Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Wyjd?my z Afganistanu!


Komitet Obywatelski "Wyjd?my z Afganistanu" rozpocz?? dzia?alno?? w ko?cu wrze?nia 2009 roku, a jego celem jest zebranie podpisów pod apelem do rz?du i parlamentu o natychmiastowe wyprowadzenie polskich wojsk z Afganistanu. Podpisy b?dziemy zbiera? najpierw w ?rodowisku o?wiaty oraz w?ród wszystkich zwi?zkowców Mazowsza, a nast?pnie w?ród mieszka?ców stolicy i województwa, którzy podobnie jak nauczyciele s? coraz bardziej zaniepokojeni wydarzeniami w tym dalekim kraju.
 
Wszystkich Warszawiaków i Mazowszan my?l?cych jak my b?dziemy prosi? o podanie czytelnych imion, nazwisk, adresów oraz z?o?enie podpisu na przygotowanej li?cie. Nie b?dziemy gromadzili numerów dowodów osobistych ani PESEL-ów, bo nie jest to akcja polityczna lecz spo?eczna, w której chodzi o ukazanie si?y g?osu protestu spo?ecze?stwa przeciw wojnie i okupacji Afganistanu.

W  specjalnym apelu do mieszka?ców Warszawy i Mazowsza  Jerzy Wi?niewski, przewodnicz?cy Komitetu, podkre?li? - "w tej sprawie musimy by? razem, bo tylko b?d?c razem mo?emy pokaza? nasz wspólny sprzeciw wojnie, która zagra?a nam wszystkim, bo niszczy zarówno poczucie bezpiecze?stwa, jak i zaufanie do podejmuj?cych w naszym imieniu decyzje o charakterze wojskowym. Mieli?my pe?ni? misj? pokojow?, tymczasem stajemy si? ?andarmem ubogiego kraju i biednych ludzi. Najwy?szy czas zatrzyma? te pomy?k?, a karabiny i czo?gi zast?pi? innymi formami pomocy Afganistanowi. Nasz Komitet Obywatelski chce powiedzie? to jak najg?o?niej w mo?liwie jak najwi?kszej liczbie polskich miast i miasteczek. Bez Waszej pomocy to niemo?liwe".


Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK