Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

KSEiR do Prezydenta RP

Warszawa, 7 maja 2007r.

Nr. KSEiR ZNP-0162/1/18/2007

                                                 

                                               Szanowny Pan

                                                 Lech Kaczy?ski

        Prezydent RP

   Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie RP

Z wielk? uwag? i nadziej? emeryci i renci?ci ?ledz? wszelkie prace Rz?du i Parlamentu RP zwi?zane z nowelizacj? ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Do tej pory ?adna ustawa nie spe?ni?a tych nadziei. Ka?da z nich przynios?a kolejne rozczarowania. Pocz?wszy od ustawy z 17 pa?dziernika 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, która zmieni?a zasady ustalania wysoko?ci ?wiadcze? i wprowadzi?a poj?cie kwoty bazowej", jak i ustawy bud?etowej na 1993 r., która obni?y?a kwot? bazow? s?u??c? do ustalania podstawy wymiaru ?wiadcze? emerytalno-rentowych oraz do ustalania waloryzowanego ?wiadczenia ze 100% do 91% przeci?tnego wynagrodzenia (co wg Trybuna?u Konstytucyjnego narusza?o konstytucyjn? zasad? zaufania obywatela do pa?stwa) oraz ustawy z 29 wrze?nia 1995 r., która wprowadzi?a waloryzacj? emerytur i rent w oparciu o wzrost cen, a nie jak dotychczas o wzrost przeci?tnego wynagrodzenia.

Ustawa z 25 pa?dziernika 1996 r. najbardziej dotkn??a emerytów i rencistów, którzy przeszli na emerytur? przed t? dat?. Ustawa ta wprowadzaj?c mechanizm podwy?szania kwoty bazowej o 1% dla ?wiadcze? nowo przyznanych doprowadzi?a do zró?nicowania wysoko?ci emerytur i rent, poniewa? by?y one liczone od ró?nych kwot bazowych poczynaj?c od 666,96 z? do 1706,74 z? (tj. 100% kwoty bazowej w 1999 r.). Dzi? ta ró?nica jest jeszcze wi?ksza, poniewa? kwota bazowa w okresie od l marca 2007 r. do 28 lutego 2008 r. wynosi 2059,92 z?.

Wreszcie ustawa z 16 lipca 2004 r. uzale?ni?a waloryzacj? ?wiadcze? od 105% inflacji, co w praktyce pozbawi?o emerytów i rencistów corocznej waloryzacji. Te i inne ustawy by?y niekorzystne dla ?wiadczeniobiorców.

My, emeryci i renci?ci - cz?onkowie Zarz?du Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów, przewodnicz?cy i wiceprzewodnicz?cy 16 Okr?gowych Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, przedstawiciele emerytowanych pracowników o?wiaty z zadowoleniem przyjmujemy zapowied? corocznej waloryzacji ?wiadcze?. Cieszy nas fakt, ?e ?wiadczenia, które na przestrzeni minionych 17 lat straci?y o ponad 30% sw? pierwotn? warto?? w porównaniu do przeci?tnego wynagrodzenia, nie b?d? czeka?y na waloryzacj? ponad 2 lata. Nale?y pami?ta?, ?e nawet coroczne waloryzacje s? spó?nione o 15 miesi?cy w porównaniu ze wzrostem cen towarów i us?ug konsumpcyjnych, które nale?y uwzgl?dnia? i op?aca? w formie rachunków bie??cych

Niepokoi nas jednak zamiar zapisu przedstawiony w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu spo?ecznym z tytu?u wypadków przy pracy i chorób zawodowych dotycz?cy wska?nika wzrostu emerytur i rent zwi?zanego ze wzrostem p?ac w gospodarce narodowej jako sta?y, wynosz?cy 20% tego wzrostu. Uwa?amy, ?e w szybko rozwijaj?cym si? gospodarczo kraju i wzro?cie PKB zapis powinien brzmie?:

Waloryzacja polega na pomno?eniu kwoty ?wiadczenia i podstawy jego wymiaru przez wska?nik waloryzacji obejmuj?cy wysoko?? inflacji i co najmniej 20% wzrostu p?ac".

Taki zapis b?dzie zapobiega? cz?stym nowelizacjom ustawy i pozwoli emerytom i rencistom w wi?kszym stopniu korzysta? ze wzrastaj?cego dobrobytu oraz zapobiegnie dalszemu ubo?eniu tego ?rodowiska. 

Wierzymy, ?e tym razem Pos?owie i Senatorowie RP nie skrzywdz? emerytów i rencistów i w znowelizowanej ustawie znajdzie si? zapis przez nas zaproponowany. B?dzie to znaczy?, ?e w?adza ustawodawcza bierze pod uwag? g?os ludzi, którzy nie pragn? na ziemi wiele, chcieliby tylko, aby to niewiele by?o dobre i nie da?o na siebie zbyt dlugo czeka? " - S. Butler (poeta angielski).

 

Adresaci:

-Prezydent RP

-Premier RP

-Marsza?ek Sejmu

-Marsza?ek Senatu

-Przewodnicz?cy Wszystkich Klubów Parlamentarnych i Kó? Poselskich

-Pos?owie niezrzeszeni

-Minister Pracy i Polityki Spo?ecznej

-Minister Finansów

-Przewodnicz?cy Sejmowej Komisji Polityki Spo?ecznej

-OPZZ

 

 

 

 

 

Przewodnicz?ca

Krajowej Sekcji

Emerytów i Rencistów

Teresa JaniszewskaWstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK