Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Nauczycielskie ?piewanie na 150 g?osów!


Piel?gnowanie tradycji chórów nauczycielskich oraz podnoszenie ich poziomu  artystycznego, to g?ówne cele mazowieckich przegl?dów. Przy?wieca?y one i temu trzeciemu, w stolicy ziemi ciechanowskiej. 24 kwietnia o puchary,  nagrody i wyró?nienia walczy?o 5 zespo?ów:Chór Kameralny Oddzia?u ZNP w Mi?sku Mazowieckim, Chór Nauczycielski Oddzia?u ZNP w Sochaczewie,  Chór Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego w Ostro??ce, Ochotniczy Chór Pedagogiczny "Festa Allegra" w Radomiu, Chór "Warszawianka"  im. K.Kurpi?skiego  dzia?aj?cy przy ZG ZNP w Warszawie. Ka?dy z chórów zaprezentowa? program sk?adaj?cy si? z pi?ciu utworów, oceniali go za? profesor Zbigniew Szablewski, nauczyciel Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina - szef jury, oraz panowie Dominik Molewski i Andrzej Kaluszkiewicz muzycy i nauczyciele ciechanowscy.

Próby i przes?uchania trwa?y od rana, na werdykt trzeba by?o poczeka? do szesnastej.Tak wi?c na majowym s?o?cu przed sal? koncertow?, a tak?e i wewn?trz chórzy?ci i utytu?owani go?cie z niecierpliwo?ci? czekali na decyzj? jurorów.

 Og?oszenie wyników i koncert galowy otworzy?a kole?anka Jadwiga Pajewska, prezes Powiatowego Oddzia?u ZNP w Ciechanowie. Powita?a go?ci, którzy zaszczycili swoj? obecno?ci? III Mazowiecki Przegl?d Chórów Nauczycielskich: pani? Janin? Fetli?sk?, senator RP, koleg? Jerzego Wi?niewskiego, prezesa Okr?gu Mazowieckiego ZNP, przedstawicieli w?adz samorz?dowych Ciechanowa i w?adz o?wiatowych województwa mazowieckiego.

Zabieraj?c g?os go?cie podkre?lili rol? ?piewu i chórów w ?yciu szkó? i wychowaniu m?odzie?y. Pani senator Janina Fetli?ska powiedzia?a, ?e kto ?piewa, ten serce ma dobre i pogratulowa?a wszystkim chórzystom rado?ci ze ?piewania i dobrych przyk?adów dawanych wychowankom. Pan Adam Krzemi?ski w imieniu prezydenta miasta zaprosi? na cz?stsze wizyty w Ciechanowie, mie?cie, które jest posiadaczem tak zwanego Ekologicznego Nobla przyznanego przez króla Szwecji.Natomiast kolega Jerzy Wi?niewski, szef Okr?gu Mazowieckiego podkre?li?, ?e najwa?niejsze jest, i? tak wielu ludzi zebra?o si? w jednym miejscu, by wspólnie ?piewa?. Prezes Wi?niewski sypn?? anegdotami o ?piewaniu, z których najwi?cej oklasków zebra?a ta o Lutrze. Mawia? on, ?e kto nie kocha wina, ?piewu i kobiet ten jest durniem przez ca?e ?ycie, ale fakt, ?e kto? jest gor?cym przyjacielem kobiet, kielicha i ?piewu wcale nie stanowi dowodu jego m?dro?ci. Kolega Wi?niewski gor?co podzi?kowa? prezesce Jadwidze Pajewskiej i ca?emu Zarz?dowi Oddzia?u  za ogrom pracy w?o?onej w przygotowanie tak pi?knej imprezy.   

 Pan profesor Zbigniew Szablewski,  przewodnicz?cy jury III Przegl?du, odczyta?

:

oczekiwany niecierpliwie przez wszystkich werdykt: I miejsce i Puchar Prezesa Okr?gu Mazowieckiego ZNP - dla Chóru Nauczycielskiego Oddzia?u ZNP w Sochaczewie pod dyrekcj? Piotra Milczarka,

 

II miejsce i Puchar Starosty Powiatu Ciechanowskiego - dla Chóru ZNP w Ostro??ce pod kierunkiem Bo?eny Harasimowicz-P?zy,III miejsce i Puchar Prezydenta Ciechanowa dla Chóru Warszawianka przy ZG ZNP pod batut? Marka Witkowskiego.

Jury przyzna?o te? dwa wyró?nienia specjalne: dla Dariusza Niedzielskiego, solisty chóru "Warszawianka" za interpretacj? utworu "Skrzyd?a", oraz dla Ochotniczego Chóru Pedagogicznego z Radomia pod dyrekcja  Piotra B?bolewskiego za oryginalny wyraz artystyczny.


Gal? zako?czy?y wyst?py wszystkich chórów i wspólne od?piewanie nauczycielskiego hymnu ze s?owami: "   zamiast robi? karier? zosta? nauczycielem, zamiast le?e? od?ogiem zosta? te? pedagogiem i s?odkie dzieci ucz!"


Natomiast wieczorem by?y nie tylko ?piewy i chóralne sto lat solenizantom - Jurkom i Wojtkom - ale przede wszystkim wspólne pl?sy. I by?o naprawd? kolorowo i rado?nie.
Na pytanie, co jest najtrudniejsze we wspólnym ?piewaniu, pani Barbara Makowiecka, alt i pan  S?awomir Makowiecki, bas zwyci?skiego chóru z Sochaczewa, odrzekli, ?e...znalezienie czasu na to pasjonuj?ce, ale przecie? dodatkowe zaj?cie.Bo panie po lekcjach maj? na swych g?owach rodziny i domy, a panowie... drugie etaty, by zarobi? na rodziny i domy. W rezultacie nierzadko bywa tak, ?e na próbach braknie niektórych chórzystów. Ale ten chór ma wielki atut - m?odzie?! Magda Szkop, sopran, jest licealistk?, a Micha? Turczy?ski, którego "na chór" namówi?a mama nauczycielka, chodzi jeszcze do podstawówki.

Pan Piotr Milczarek, dyrygent chóru dodaje, ?e cho? m?odzi ludzie nie garn? si? do wspólnego ?piewania, to ich zespó? ma w planie odm?odzi? si? jeszcze bardziej. Co z kolei dla dyrygenta jest najbardziej k?opotliwe? Po pierwsze, nie za wysoki poziom kszta?cenia muzycznego w szko?ach, co powoduje, ?e kurczy si? ruch ?piewaczy na Mazowszu, po drugie brak czasu chórzystów. Wielu cho? chce, to nie zawsze mo?e pozwoli? sobie na dwie próby w tygodniu. Ale za to taki sukces jak dzi? dodaje skrzyde?.

?ycz?c tego ka?demu z nauczycielskich chórów na Mazowszu, mówimy jednocze?nie - do zobaczenia na czwartym Przegl?dzie!
  

Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK