Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Mazowiecki dialog o pracy i p?acy


Gdy  zwi?zkowi cz?onkowie  WKDS i niektórzy samorz?dowcy,uczestnicy tego posiedzenia,apelowali, by poszczególne przedsi?biorstwa PKS nie od razu sprzedawa? prywatnej spó?ce, a raczej komunalizowa?, to zarówno wiceminister Skarbu Pa?stwa Miko?aj Budzanowski, jak i Wojewoda Mazowiecki Jacek Koz?owski, zaj?li zdecydowane stanowisko - najwa?niejsze jest, czy przekszta?cenie danego PKS-u umo?liwi  dalsze jego dzia?anie. Obaj wyrazili przy tym w?tpliwo??, czy samorz?d ud?wignie ci??ar dokapitalizowania i utrzymania firm przewozowych. Z kolei strona przeciwna alarmowa?a, ?e prywatyzuj?c, a nie komunalizuj?c zgadzamy si? na likwidowanie nierentownych po??cze?, czyli pozbawianie mieszka?ców rubie?y regionu mo?liwo?ci dojazdu do pracy, szko?y, lekarza itp. (Na marginesie - kto wie, czy nowy w?a?ciciel nie postawi ultimatum "nierentownej komunikacyjnie" gminie, by dop?aca?a do przewozów jej obywateli, jak sta?o si? to z komunikacj? kolejow?... To jednak dopiero czas poka?e.) Niestety,w tej kwestii dialog nie by? skuteczny.

Nieco inaczej by?o w sprawie szkolnictwa zawodowego. Wnioski w tej kwestii przedstawi? kolega Jerzy Wi?niewski,wiceprzewodnicz?cy WKDS, a zarazem szef zespo?u do spraw o?wiaty Komisji.

W sprawie kszta?cenia zawodowego wszyscy cz?onkowie tego zespo?u zgodzili si, ?e  jednym   z   najwa?niejszych   zada?   zreformowanego   systemu   szkolnictwa zawodowego powinno by? dostosowanie programów nauczania do programu rozwoju gospodarki, ?e absolwent szko?y awodowej powinien by? zdolny do samodzielnego wykonywania pracy, ?e nale?y zwi?kszy? nak?ady finansowe na kszta?cenie zawodowe, a centra kszta?cenia zawodowego i ustawicznego powinny by? organizowane i finansowane przez pa?stwo. Kuratorium, reprezentuj?ce stron? rz?dow?, nie zgodzi?o si? na dwie propozycje innych uczestników dyskusji - nie popar?o wniosku o zmodyfikowanie MEN-owskiego projektu podzia?u zawodów na kilka kwalifikacji oraz propozycji ograniczenia autonomii dyrektorów  szkó?  w  kwestii organizacji   praktycznej   nauki  zawodu i wprowadzenia rozwi?za? systemowych zapewniaj?cych wi?ksz? liczb? godzin praktyk.

Je?li za? idzie o nauczycielskie dodatki wyrównawcze, to wszyscy uczestnicy dyskusji o nich zgodzili si?, ?e nale?y przekonywa? i zach?ca? jednostki samorz?du terytorialnego, w których nauczyciele nie osi?gn?li gwarantowanych prawem wynagrodze?, do ustalenia    nowych    regulaminów    wynagradzania, a ich negocjacje nie mog? by? pozorowane. Zgodzono si? tak?e, i? trzeba tak zmieni? prawo, aby zagwarantowa? wy?sze ?rodki   finansowe   na   wynagrodzenia   nauczycieli   i pracowników   nadzoru pedagogicznego.

Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK