Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska
- Kszta?cenie zawodowe, to temat wa?ny i trudny zarazem, bo to ministerstwo edukacji, usi?uj?ce zrekonstruowa? kszta?cenie zawodowe, swego czasu doprowadzi?o je do upadku. Mamy zatem pewnego rodzaju opcj? zerow?…-  tak Jerzy Wi?niewski otworzy? dyskusj? o kszta?ceniu zawodowym. Doda?, ?e nadal najwa?niejsze s? pytania o to, w jakich zawodach kszta?ci?, jak d?ugo i co robi?, by kszta?cenie zawodowe odpowiada?o wymogom nowoczesno?ci? Dyskusja za?  by?a pe?na emocji,  zw?aszcza ze strony przedstawicieli samorz?du terytorialnego.
Pan Karol Semik, mazowiecki kurator  o?wiaty, podkre?la?, ?e  projekt  reformy szkolnictwa zawodowego jest konsultowany ze wszystkimi zainteresowanymi ?rodowiskami, w ca?ym kraju, a w konferencji warszawskiej, po?wi?conej temu tematowi, wzi??o udzia? ponad 760 uczestników. Kszta?cenie to powinno uwzgl?dnia? fakt, i? cz?owiek uczy si? ca?e ?ycie, ustawicznie,  a zatem zmiany szkolnictwa zawodowego musz? obejmowa? kszta?cenie m?odzie?y i doros?ych.Pani Magdalena Cichost?pska, dyrektor wydzia?u kszta?cenia ponadgimnazjalnego kuratorium, przypomnia?a, ?e nasz system kszta?cenia zawodowego powinien by? kompatybilny z systemami europejskimi. Poinformowa?a, i? modernizacja klasyfikacji zawodów przewiduje grupowanie zada? zawodowych. Grupowane s? one  w obr?bie danej kwalifikacji, a kwalifikacja jest odniesieniem do kwalifikacji gospodarczej a nie szkolnej. Na tym polega ukierunkowanie na rynek pracy. Kwalifikacje b?d? potwierdzane egzaminem zewn?trznym, aby uzyska? dyplom zawodowy trzeba b?dzie zda? egzamin potwierdzaj?cy dan? kwalifikacj? opisan? wiadomo?ciami, umiej?tno?ciami i okre?lonymi postawami.  I doda?a, ?e niestety jest wiele zawodów, w których nie mo?e by? podzia?u na kilka kwalifikacji.  O ile w ramach w ramach, jednego, okre?lonego zawodu, wystarczy jedna z takich kwalifikacji, to zawód bardziej skomplikowany takich kwalifikacji b?dzie mia? wi?cej. Dyrektor szko?y zawodowej b?dzie mia? du?? autonomi? je?li idzie o realizacje programów nauczania, tym niemniej na praktyczn? nauk? zawodu b?dzie musia? przeznaczy? co najmniej 60% godzin przeznaczonych na kszta?cenie.


Pan Marek Butrym, w imieniu Zwi?zku Rzemios?a Polskiego pyta?, czy napewno nie zmniejszy si? liczba godzin praktycznej nauki zawodu, czy MEN nie zamierza pozbawi?  Izb Rzemie?lniczych prawa do egzaminowania, co z prac? m?odocianych i dofinansowaniem ich nauki u rzemie?lników? Podkre?la? zarazem, ?e drobni przedsi?biorcy, jako pracodawcy oczekuj?, i? szkolnictwo zawodowe dostarczy im  absolwentów ju? przygotowanych do pracy, bo oni nie maj? ani czasu, ani ?rodków na ich ponowne kszta?cenie.


 

Pan Zdzis?aw ?api?ski, dyrektor Izby Rzemie?lniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia, zdecydowanie odrzuci? pomys? dzielenia zawodów na kwalifikacje na etapie  kszta?cenia podstawowego szko?y zawodowej. Pracodawca chce uzyska? absolwenta, który ma opanowany ca?y zawód, a nie tylko jego cz???! Zw?aszcza je?li to pracodawca ma?ej i ?redniej wielko?ci, jak 99% pracodawców na obecnym rynku. Tylko w du?ych przedsi?biorstwach absolwent szko?y zawodowej nie musi posiada? ca?ej wiedzy niezb?dnej do wykonywania  danego zawodu. Podzielenie zawodów na kwalifikacje, to tak?e nara?anie pracodawców na wy?sze koszty dla pracodawców. Teraz ucze? po zako?czeniu kszta?cenia zdaje jeden egzamin zawodowy i jten koszt ponosi pracodawca, a kto b?dzie p?aci? za egzaminy czastkowe?, pyta? pan ?api?ski.

Pan Zenon Szczepankowki, przewodnicz?cy Konwentu Starostów Województwa Mazowieckiego, podkre?li?, ze na terenach rolniczych firm jest jak na lekarstwo i tym bardziej ro?nie rola Centrów Kszta?cenia Praktycznego. Przez pewien czas w subwencji o?wiatowej by?a na nie odpowiednia waga, ale dzisiaj …znikn??a! Waga dla szkó? rolniczych, zawodowych przecie?, wynosi?a niegdy? 3, ale teraz jest to ledwie0,18. Trudno mówi? o dobrych kszta?ceniu zawodowym, praktycznym, gdy powiatowi nie op?aca si? prowadzi? szko?y zawodowej, alarmowa? starosta przasnyski.
Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK