Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Pami?ci ludzi i czasu


Kole?anki i Koledzy
Szanowni Go?cie
Droga M?odzie?y

Po raz dziesi?ty spotykamy si? w tym miejscu, by w dzie? pierwszego wrze?nia wspólnie przypomnie? sobie tamten czas – czas l?ku i bohaterstwa zarazem – kiedy w ciemn? noc wojny i okupacji polscy nauczyciele w tysi?cach miejsc zapalali jasne kaganki nauki i nadziei na wolna Polsk?.  Dzi? pochylaj?c sztandary przed pomnikiem nauczycieli, zapalaj?c znicze pami?ci, sk?adaj?c wie?ce, oddajemy ho?d wszystkim bohaterom tamtego czasu!

A by? to czas czynu niezwyk?ego, bo w ?adnym innym europejskim kraju pod faszystowsk? okupacj? nie istnia?y szko?y i uczelnie wy?sze wystawiaj?ce dzieciom i m?odzie?y pa?stwowe ?wiadectwa i dyplomy, tylko tu nauczyciele podziemnego pa?stwa ze sk?adek tworzyli fundusze stypendialne dla dzieci, pomocy kole?e?skiej dla bezrobotnych. To by?o zas?ug? Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.  TON czyli Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego, bo tak? nazw? przyj??a nasza organizacja w latach wojny i okupacji.

W tamtej walce, w której o?ówki, zeszyty i tajne komplety  zast?powa?y karabiny,  tysi?ce nauczycieli, cywilnych ?o?nierzy podziemnej Polski, utraci?o wolno?? i ?ycie. Oddajemy im dzisiaj cze?? i przyrzekamy, ?e na zawsze zachowamy ich w swej pami?ci. To zapewnienie sk?adam na r?ce Kole?anki Ludmi?y Mosiewicz obecnej  dzi? z nami. K?aniaj?c si? Kole?ance nisko, ?ycz? zdrowia, pogody ducha i spotkania si? z nami we wszystkie nast?pne rocznice 1 wrze?nia.

                                 

Polska jest dzi? krajem wolnym i pi?kniej?cym ka?dego dnia. A czy b?d? to jeszcze szybsze zmiany na lepsze zale?y przede wszystkim od naszych najm?odszych, od was droga m?odzie?y. To wy jeste?cie przysz?o?ci?. Zwracam si? do was z pro?ba, by?cie na fundamentach stawianych przez waszych dziadków i rodziców budowali Polsk? jeszcze pi?kniejsz? i jeszcze lepsz?. Dla siebie  i dla waszych nast?pców. Przejmijcie od nas pa?eczk? sztafety pami?ci i ?ar budowania nowego, lepszego ?wiata. Tego ?ycz? wam i nam w tym dniu inauguracji nowego roku nauki!  

    

 

Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK