Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

?niadek ?mieszny i ponury

 Klasyk znów gór? - przewodnicz?cy "Solidarno?ci" nie tylko da? sobie wcisn?? wspó?czesne Inflanty, ale na dodatek z ca?? powag? zachwala ten targ! Mowa tu oczywi?cie o zapowiadanych na przysz?y rok 9,3 procentowych podwy?kach nauczycielskich p?ac. K?opot w tym, ?e ponad trzy czwarte z tych "rewelacyjnych" podwy?ek, to rezultat tegorocznego obni?enia sk?adek ZUS-owskich – rentowej, oraz corocznej, nale??cej si? jak "psu zupa", waloryzacji . Tak wi?c pan ?niadek godz?c si?, by w przysz?ym roku PiS do?o?y? do nauczycielskich p?ac zaledwie 2 proc, po prostu "r?nie g?upa". Z nas niestety. I to jest ponure jeszcze bardziej.

 

Wydarzenia wokó? p?acy minimalnej i podwy?ek, których jeste?my ?wiadkami w ostatnich tygodniach, "S" prezentuje jako zwyci?stwo tej organizacji, rz?d PiS jako dowód dotrzymywania wyborczych obietnic.  Z kolei my liczymy i wychodzi na to, ?e patrz?c na obecn? tabel? p?ac, realnie b?dzie od 15 do 44z?! Poniewa? organ prowadz?cy musi swoim nauczycielom zagwarantowa? ?rednie wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zatrudnienia, to o rzeczywistych podwy?kach ka?dy przekona si? sam. W okolicach kwietnia przysz?ego roku, gdy zako?cz? si? negocjacje i uzgadnianie rozporz?dzenia p?acowego.

 

Czyli panie przewodnicz?cy ?niadek – ?mieszna normalka a nie ?adna rewelacja!

 

Lecz szef  "Solidarno?ci" od tych negocjacji z rz?dem PiS  ma na sumieniu jeszcze jeden grzech – grzech skutecznego pogrzebania solidarno?ci zwi?zkowej! Bo przecie? ju? 3 miesi?ce temu w Komisji Trójstronnej panowie Guz (OPZZ) i Siewierski (FZZ) prezentuj?c swoje za?o?enia do przysz?orocznego bud?etu zaproponowali podwy?ki p?ac minimalnych, 10 procentowe podwy?ki w bud?etówce, przed?u?enie czasu obowi?zywania obecnych przepisów o przechodzeniu na wcze?niejsze emerytury. Lecz wtedy panna "S"  nabra?a wody w ?niadkowe usta...

 

Je?li zatem dowolny nast?pny rz?d b?dzie chcia? zrobi? zwi?zkowców w przys?owiow? tr?b?, to teraz ma drog? woln?. Dzi?ki panu przewodnicz?cemu zw?aszcza.

 Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK