Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

?cie?ka do wzi?cia od zaraz

Wraz z  wprowadzeniem ?cie?ek mi?dzyprzedmiotowych nauczyciele nieustannie szukaj? wzorców ich tworzenia i wsparcia  w realizowaniu. Do szczególnie poszukiwanych nale?? te zwi?zane z problematyk? mediów oraz dziennikarstwa. No có?, ka?dy gimnazjalista marzy nie tylko o s?awie gwiazd dziennikarskich ale i o honorariach tak?e. Nic zatem dziwnego, ?e na has?o „klasa dziennikarska” oraz „?cie?ka kszta?cenia medialnego” w popularnych wyszukiwarkach wyskakuje prawie 300 tys. adresów.

 

Jak wida? w ci?gu kilku lat powsta? nawet nie?le rozwini?ty rynek pomocy dydaktycznych w tym wzgl?dzie, tym niemniej warto odnotowa? propozycj? dla nauczycieli przygotowan? wspólnie przez Canal +  i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Program MediaStarter, bo tak go nazwano, ma przybli?y? m?odzie?y role i zadania mediów, obja?ni? ró?nice mi?dzy ?rodkami masowego przekazu, opowiedzie? o technikach pracy w mediach, podpowiedzie? dyskusj? o "czwartej w?adzy", wp?ywie mediów na spo?ecze?stwo, roli reklamy. Program przygotowany zosta? w formie cyklu zaj?? prowadzonych przez nauczycieli.

Sk?adaj? si? na? cztery bloki tematyczne, z których ka?dy z nich mo?na zrealizowa? w czasie jednych zaj?? lub podzieli? na mniejsze cz??ci.

W pierwszym bloku - Media wczoraj, dzi? i jutro – gimnazjali?ci ?ledz? dzieje prasy i dowiaduj? si?, ?e pierwsza regularna gazeta europejska wychodzi?a ju? 2000 lat temu, za panowania Juliusza Cezara, i prócz informacji politycznych te? zawiera?a plotki i sensacje.

 

W cz??ci - ?wiat w oczach mediów – m?odzie? poznaje na przyk?ad mi?dzynarodowe zasady etyki dziennikarstwa. W?ród nich i t? g?osz?c?, i? „dziennikarze szanuj? prywatno??, godno?? i dobre imi? ludzi”. Ka?dy bardziej dociekliwy ma okazj? skonfrontowa? j? z zawarto?ci? dowolnej gazety.

Trzeci blok -Jak pracuj? media – to takie tajemnice, jak layout, czo?ówka i szpalta. To tu z?o?liwy ucze? mo?e zapyta? o „ cztery cyce w leadzie”, by dowiedzie? si?, i? rzecz tyczy nie biologii lecz wielko?ci czcionki.

Wreszcie cze?? ostatnia -  Odbiorco, obud? si?! – o reklamie i jak si? jej nie da?. Czyli i o tym, i? rzeczy przedstawiane w reklamach s? do pewnego stopnia nierealne, idealne, bez jakiejkolwiek skazy, s? ró?ne rodzaje reklamy itp. Co prawda nie ma tu s?owa, ?e program sam w sobie zawiera du?? dawk? informacji promuj?cej i reklamuj?cej Canal + (na przyk?ad omówienie tak zwanej grupy docelowej odbywa si? w oparciu o ofert? programow? twórcy Mediastartera), no ale cos za co?. Darowanemu koniowi w z?by si? nie zagl?da a warto go wzi?? ze wzgl?du na sporo innych walorów

Bo programowi zaj?? towarzysz? slajdy, które mo?na wy?wietli? na lekcji, oraz materia?y pomocnicze przeznaczone do wydrukowania i wr?czenia uczniom. Dodatkowo p?yta z programem zawiera materia?y filmowe, które ilustruj? tematy poruszane podczas zaj?? trzecich. Przebieg kolejnych zaj?? zosta? szczegó?owo opisany, ze wskazaniem momentów, w których nauczyciel powinien skorzysta? z odpowiednich slajdów oraz materia?ów pomocniczych.

 

 

MediaStarter wydany zosta? na p?ytach CD, mo?na je zamówi? kontaktuj?c si? z Biurem MediaStarter (via interenet mediastarter@alertmedia.pl, lub pisz?c na adres 02-796 Warszawa ul. Migda?owa 4/38,) - nale?y poda? imi? i nazwisko nauczyciela oraz adres szko?y, na który zostanie wys?ana p?yta. Program jest tak?e  udost?pniony na stronie internetowej www.canalpluscyfrowy.pl/mediastarter.

 

A na ?cie?ce - konkurs

 

CANAL+ Cyfrowy w ramach programu MediaStarter organizuje tak?e ogólnopolski konkurs dziennikarski dla gimnazjalistów „Liczy si? temat”, którego celem jest silniejsze uwra?liwienie nastolatków na rol? i wp?yw mediów na spo?ecze?stwo oraz ?wiczenie warsztatu dziennikarskiego. Druga edycja konkursu rozpocz??a si? przed wakacjami, prace b?dzie mo?na zg?asza? do ko?ca pa?dziernika. Uczniowie z ca?ej Polski do ko?ca pa?dziernika 2007 mog? zg?asza? swoje reporta?e prasowe, filmowe lub audycje o tematyce spo?ecznej.

 

W konkursie mo?e wzi?? udzia? ka?dy ucze? gimnazjum lub zespó? redakcyjny (jeden zespó? mo?e liczy? maksymalnie 5 uczniów z tej samej szko?y), który przygotuje materia? dziennikarski traktuj?cy o aktualnych problemach spo?ecznych istotnych dla lokalnego ?rodowiska: miasta, wsi, dzielnicy czy szko?y. Mog? to by? ciekawe inicjatywy i akcje, np. o charakterze sportowym lub kulturalnym, reporta?e o potrzebuj?cych czy o wa?nych zagadnieniach nurtuj?cych m?odzie?. Spo?ród zg?oszonych prac jury wy?oni do 10 laureatów (5 nagród i 5  wyró?nie?).

 

Najwa?niejsz? nagrod? konkursu jest wsparcie finansowe lub materialne o ??cznej warto?ci 40 000 z?otych, którego CANAL+ Cyfrowy udzieli osobom b?d? instytucjom przedstawionym w nagrodzonych pracach. O rodzaju tego wsparcia zdecyduje kapitu?a ekspertów, gwarantuj?c adekwatny dobór pomocy do potrzeb i inicjatyw opisywanych przez gimnazjalistów.

 

Dodatkowo jury przyzna tak?e nagrody (kamery cyfrowe) 5 szko?om, których uczniowie zdob?d? nagrody g?ówne, a wszyscy laureaci konkursu (autorzy lub wspó?autorzy pracy) otrzymaj? dyplomy oraz nagrody: plecak sportowy oraz odtwarzacz mp3. 

 

A wi?c – bierzcie Mediastartera i startujcie w medialny ?wiat razem z Waszymi dzieciakami!Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK