Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

STRAJK - 29 maja 2007!

                       

15 maja, na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarz?d G?ówny ZNP zdecydowa?  - je?li postulaty Zwi?zku zg?oszone w trwaj?cej akcji protestacyjnej nie zostan? zrealizowane, je?li zabraknie konkretnych decyzji ze strony rz?du, to 29 maja 2007 roku, w czasie dwóch pierwszych godzin pracy szkó? i placówek o?wiatowo-wychowawczych. ZNP przeprowadzi 2-godzinny strajk ostrzegawczy!

Za tak? decyzj? opowiedzia?o si? 2/3  g?osuj?cych cz?onków ZG ZNP.

            Zapad?a ona po spotkaniu ZG i prezesów oddzia?ów z wicepremierem Romanem Giertychem, ministrem edukacji narodowej. Trwa?o ono godzin?, a rozmowa dotyczy?a podwy?ek p?ac w o?wiacie, wcze?niejszych emerytur, zwi?kszenia nak?adów na o?wiat? oraz dialogu spo?ecznego.

Dzi? publikujemy obszerne fragmenty wyst?pienia S?awomira Broniarza, Prezesa ZNP, kolejne wypowiedzi –jutro.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK