Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

G?by i cholewy

Gdy w kwietniu bie??cego roku informowali?my o prawdopodobnie pomy?lnym finale sporu o wcze?niejsze nauczycielskie emerytury, wydawa?o si?, i? taki pogl?d ma silne uzasadnienie w zapewnieniach wysokich przedstawicieli aparatu w?adzy o woli za?atwienia tej sprawy po my?li ?rodowiska. Dzi?, to jest w po?owie lipca, wida?, ?e zamiast dotrzyma? s?owa politycy woleli zrobi? sobie z g?by cholew?! Przyj?ta bowiem 10 lipca zapowiadana nowelizacja Karty Nauczyciela, która mia?a utrzyma? w mocy prawo nauczycieli do przechodzenia na wcze?niejsze emerytury, utrzyma?a je tylko wobec 40 tys. ewentualnych tegorocznych emerytów.

Artyku? pierwszy nowelizacji mówi wyra?nie-„Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1968 r. zachowuj? prawo do przej?cia na emerytur? bez wzgl?du na wiek, je?eli spe?nili warunki do uzyskania emerytury, okre?lone w ust. 1, w ci?gu dziewi?ciu lat od wej?cia w ?ycie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych”.

Te dziewi?? lat mija w?a?nie w 2007 roku. O latach nast?pnych w lipcowej nowelizacji nie ma mowy! Oznacza to, ?e jedyn? form? wcze?niejszej emerytury nauczycielskiej b?dzie tak zwana pomostówka. Czyli oko?o 500 z? miesi?cznie i bez mo?liwo?ci dorobienia na etacie.

Kontrowersje wokó? wcze?niejszych emerytur nauczycielskich maj? ju? ponad 20-letni? histori?. Je?li mnie pami?? nie myli, to pierwsza propozycja okrojenia praw emerytalnych nauczycieli pojawi?a si? ju? w bodaj czwartym roku funkcjonowania Karty Nauczyciela. Motywem opracowywania takich pomys?ów by?y koszty, jakie dla bud?etu ówczesnej PRL i o?wiaty nios?y w?a?nie wcze?niejsze emerytury nauczycielskie. Dok?adnie takich samych argumentów u?ywa dzi? polska prawica.

Na marginesie mówi?c, PiS, tak samo jak by?a PZPR, ch?tnie przy tym zapomina, ?e wcze?niejsze nauczycielskie emerytury funkcjonuj? w co najmniej 8 pa?stwach zachodnioeuropejskich, których systemy emerytalne z tego powodu wcale si? nie za?amuj?! 

Warto zatem przypomnie?, ?e jeszcze w kwietniu bie??cego roku by?y wicepremier Lepper na konferencji w Sejmie zapewnia?, ?e nadal jest mo?liwa rozmowa o przechodzeniu nauczycieli na wcze?niejsze emerytury do 2011 roku. Je?li wiosn? dawa?o to nadzieje, to w czerwcu  obecny wicepremier Gosiewski zastrzega? ju?, ?e nie ma takiej alternatywy. I twierdzi?, ?e wynika to z decyzji parlamentu w 1999 roku. Mówi? przy tym wyra?nie - „jako prawnik nie b?d? twierdzi?, ?e wszystkie przepisy maj? charakter idealny, ale skoro  decyzje podj?to, to rz?d je po prostu wype?nia”. Po tej wypowiedzi mo?na by s?dzi?, ?e dzisiejszemu wicepremierowi z prawicy niezbyt podoba si? decyzja poprzedniej prawicy, ale có?, jest jak jest. W przeciwnym przypadku trzeba by tworzy? nowy system emerytalny. A tego wicepremier Gosiewski nie chce!

Najwa?niejsze zatem pytanie w po?owie wakacji brzmi nast?puj?co – czy pora na strajk nie tylko ostrzegawczy? Przy czym chodzi nie tylko o nabyte prawa do wcze?niejszej nauczycielskiej emerytury bez wzgl?du na wiek, ale tak?e przysz?oroczny wzrost nak?adów na edukacj? publiczn? oraz p?ac w o?wiacie. Bo wiele wskazuje, ?e tak?e i w tych kwestiach koalicja rz?dz?ca najwyra?niej nie zamierza dotrzymywa? s?owa.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK