Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Komu bije dzwon - po?egnanie Janiny Niedzieli

 Tobie Droga, Kochana Janko dzi? bije dzwon. I wie o tym ka?dy Sochaczewianin, bo ka?demu Twoje nazwisko Janina Niedziela natychmiast kojarzy si? z dobrem, serdeczno?ci?, oddaniem dla innych, ze Zwi?zkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Jak?e trudno jest ?egna? kogo?, z kim si? pracowa?o, kogo si? ceni?o i szanowa?o. Odesz?a? od nas niespodziewanie, cho? tyle mia?a? planów, tyle stawia?a? przed sob? wyzwa?, zapominaj?c o sobie, a koncentruj?c si? na pracy dla dobra innych. Tym bardziej dzi?kujemy dzi? Najwy?szemu, ?e by?o nam dane spotka? Ciebie na naszej drodze.

Przesz?a? wiele z ludzkich dróg. Urodzi?a? si? we Lwowie na rok przed wybuchem II wojny ?wiatowej, która zabra?a Ci rodziców. Twój sierocy los rzuci? Ci? do Domów Dziecka i sieroci?ca. Lata dzieci?stwa i m?odo?ci sp?dzone bez rodziny uwra?liwi?y Ci? na los drugiego cz?owieka, szczególnie tego ma?ego i bezbronnego.Zapami?ta?am nasz? wizyt? w Domu Dziecka w Gi?ycach, kiedy wzi??a? w ramiona i przytuli?a? do serca najmniejszego 4-letniego ch?opca i martwi?a? si? o to, ?eby mu ufundowa? ksi??eczk? mieszkaniow?. Taka by?a?.

Po zdobyciu wykszta?cenia i uzyskaniu dyplomu nauczyciela pracowa?a? w Przemy?lu, Jaros?awiu, Strzy?ewie, Tarnowie i w placówkach opieku?czo-wychowawczych i Domach Dziecka. Od 1973 roku Sochaczew sta? si? Twoj? ma?? ojczyzn?. To tutaj wychowa?a? swoje dzieci i pracowa?a? w Szkole Podstawowej Nr.4 jako kierownik ?wietlicy. Prac? nauczycielsk? ??czy?a? z prac? zwi?zkow?. By?a? prezesem Ogniska, a od roku 1982 prezesem Oddzia?u Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego w Sochaczewie b?d?c jednocze?nie w minionych kadencjach cz?onkiem Zarz?du G?ównego i Zarz?du Okr?gu Mazowieckiego. Najwi?kszym Twoim osi?gni?ciem jest pobudowanie Klubu Nauczyciela-siedziby ZNP w trudnych czasach, kiedy materia?y budowlane trzeba by?o zdobywa? z wielkim po?wi?ceniem.

To Ty Janeczko z cegie?ek zwi?zkowców i nauczycieli z ca?ej Polski przy wsparciu w?adz miasta zbudowa?a? Klub Nauczyciela, który s?u?y do dzi? ca?ej spo?eczno?ci nauczycielskiej Z twojej inicjatywy powsta? Chór Nauczycielski, Twoje ukochane dziecko. Cieszy?a? si? jego powodzeniem na koncercie ?piewanym przed Papie?em Janem Paw?em II w Rzymie, sukcesami w Melton, Lester, Warszawie, Niepokalanowie, Trojanowie, w Katedrze ?owickiej, w Wadowicach, , koncertami dla Polonii w Wilnie, Mszach ?w. w Katyniu i Ostrej Bramie, czo?owymi miejscami w przegl?dach i w konkursach. To wszystko dodawa?o Ci skrzyde?.

Dzisiaj chórzystki s? z Tob? i towarzysz? Ci w tej ostatniej drodze, ?piewaj?c, modl? si? wielokrotnie o szcz??cie wieczne dla Ciebie.

?egnaj? Ci? s?owami p?yn?cymi prosto z serca.

„By?a? ciep?? opiekunk? naszego ?piewu,

Ukoi?a?, pocieszy?a?, w nasz? moc uwierzy?a?

Bez Ciebie jak dom bez chleba

b?d? szcz??liw? mieszkank? nieba,

Anielskie chóry niech Ci? ko?ysz?

swym ?piewem ?al serc naszych ucisz?"

 By?a? inicjatork? i za?o?ycielk? Nauczycielskiej Orkiestry Kameralnej, Ogniska Muzycznego i uczenia dzieci gry na instrumentach w Klubie Nauczyciela. Bo w Klubie Nauczyciela, któremu spo?ecznie dyrektorowa?a?, zawsze by?o miejsce dla tych najm?odszych.

Lecz pami?ta?a? o wszystkich, by?o wi?c w nim miejsce i dla zwi?zkowców z Sekcji Emerytów i Rencistów, Sekcji Bryd?owej, W?dkarskiej oraz Nauczycielskich Sekcji Sportowych, a tak?e Pracowników O?rodka Metodycznego. O przesz?o?ci te? zawsze pami?ta?a?, jeste? inicjatork? i fundatork? tablicy po?wi?conej nauczycielom Tajnego Nauczania, wmurowanej w naszej ?wi?tyni.

Pochyla?a? si? nad ka?dym nieszcz??ciem, organizowa?a? koncerty charytatywne na rzecz ci??ko chorych nauczycieli i pracowników o?wiaty. Nikt potrzebuj?cy nie odszed? od Ciebie bez wsparcia i pocieszenia. Rozumia?a? bied? i niedol?. Ca?ym swoim ?yciem skromnym, pracowitym, pozbawionym pró?no?ci a pe?nym zrozumienia dla innych zas?u?y?a? Janeczko na nasz? dozgonn? pami??, i wdzi?czno??

By?a? postrzegana przez zwi?zkowców jako cz?owiek - instytucja, który dzia?a zdecydowanie i skutecznie, inspiruje prace Zarz?du Oddzia?u i prezesów Ognisk ZNP. Siedziba ZNP i Klub Nauczyciela w Sochaczewie by? Twoim drugim domem. Priorytetem w dzia?aniach zawsze by?o dobro zwi?zkowców i ca?ej spo?eczno?ci szkolnej, a tak?e obrona godno?ci i rangi zawodu nauczycielskiego, interesów zawodowych i socjalnych wszystkich pracowników o?wiaty, prawa emerytów i rencistów do godnego ?ycia – a wszystko to w poczuciu odpowiedzialno?ci za kszta?t Polskiej Szko?y i poszanowanie cz?owieka. Za swoja prac? zawodow? i dzia?alno?? spo?eczn? zosta?a? odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z?otym Krzy?em Zas?ugi, Z?ot? Odznak? ZNP, Odznak? za 50-letni? Przynale?no?? do ZNP. Kochana Janko zawsze zostaniesz w naszej pami?ci jako osoba o wra?liwym sercu, g??boko mi?uj?ca swój kraj i drugiego cz?owieka. Niejednokrotnie zapomina?a? o sobie i swoim zdrowiu.

Szanowna Kole?anko Prezes, Kochana Janko.

?egnam Ci? dzisiaj w imieniu Zarz?du Oddzia?u, Prezesów Ognisk, Nauczycieli i wszystkich zwi?zkowców, a tak?e w imieniu w?asnym. ?egna Ci? z bólem Klub Nauczyciela, Chór Nauczycielski, Sekcja Emerytów i Rencistów, Sekcja bryd?owa, Nauczyciele i uczniowie Ogniska Muzycznego. Bóg zap?a? za wszystko. Kochana Janko nie mogli?my zatrzyma? Ci? na ziemi zatrzymamy Ci? w naszych sercach. Niech Dobry Bóg otworzy Ci Bramy Raju i przyjmie do grona Swoich S?ug. Spoczywaj w spokoju.

Helena Bajurska

Wiceprezes Oddzia?u

ZNP w SochaczewieWstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK