Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Nauczycielska pikieta-do?? oszukiwania o?wiaty!


19 listopada, podczas ZNP-owskiej manifestacji pod Sejmem, znów bylismy razem. ZNP, WZZ „Solidarno?? – o?wiata” ,o?wiatowa "Solidarno??", Forum Zwi?zków Zawodowych, OPZZ, pos?owie lewicy. ??czy?a za? ta sama wola powiedzenia rz?dz?cym - stop obietnicom bez pokrycia, do?? frazesów o wyrównaniu szans i faworyzowania interesów prawicy.Cho? pikieta dotyczy?a wcze?niejszych emerytur i obrony nabytych w tym wzgl?dzie praw, to chodzi?o o znacznie wiecej. O uczciw? polityk? wobec publicznej edukacji i jej ludzi!. O poziom i jako?? szko?y powszechnej, która jest jedyn? alternatyw? dla ponad 80  procent polskich dzieci.

  

Gdy ponad 2 tys. pracowników o?wiaty - cz?onków ZNP- pikietowa?o pod gmachem parlamentu, ich delegacja wnios?a marsza?kowi Sejmu petycj? ze s?owami: "tysi?ce nauczycieli oczekuj? na uwiarygodnienie zapewnie?, ?e ich szczególna i trudna praca jest doceniana nie tylko w Dniu Edukacji Narodowej, ale tak?e, a mo?e przede wszystkim poprzez odpowiednie regulacje prawne".

Gdy z prowizorycznej mównicy pada?y s?owa-polscy pos?owie-najwi?ksze b??dy pedagogiczne nauczycieli,


gdy reprezentantka bu?garskich zwi?zków o?wiatowych solidaryzowa?a si? z polskimi kole?ankami i kolegami, gromkie oklaski  na chwil? zast?powa?y szkolne gwizdki. Tak by?o i wtedy, gdy jedna z kole?anek wyci?gn?wszy wielk? kolorow? skarpet? rozpocz??a symboliczn? zbiórk? na nauczycielsk? emerytur?.Mazowieccy ZNP-wcy przybyli pod Sejm ze wszystkich kierunków województwa. Ale we wspólnym w marszu wzd?u? obiektów sejmowych  wymieszali?my si? z pozosta?ymi regionami. Tak jak zawsze zreszt?.
Lecz najwa?niejsze, ze znów byli?my razem,
a nauczycielski i zwi?zkowy wspólny g?os us?ysza?a ca?a Polska!

Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK