Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Protest


                                                           PROTEST 
                                     NAUCZYCIELI i  PRACOWNIKÓW
SPECJALNEGO O?RODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 2 w P?OCKU


dotycz?cy Projektu Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie rodzajów i szczegó?owych zasad dzia?ania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i m?odzie?y w tych placówkach oraz wysoko?ci i zasad odp?atno?ci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. - skutkuj?cego likwidacj? specjalnych o?rodków szkolno -wychowawczych dla uczniów z upo?ledzeniem umys?owym w stopniu lekkim, szczególnie w zakresie:

1. § 23 niniejszego Projektu Rozporz?dzenia, pomijaj?cego zapis dotycz?cy sprawowania opieki przez specjalne o?rodki szkolno - wychowawcze nad dzie?mi i m?odzie?? upo?ledzon? umys?owo w stopniu lekkim, co w konsekwencji skutkowa? b?dzie likwidacja specjalnych o?rodków szkolno - wychowawczych dla dzieci i m?odzie?y upo?ledzonych umys?owo w stopniu lekkim.

2. Wed?ug Projektu Rozporz?dzenia alternatyw? dla dzieci i m?odzie?y upo?ledzonej umys?owo w stopniu lekkim stanowi? maj? szko?y z mo?liwo?ci? pobytu w bursie, co znacznie zwi?ksza koszty pobierania przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Odp?atno?? za pobyt dziecka  w   specjalnych   o?rodkach   szkolno   -  wychowawczych  obejmuje   tylko   koszty wy?ywienia, natomiast za pobyt dziecka w bursie Rodzic musi  równie? ponie?? koszty zakwaterowania (§ 63 pkt 2).

3. §   27   pkt   2   Projektu   Rozporz?dzenia   zobowi?zuj?cego   specjalne   o?rodki   szkolno   - wychowawcze do wsparcia nauczycieli szkó? ogólnodost?pnych.

                                                    Uzasadnienie:

      Jednoznacznym przes?aniem Projektu Rozporz?dzenia jest sugestia w??czenia dzieci i m?odzie?y upo?ledzonej umys?owo w stopniu lekkim do systemu o?wiaty ogólnodost?pnej. Jeste?my przekonani, ?e twórcy Projektu nie maj? do?wiadcze? w pracy z dzie?mi i m?odzie?? upo?ledzon? w stopniu lekkim, w przeciwnym razie mieliby ?wiadomo??, ?e program nauczania szkó? ogólnodost?pnych jest „prze?adowany", a nauczyciel nie ma czasu po?wi?ca? wi?cej uwagi uczniowi z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?. Ju? dzieci okre?lane jako mniej zdolne maj? powa?ne trudno?ci w nauce w szko?ach ogólnodost?pnych, gdzie zatem miejsce dla ucznia upo?ledzonego umys?owo, który nie jest w stanie pod??a? za klas? i opanowywa? tego samego materia?u, który pracuje na swoim poziomie i w swoim tempie, który ma inne potrzeby i mo?liwo?ci (odsy?amy do definicji upo?ledzenia umys?owego). Nasuwa si? pytanie: Czy w szkole ogólnodost?pnej, która z racji swojej dzia?alno?ci g?ównie dydaktycznej, nastawionej na osi?ganie jak najlepszych wyników, dostrze?ona b?dzie potrzeba dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych??? Z wieloletnich do?wiadcze? wynika, i? m?odzie? upo?ledzona umys?owo w stopniu lekkim podejmuj?ca próby nauki w szko?ach ogólnodost?pnych nie jest w stanie sprosta? stawianym im wymaganiom i podejmuje decyzje o powrocie do kszta?cenia w systemie specjalnym. Oczywistym jest, ?e dzieci te przebywaj?c w szkole „masowej" z góry skazane b?d? na pora?k?. W?ród swoich pe?nosprawnych intelektualnie rówie?ników zawsze b?d? na szarym ko?cu, pomijani i izolowani, bez szans na osi?gni?cie sukcesu. W sposób znacz?cy utrudnione zostanie - a nie b?dzie przesadnym u?ycie okre?lenia uniemo?liwione - przygotowanie dzieci i m?odzie?y z lekkim upo?ledzeniem umys?owych do pracy zawodowej i ?ycia w spo?ecze?stwie. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje liczebno?? klas w szko?ach ogólnodost?pnych, która rozmija si? z za?o?eniami idei indywidualizacji nauczania szczególnie, gdy dotyczy uczniów upo?ledzonych umys?owo w stopniu lekkim.

      Pobyt w specjalnym o?rodku szkolno - wychowawczym, gdzie indywidualizacja procesu edukacyjno - wychowawczo - opieku?czego jest podstawow? regu??, sprzyja rozwijaniu i ukierunkowywaniu zainteresowa? i talentów uczniów oraz daje mo?liwo?? osi?gania sukcesów w ró?nych dziedzinach ?ycia. Samo przebywanie w grupie rówie?niczej o podobnych mo?liwo?ciach rozwojowych wp?ywa pozytywnie na proces adaptacji w ?rodowisku szkolnym oraz ?atwiejsze nawi?zywanie satysfakcjonuj?cych kontaktów rówie?niczych, co skutkuje wzrostem samooceny i motywacji, a jednocze?nie niesie ze sob? istotny aspekt wychowawczy. Dzieci i m?odzie? s? gwiazdami wyst?pów teatralnych, zwyci?zcami i mistrzami w zawodach sportowych, liderami organizacji uczniowskich, podczas gdy w szkole ogólnodost?pnej nie mia?yby okazji zaistnie?. Struktura specjalnego o?rodka szkolno - wychowawczego pozwala na p?ynn? kontynuacj? nauki na wszystkich poziomach edukacyjnych. Dostosowanie metod, dodatkowe wsparcie, funkcja rewalidacyjna placówki pozwala na osi?gni?cie sukcesu przysz?emu absolwentowi.

      Cieszy nas fakt, ?e autorzy Projektu Rozporz?dzenia dostrzegaj? potrzeb? tworzenia placówek wielofunkcyjnych, realizuj?cych szersz?, stosown? do potrzeb i mo?liwo?ci misj? ?rodowiskow?, gdy? w?a?nie takim zasadom ho?dujemy w naszej codziennej pracy. Placówka nasza dysponuje m.in. hal? sportow?, sal? rehabilitacyjne - relaksacyjn?, si?owni?, z naszej inicjatywy i dzi?ki samodzielnie pozyskanym ?rodkom w placówce powsta?y 2 mieszkania usamodzielniaj?ce dla wychowanków internatu, stanowi?ce pomost w przygotowaniu do doros?ego ?ycia, realizowane s? projekty wspó?finansowane ze ?rodków PFRON i EFS, maj?ce na celu zapobieganie wykluczeniu spo?ecznemu i zwi?kszenie szans na zatrudnienie w przysz?o?ci, na szerok? skal? realizowana jest wspó?praca ze ?rodowiskiem lokalnym. Nie jest te? dla nas innowacj? powo?ywanie zespo?ów interdyscyplinarnych, gdy? towarzysz? one naszej pracy od d?ugiego czasu. Nasza misja nie ko?czy si? z chwil? opuszczenia budynku o?rodka. Dla potrzeb naszych wychowanków jeste?my dyspozycyjni i bardzo zaanga?owani emocjonalnie. Prosimy o wskazanie, które szko?y ogólnodost?pne w takim stopniu jak specjalne o?rodki szkolno - wychowawcze anga?uj? si? w sprawy swoich uczniów i wychowanków, ich proces usamodzielniania, rozwi?zywanie problemów osobistych i rodzinnych.

      Analizuj?c uzasadnienie do zmian w § 23 pkt. 6, nie mo?emy nie odnie?? si? do zapisu: „dzieci i m?odzie? z upo?ledzeniem umys?owym w stopniu lekkim mog? realizowa? obowi?zek szkolny praktycznie w ka?dej szkole ogólnodost?pnej, realizuj?c podstaw? programow? kszta?cenia ogólnego t? sam? co ich pe?nosprawni rówie?nicy, bez odrywania od rodziny i ?rodowiska". Po raz kolejny stwierdzamy, ?e autorzy wykazali si? niewiedz? w zakresie problematyki osób upo?ledzonych umys?owo w stopniu lekkim.

            Zdziwienie budzi w nas zwrot „praktycznie ka?da szko?a ogólnodost?pna", który ?wiadczy o przedmiotowym traktowaniu osób upo?ledzonych umys?owo w stopniu lekkim. To w specjalnych o?rodkach szkolno - wychowawczych jest profesjonalnie przygotowana i do?wiadczona kadra pedagogiczna, umiej?ca reagowa? na specyficzne zachowania uczniów zwi?zane z zaburzeniami emocji i zachowania, zachowania agresywne, destrukcyjne, ataki epilepsji, itp.? To specjalne o?rodku szkolno - wychowawcze dysponuj? optymaln? baz? dydaktyczno - wychowawcz? dostosowan? do potrzeb osób niepe?nosprawnych intelektualnie oraz profesjonalnymi pomocami dydaktycznymi. Ile placówek b?dzie w stanie zapewni? podobne warunki?

      Dzieci i m?odzie? upo?ledzona umys?owo w stopniu lekkim przebywaj?ca w specjalnych o?rodkach szkolno - wychowawczych w wi?kszo?ci wywodzi si? ze ?rodowisk defaworyzowanych, trudnych, niezaradnych, patologicznych, a nawet kryminogennych. Dlatego nieuzasadnione jest stwierdzenie, ?e nie powinny by? „odrywane od rodziny i ?rodowiska", gdy? pobyt w specjalnym o?rodku szkolno - wychowawczym wielokrotnie jest dla nich jedyn? szans? na pozyskanie pozytywnych wzorców i poznanie ?wiata warto?ci. Niejednokrotnie to dzieci w?a?nie wychodz? z inicjatyw? pozostania w internacie w weekendy lub inne dni wolne od nauki szkolnej, gdy? tu czuj? si? bezpieczniej ni? w swojej rodzinie i ?rodowisku.

      Niski status spo?eczny rodzin naszych podopiecznych sprawia, ?e w wi?kszo?ci borykaj? si? oni z ogromnymi trudno?ciami finansowymi, ?yj? na pograniczu lub poni?ej minimum socjalnego. Ju? przy niewielkich kosztach pobytu dziecka w internacie bezwzgl?dnie korzystaj? ze wsparcia o?rodków pomocy spo?ecznej. Konieczno?? zwi?kszenia odp?atno?ci na skutek pobytu dziecka w bursie uniemo?liwi?by jego dalsz? edukacj? lub istotnie j? ograniczy?. Dobrym przyk?adem jest internat Specjalnego O?rodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w P?ocku, gdzie obecnie przebywa 55 wychowanków, z których 26 korzysta z dofinansowania okolicznych o?rodków pomocy spo?ecznej. Dodatkowe koszty pozbawi?yby dzieci i m?odzie? z tych rodzin szansy na uzyskanie wykszta?cenia zawodowego, co w konsekwencji prowadzi?oby do wykluczenia spo?ecznego.

      Za?o?enia Projektu Rozporz?dzenia, maj?ce na celu likwidacj? specjalnych o?rodków szkolno - wychowawczych dla dzieci i m?odzie?y upo?ledzonych umys?owo w stopniu lekkim, budz? nasze oburzenie równie? ze wzgl?du na fakt sprowadzenia roli pedagogów specjalnych do roli „wsparcia" nauczycieli szkó? ogólnodost?pnych. Kszta?t szkolnictwa specjalnego w chwili obecnej jest wynikiem nie tylko wiedzy encyklopedycznej i teoretycznego przygotowania uniwersyteckiego, ale przede wszystkim wieloletniej pracy i gromadzenia do?wiadcze?. To w?a?nie ?rodowisku pedagogów specjalnych kraj zawdzi?cza podniesienie statusu osoby niepe?nosprawnej oraz szkolnictwa specjalnego. To w?a?nie to ?rodowisko jest najlepiej przygotowane do pracy z osobami upo?ledzonymi umys?owo w stopniu lekkim. W naszej ocenie niewykonalne jest przej?cie tej roli przez kadr? szkó? ogólnodost?pnych.

      Obecnie w wielu specjalnych o?rodkach szkolno - wychowawczych istniej? szko?y podstawowe, gimnazja i zasadnicze szko?y zawodowe dla dzieci i m?odzie?y upo?ledzonej umys?owo w stopniu lekkim, a skoro istniej?, to oznacza, ?e jest takie spo?eczne zapotrzebowanie. Oferta edukacyjno - wychowawcza kierowana do uczniów spe?nia oczekiwania spo?eczne, a jednocze?nie poprzez sta?e monitorowanie rynku pracy, jest nieustannie wzbogacana o nowe typy szkó?, nowe kierunki zawodowe, dzia?ania wspó?ffnansowane z EFS i PFRON. Maj?c wybór mi?dzy szko?? ogólnodost?pn? a specjalnym o?rodkiem szkolno - wychowawczym rodzice nadal zapisuj? swoje dzieci do o?rodków. Dlaczego zatem pozbawia? ich tej mo?liwo?ci?

      Planowane zmiany mia?yby bardzo niepo??dane skutki ze spo?ecznego punktu widzenia, uderzy?yby bowiem w najbardziej pokrzywdzon? grup? uczniów, których szans? na rynku pracy w aktualnej sytuacji spo?ecznej s? i tak ograniczone z uwagi na bariery architektoniczne, psychologiczne i panuj?ce stereotypy.

      Niezrozumia?ym tak?e wydaje si? fakt, ?e proponowane zmiany nie by?y konsultowane z dyrektorami specjalnych o?rodków szkolno - wychowawczych kszta?c?cych dzieci i m?odzie? z lekkim upo?ledzeniem umys?owym. Informacje o mo?liwo?ci likwidacji takich placówek nie zosta?y przekazane na konferencjach regionalnych organizowanych przez MEN, ani zamieszczone w materia?ach informacyjnych dost?pnych na stronie internetowej MEN.

      Stawiamy zatem pytanie: Czy liczy si? jeszcze cz?owiek i jego potrzeby, czy tylko wysoko?? subwencji o?wiatowej?


Rada Pedagogiczna i pracownicy administracyjni Specjalnego O?rodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w P?ocku.
Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK