Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Wyst?pienie Tomasza Korczaka Prezesa Okr?gu Mazowieckiego


Drogie Kole?anki i Koledzy, Szanowni Go?cie

      W?ród trzydziestu ?wi?t pa?stwowych, narodowych i o podobnym charakterze, ustanowionych ustawami i rozporz?dzeniami do nich, Dzie? Edukacji Narodowej, czyli tradycyjne ?wi?to Nauczyciela,  jest bodaj jedynym rozpoznawalnym przez  wi?kszo?? spo?ecze?stwa. Pod tym wzgl?dem bijemy „na g?ow?” nawet Barbórk?!
By? mo?e dzieje si? tak dlatego, ?e  do szko?y chodzi? ka?dy, a do kopalni nieliczni, tym niemniej data 14 pa?dziernika  nale?y do dat naprawd? serdecznych w kalendarzu Polaków.

      Dla nas – cz?onków ZNP, to dzie?  podwójnie znacz?cy, a to  dlatego, ?e nauczycielskie  i o?wiatowe ?wi?to jest zwi?zane z dziejami naszej organizacji.

      Pozwólcie, ?e przypomn?,  i? to ZNP by? inicjatorem i organizatorem II ?wiatowej Konferencji Nauczycieli w Warszawie w 1957 roku, podczas której trzy ówczesne mi?dzynarodowe federacje organizacji  nauczycielskich uzgodni?y, ?e  co roku  obchodzony b?dzie Mi?dzynarodowy Dzie? Karty Nauczyciela. Dzie? ten mia? przypomina? rz?dom i narodom nowoczesnego ?wiata znaczenie pracy nauczycieli, o?wiaty, wychowania.  W nieca??  dekad? pó?niej, na wniosek UNESCO  (agendy ONZ) -  przyj?to kanon rekomendacji w sprawie statusu zawodu nauczycielskiego, jako zawodu szczególnego charakteru i znaczenia.
      Warto przypomnie? te fakty cho?by dlatego, by dzisiejsi  kontestatorzy ?wi?ta edukacji i nauczycieli wreszcie przekonali si?, ?e tak beztrosko krytykowane przez nich ?wi?to cho? korzenie ma nasze, to znaczenie i rodowód mi?dzynarodowy. Dodajmy jeszcze, i? dla wzmocnienia rangi nauczycieli i kszta?cenia m?odych pokole? ca?kiem niedawno, bo w 1995 roku proklamowany zosta?  ?wiatowy Dzie? Nauczyciela, który pod patronatem wspomnianego UNESCO obchodzony jest 9 dni  wcze?niej od naszego Dnia Nauczyciela. Co wi?cej, ma  tak?e w?asn? stron? w Internecie, a coroczne przebieg ?wi?ta mo?na ?ledzi? na Twitterze!  
      Dodam, ?e tradycyjne Dni Nauczyciela celebrowane s? w  wi?kszo?ci pa?stw na ?wiecie i na przyk?ad w Albanii i Czechach obchodzi si? je w marcu, a w Malezji  i Meksyku w maju.

      Kole?anki i Koledzy, radujmy si? wi?c w tym dniu naszego ?wi?ta tak,  jak ciesz? si? nasi koledzy-nauczyciele na ca?ym ?wiecie, b?d?my dumni z naszego zawodu,  jak dumni s? ludzie o?wiaty w ka?dym zak?tku globu. B?d?my  odwa?ni nios?c miliony kaganków wiedzy i m?dro?ci, b?d?my  ?miali rozpalaj?c  ciekawo?? ?wiata i ludzi u naszych  m?odych przyjació?, b?d?my rozwa?ni wiedz?c, ?e to my kszta?tujemy ich przysz?o??.  
      Powy?szy  zarys historii naszego o?wiatowego ?wi?ta uzupe?ni?bym jeszcze jednym przyczynkiem  -  jak pa?stwo zauwa?yli?cie „?wiatowy Dzie? Nauczyciela” stron? internetow?  - prowadzi j? Mi?dzynarodówka Edukacyjna,  czyli najwi?ksza federacja nauczycielskich zwi?zków zawodowych…   
      ZNP jest jej cz?onkiem od wielu lat i czy? nie ma w tym swoistego po??czenia  dziejów naszej organizacji i ?wiatowego ruchu nauczycielskiego, pro-edukacyjnego,   pro-szkolnego,   pro-rozwojowego (…)
       Zw?aszcza, ?e czytaj?c histori? ZNP,  u jej korzeni odnajdujemy dok?adnie to samo, o co zabiega wspó?czesny zawodowy ruch nauczycielski – wzajemne wsparcie we wspólnych staraniach,   o szko?? dla ka?dego dziecka i nowoczesne w niej kszta?cenie!  

      Nas - nauczycieli - cz?sto dziel? tysi?ce kilometrów, odró?niaj? j?zyki, tradycje, rodzime krajobrazy, ale niezmiennie ??czy jedno – wewn?trzne d??enie i si?a do pracy na rzecz dzieci, polepszenia ich sytuacji cho? na miar?  gminy  i miasta -  jak w Polsce, ale tak?e cho? na miar? sza?asu i plemienia - jak w Afryce.  
      Nie ma innego zawodu, który móg?by poszczyci? si? tak? transcendentn? wr?cz, ale jednak wspólnot? idei, d??e?, celów na miar? ca?ego globu.

      105 lat dziejów ZNP ujawni?o, ?e ten wspólny cel zawodowy nauczycieli jest dla nich cz?stokro? wa?niejszy, ni? programy partii i si? politycznych, do których nale??.
 I to jest najwi?ksza warto?? naszego ruchu, któr? powinni?my piel?gnowa? jak najcenniejszy skarb. W Polsce zw?aszcza gdzie w latach wojny i okupacji heroizmem Tajna Organizacja Nauczycielska  ocali?a polsko??.

W 105 rocznic? ZNP przypominajmy o tym wszem i g?o?no.  Czas dzisiejszy wr?cz od nas tego wymaga!

      Pozwólcie jednak Kole?anki i Koledzy, ?e w tym miejscu oddam g?os Koledze  doktorowi Stanis?awowi O?ko, który przez lata z prawdziw? pasj? odkrywa karty historii naszego zwi?zku. Wys?uchajmy zatem wspólnie jego refleksji o ZNP, o ludziach Zwi?zku.

Kole?anki i Koledzy!

Otwartych g?ów, gor?cych serc – tego Wam i sobie dzi? ?ycz?.
Niech si? Wam wiedzie w szko?ach i w domach!

Wszystkiego najlepszego

Kolego. Oddaj? Koledze g?os.
Warszawa 27 X 2010r.


Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK