw pracowniczych.

 

Je?li wi?c masz wykszta?cenie wy?sze z przygotowaniem pedagogicznym, je?li jest to twoja pierwsza praca zawodowa i pierwsza w szkole, a zatrudniasz si? w placówce samorz?dowej lub resortowej, wówczas mo?esz liczy? na:

- umow? o prac? na jeden rok szkolny w celu odbycia okre?lonego w Karcie Nauczyciela obowi?zkowego sta?u;

- wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporz?dzeniem p?acowym ministra o?wiaty (na dzie? 1 wrze?nia 2007 r. to 1218,00 z?otych brutto, bez dodatku za wys?ug? lat, bo ten przys?uguje dopiero po 3 latach pracy), wyp?acane z góry;

- czas pracy nie przekraczaj?cy 40 godzin na tydzie?, w tym pensum dydaktyczne w wysoko?ci 18 godzin tygodniowo ( je?li zatrudniaj? ci? na etacie nauczyciela przedmiotu w szkole, bo w przypadku biblioteki mo?e to by? i 30-godzinne pensum);

- ?wiadczenie urlopowe.

 

 

Je?eli sta? zako?czysz sukcesem i twoja umowa o prac? zostanie przed?u?ona, czeka ci? jeszcze dodatkowe wynagrodzenie roczne (tak zwana 13-tka, wyp?acana po przepracowaniu roku kalendarzowego), a tak?e zasi?ek na zagospodarowanie, o który wyst?pisz do dyrektora.

 

A co b?dzie, je?li oka?e si?, ?e etat jest w szkole prywatnej lub spo?ecznej? 

 

Zaczynasz tak?e od sta?ysty i od umowy na rok szkolny ale na przyk?ad wynagrodzenie zale?e? b?dzie od woli i zasobno?ci kasy twojego pracodawcy. Teoretycznie mo?e to by? wi?cej ni? powy?szy „tysi?czek z kawa?kiem”, jednak w praktyce rzadko zdarza si?, by pracodawcy byli zbyt „hojni” dla pocz?tkuj?cych nauczycieli. Bardziej prawdopodobne jest za to wy?sze pensum. Bo w placówkach prywatnych i tak zwanych spo?ecznych czas pracy okre?la Kodeks Pracy a nie Karta Nauczyciela! Z tego samego powodu w tym przypadku nie mo?esz liczy? tak?e ani na ?wiadczenie urlopowe, ani na 13-tk?.

 

Jednak niezale?nie od tego, z kim podpiszesz umow? o prac?, pami?ta? musisz o tym, by zawiera?a nast?puj?ce istotne zapisy:

1. miejsce i data zawarcia umowy,

2. w oparciu o który akt prawa zosta?a zawarta (KN czy KP),

3. kto z kim zawiera umow?,

4. czas, na jaki zosta?a zawarta, czyli od kiedy do kiedy obowi?zuje,

5. na jakim stanowisku ma by? wykonywana praca,

6. jakie przys?uguje wynagrodzenie za prac?.

 

Dlaczego o tym przypominamy? Bo cz?sto nawet te podstawowe zapisy bywaj? pomijane. A po latach, podczas dokumentowania awansu zawodowego, nauczyciel szuka przys?owiowego „wiatru w polu”, co bywa k?opotliwe dla niego i komisji.

 

ZNP – twoim przewodnikiem na ?cie?kach awansu zawodowego! Zosta? jednym z nas – ponad 300 tys. nauczycieli i niepedagogicznych pracowników o?wiaty. Doradzimy, pomo?emy w twojej codziennej pracy i karierze zawodowej.  Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK