Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

DEKLARACJA W SPRAWIE ETYKI ZAWODU NAUCZYCIELA

Deklaracja przedstawia indywidualne i zbiorowe zobowi?zania nauczycieli i innych osób zatrudnionych w obszarze kszta?cenia i wychowania wobec spo?ecze?stwa oraz wobec przedstawicieli ró?nych grup interesów.

1.     Deklaracja uzupe?nia przepisy, statuty, regulacje i programy, które obja?niaj? praktyk? zawodow?. Powinna ona pomóc nauczycielkom i nauczycielom oraz wychowawczyniom  i wychowawcom w reagowaniu, zgodnie z regu?ami profesjonalnego zachowania, na problemy wynikaj?ce  z procesów zachodz?cych pomi?dzy podmiotami uczestnicz?cymi w procesie kszta?cenia i wychowania.

2.     Wysokiej jako?ci edukacja publiczna jest fundamentem demokratycznego spo?ecze?stwa. Jej celem jest zapewnienie wszystkim dzieciom i m?odym ludziom takich samych mo?liwo?ci kszta?cenia. Edukacja ma istotny wk?ad w rozwój gospodarczy, spo?eczny i kulturalny kraju oraz stanowi podstaw? zdrowia i pomy?lno?ci spo?ecze?stwa. Nauczycielki                              i nauczyciele, wychowawczynie i wychowawcy s? wspó?odpowiedzialni           za spe?nienie wysokich standardów edukacyjnych. S? oni odpowiedzialni tak?e za budowanie klimatu zaufania i przekonania, ?e nie zawiod? spo?ecznych oczekiwa?.

3.     Dokonywanie odpowiedzialnego os?du jest podstaw? zawodowej dzia?alno?ci i dokona? opieku?czych kompetentnych i zaanga?owanych nauczycieli i wychowawców, którzy ka?dej uczennicy i ka?demu uczniowi powinni pomóc odkry? oraz wykorzysta? ich potencja?.

4.     Kompetencje zawodowe i zaanga?owanie nauczycielek i nauczycieli oraz wychowawczy? i wychowawców w kszta?cenie winno by? wspierane przez w?a?ciw? polityk? edukacyjn? w?adz pa?stwowych i samorz?dowych.

5.     Dyskusja o podstawowych warto?ciach zawodu nauczyciela i zwi?zany  z tym wzrost ?wiadomo?ci na temat norm oraz etyki zawodowej mo?e przyczyni? si? do wzrostu zadowolenia z wykonywanej pracy, wynikaj?cego z poprawy statusu, poczucia w?asnej warto?ci oraz wzrostu spo?ecznego szacunku dla zawodu nauczyciela.

6.     Nauczycielki i nauczyciele oraz wychowawczynie i wychowawcy zrzeszeni w zwi?zkach zawodowych skupionych w Mi?dzynarodówce Edukacyjnej (EI) zobowi?zuj? si? wspiera? takie kszta?cenie i wychowanie, które wyposa?y ludzi w umiej?tno?ci, umo?liwiaj?ce im pe?n? realizacj? w ?yciu zawodowym i osobistym oraz wniesienie wk?adu w pomy?lno?? spo?ecze?stwa.

7.     ?wiadome zawodowej i etycznej odpowiedzialno?ci wobec uczennic  i uczniów, kole?anek i kolegów oraz rodziców organizacje cz?onkowskie Mi?dzynarodówki Edukacyjnej powinny:

a)           aktywnie wspiera? przyj?t? przez Kongres i Zarz?d EI polityk? oraz odpowiednie rezolucje, w??czaj?c w to deklaracj? o etyce zawodowej,

b)            stworzy? nauczycielkom i nauczycielom oraz innym zatrudnionym w obszarze edukacji warunki, które umo?liwi? im wype?nianie ich obowi?zków,

c)             zapewni? podstawowe prawa i zasady, które zgodnie z deklaracj? Mi?dzynarodowej Organizacji Pracy dotycz? wszystkich zatrudnionych w ich miejscu pracy:

·              prawo do zrzeszania si?,

·              prawo do uczestniczenia w negocjacjach,

·              ochron? przed dyskryminacj? w miejscu pracy,

·              równouprawnienie w miejscu pracy,

·              ochron? przed przymusow? i niewolnicz? prac?,

·              wyeliminowanie pracy dzieci,

d)            pracowa? na rzecz tego, by ich cz?onkowie mogli korzysta? z praw, które zosta?y zapisane w rekomendacji w sprawie statusu nauczycieli Mi?dzynarodowej Organizacji Pracy i UNESCO oraz w zaleceniach UNESCO w sprawie statusu osób zatrudnionych w szkolnictwie wy?szym,

e)            zwalcza? wszelkie formy rasizmu, uprzedze? i dyskryminacji w odniesieniu do p?ci, orientacji seksualnej, wieku, religii, pogl?dów politycznych, statusu rodzinnego, spo?ecznego i ekonomicznego, pochodzenia narodowego i etnicznego, tak?e w systemie edukacji,

f)              poszukiwa? na poziomie narodowym partnerów do wspó?pracy na rzecz finansowania przez pa?stwo dobrej jako?ci edukacji dla wszystkich dzieci oraz na rzecz poprawy statusu i ochrony praw osób zatrudnionych w systemie edukacji,

g)            wykorzystywa? swój wp?yw dla zapewnienia dost?pu do dobrej jako?ci edukacji szkolnej dzieciom na ca?ym ?wiecie, szczególnie dzieciom pracuj?cym, dzieciom z grup zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym oraz dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Artyku? 1 – Powinno?ci wobec zawodu

Zatrudnieni w systemie edukacji:

a)     czyni? wysi?ki, by zapewni? odpowiedniej jako?ci ofert? edukacyjn? uczennicom i uczniom. W ten sposób zapewniaj? sobie zaufanie spo?eczne i wspieraj? wizerunek zawodowy,

b)     troszcz? si? o to, by ich wiedza zawodowa by?a regularnie uzupe?niana i odpowiada?a aktualnemu stanowi,

c)      samodzielnie okre?laj? rodzaj, form? i czas doskonalenia zawodowego kieruj?c si? swoj? zawodow? odpowiedzialno?ci?,

d)     udost?pniaj? informacje, które mog? mie? znaczenie dla po?wiadczenia ich kompetencji i kwalifikacji,

e)     uczestnicz? w dzia?aniach zwi?zku zawodowego dla poprawy warunków pracy, co czyni zawód nauczyciela atrakcyjnym dla osób o wysokich kwalifikacjach,

f)       wspieraj? wszelkie wysi?ki, aby system edukacji oparty by?  na demokracji i prawach cz?owieka oraz by zasady te by?y przedmiotem kszta?cenia i wychowania.

Artyku? 2 – Powinno?ci wobec uczennic i uczniów oraz studentek i studentów

Zatrudnieni w systemie edukacji:

a)     respektuj? zasady okre?lone w Konwencji Praw Dziecka ONZ. Wspieraj? jej wdra?anie w odniesieniu do wszystkich dzieci i respektuj? jej wykonywanie, szczególnie w odniesieniu do prawa               do edukacji,

b)     maj?c ?wiadomo?? niepowtarzalno?ci, indywidualno?ci i specyficznych potrzeb ka?dego ucznia i ka?dej uczennicy udzielaj? im wskazówek oraz zach?caj? i dodaj? si?, by mogli oni wykorzysta? swój potencja?,

c)      daj? uczniom i studentom odczu?, ?e s? oni cz??ci? spo?eczno?ci, któr? charakteryzuje wzajemne poszanowanie i która gwarantuje ka?dej jednostce prawo do prywatno?ci i poszanowania osobistych wyborów ?wiatopogl?dowych,

d)     kszta?tuj? w sposób profesjonalny swoje relacje z uczniami i studentami,

e)     anga?uj? si? na rzecz pomy?lno?ci i interesów swoich uczniów  i studentów oraz staraj? si? w miar? mo?liwo?ci chroni? ich przed alienacj?, a tak?e fizycznym i psychicznym wykorzystaniem,

f)       podejmuj? wszelkie ?rodki, aby chroni? uczennice i uczniów oraz studentki i studentów przed molestowaniem seksualnym,

g)     we wszystkich sytuacjach dotycz?cych pomy?lno?ci i dobrego samopoczucia swoich uczniów kieruj? si? zasadami opieku?czo?ci, zrozumienia i zaufania,

h)    wyposa?aj? uczennice i uczniów w system warto?ci pozostaj?cy w zgodzie z uznanymi przez spo?eczno?? mi?dzynarodow? prawami cz?owieka,

i)       wykorzystuj? swój autorytet kieruj?c si? sprawiedliwo?ci? i empati?,

j)       troszcz? si? o to, aby b?d?ce przywilejem zawodu relacje pomi?dzy nauczycielami a uczniami i uczennicami oraz studentami i studentkami w ?adnym razie nie by?y nadu?ywane, tak?e w celu uzyskania religijnej, duchowej lub ideologicznej kontroli nad m?odym cz?owiekiem.

Artyku? 3 – Powinno?ci wobec kole?anek i kolegów

Zatrudnieni w systemie edukacji powinni:

a)     wspiera? wspó?prac? mi?dzy kole?ankami i kolegami przy poszanowaniu ich zawodowej pozycji i opinii, udziela? rad i wsparcia osobom znajduj?cym si? na pocz?tku swej zawodowej kariery lub przygotowuj?cym si? do wykonywania zawodu nauczyciela,

b)     traktowa? informacje o kole?ankach i kolegach uzyskane podczas pe?nienia obowi?zków zawodowych jako poufne tak d?ugo, jak d?ugo wzgl?dy prawne b?d? dobro zawodowe nie b?d? wymaga?y podania ich do publicznej wiadomo?ci,

c)      wspiera? swoje kole?anki i kolegów we wdra?aniu i prowadzeniu procedur zwi?zanych z procesem opiniowania i uzgadniania kwestii zawodowych, które s? przedmiotem ustale? i negocjacji pomi?dzy zwi?zkami zawodowymi i pracodawcami,

d)     zapewnia? i wspiera? interesy i pomy?lno?? kole?anek i kolegów poprzez chronienie ich przed alienacj? i mobbingiem, jak równie? przed fizycznym, psychicznym  i seksualnym wykorzystaniem,

e)     zadba? o to, aby w organizacjach i instytucjach edukacyjnych przeprowadzono dyskusj?, dotycz?c? sposobów wprowadzenia deklaracji w ?ycie.

Artyku? 4 – Powinno?ci wobec kierownictwa

Zatrudnieni w systemie edukacji powinni:

a)     zna? swoje prawa i obowi?zki wynikaj?ce z przepisów prawnych i administracyjnych oraz respektowa? ustalenia wynikaj?ce ze zbiorowych umów i uzgodnie?, jak równie? prawa uczennic                           i uczniów oraz studentek i studentów,

b)     przestrzega? uzasadnionych zalece? kierownictwa, zachowuj?c przy tym prawo do wyja?nie? dotycz?cych tych zalece? zgodnie z przyj?tymi w takich wypadkach procedurami.

Artyku? 5 – Powinno?ci wobec rodziców

Zatrudnieni w systemie edukacji powinni:

a)     respektowa? prawo rodziców do informacji na temat samopoczucia i rozwoju ich dzieci zgodnie z przyj?tymi w tej kwestii procedurami,

b)     w procesie doradztwa przestrzega? zasady, ?e formu?owane zawodowe opinie na temat dziecka powinny najlepiej s?u?y? jego interesom – przy poszanowaniu autorytetu rodziców i obwi?zuj?cych w tym aspekcie przepisów,

c)      wykorzysta? ka?d? mo?liwo??, by zach?ca? i o?miela? rodziców do aktywnego uczestnictwa w procesie kszta?cenia i wychowania ich dzieci, tak?e poprzez wspieranie takich dzia?a? rodziców, które s?u?? eliminowaniu pracy fizycznej i zarobkowej dzieci, mog?cej mie? niekorzystny wp?yw na ich edukacj? i rozwój.

Artyku? 6 – Powinno?ci wobec nauczycieli

Spo?ecze?stwo powinno:

a)           zagwarantowa? nauczycielkom i nauczycielom podczas wykonywania przez nich czynno?ci zawodowych traktowanie zgodne z zasadami zaufania spo?ecznego,

b)           uzna? prawo nauczycieli do ochrony ich prywatno?ci i uszanowa? ich osobiste wybory ?wiatopogl?dowe.

Nauczycielki i nauczyciele oraz ich zwi?zki zawodowe zobowi?zuj? si? do przestrzegania zasad etyki.

Mi?dzynarodówka Edukacyjna

Bd. du Roi Albert II, 5 - 1210 Brüssel - Belgien

Tel: +32 2 224 06 11 Fax: +32 2 224 06 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK