Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Mazowiecki ZNP o szkolnictwie zawodowym

              Uwagi i propozycje Sekcji Szkolnictwa Zawodowego, Rolniczego

              i Kszta?cenia Ustawicznego Zarz?du Okr?gu Mazowieckiego ZNP

              dotycz?ce edukacji zawodowej w województwie mazowieckim

 

Od wielu lat byli?my obserwatorami dzia?a? zmierzaj?cych do ograniczania roli szkolnictwa zawodowego. Pocieszaj?ce wi?c jest, ?e decydenci dostrzegli wreszcie, ?e zrobiono b??d, który teraz jak najszybciej trzeba naprawi?. Jednak zniszczy? szkolnictwo zawodowe mo?na by?o ?atwo, natomiast jego odbudowa b?dzie bardzo trudna i kosztowna, poniewa? nie wystarczy tu tylko zapewnienie pomieszcze?, kredy i tablicy. Niezb?dna jest wysoko kwalifikowana specjalistyczna kadra dydaktyczna, specjalistyczne wyposa?enie i zabezpieczenie materia?owe do realizacji ?wicze? praktycznych b?d?cych podstaw? szkolenia praktycznego. Konieczne jest równie? zaplecze przemys?owe wspó?pracuj?ce ze szko??.

 

Sekcja Szkolnictwa Zawodowego, Rolniczego i Kszta?cenia Ustawicznego Zarz?du Okr?gu Mazowieckiego ZNP jest zaniepokojona tym, ?e pomimo narastaj?cych poszukiwa?, na warszawskim i wojewódzkim rynku pracy, fachowców z ró?nych bran?, a zw?aszcza bran?y budowlanej - nadal trwa proces likwidacji niektórych szkó? zawodowych, które kszta?ci?y odpowiednich specjalistów dla zak?adów przemys?owych, budownictwa, drobnej wytwórczo?ci i us?ug.

Stanowczo przeciwstawiamy si? bezmy?lnej czasami likwidacji placówek kszta?cenia zawodowego (np. Zespo?y Szkó? Budowlanych przy ul. M?ynarskiej i przy ul. Rzymowskiego w Warszawie) lub ??czenia tych, które dysponuj? odpowiedni? i kosztown? baz?, do?wiadczon? kadr? in?ynieryjno-techniczn? i pedagogiczn?. O likwidacji lub ??czeniu placówek o?wiatowych nie mo?e decydowa? atrakcyjny teren, na którym si? znajduj? i korzy?ci materialne, jakie mog? uzyska? miejscowe w?adze samorz?dowe. Szko?y zawodowej nie da si? stworzy? z dnia na dzie?, a nawet w ci?gu jednego czy dwóch lat. Niepokoj?ce s? tak?e g?osy pojawiaj?ce si? w mediach, ?e trzeba uruchomi? szko?y zawodowe w województwie mazowieckim, bo s?abi uczniowie, którzy przychodz? do szkó? ogólnokszta?c?cych zani?aj? poziom. Z za?o?enia chce si? zrobi? z tych szkó? przechowalnie dla uczniów najs?abszych, tych których inne szko?y nie chc?. Nikt nie mówi o tym, ?e bycie dobrym murarzem, posadzkarzem, dekarzem to w tych czasach lepsze perspektywy ?ycia ni? bycie absolwentem ogólniaka bez kwalifikacji.

 Samo stwierdzenie, ?e teraz stawiamy na rozwój szkolnictwa zawodowego nie wystarczy. Szkolnictwo zawodowe przez wiele lat niedoceniane, boryka?o si? z wieloma problemami, które teraz trzeba wyeliminowa?, np. dotkliwie zaczyna si? odczuwa? brak nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu. S? te? problemy z realizacj? praktycznej nauki zawodu itp.

 Przy reaktywowaniu szkolnictwa zawodowego w województwie mazowieckim potrzebna jest konkretna koncepcja, której nie widzimy. Wskazane jest, aby przy opracowywaniu takiej koncepcji uwzgl?dnione zosta?y nast?puj?ce problemy:

 

Wykorzystuj?c korzystn? koniunktur? na rynku pracy przeprowadzi? w?a?ciwy nabór do szkó? zawodowych - zawód powinien by? kwesti? przemy?lanego wyboru. Pozytywna motywacja ma bowiem ogromny wp?yw na wyniki kszta?cenia.

Aby j? uzyska? nale?y:

   dobrze przygotowa? doradców zawodowych,

    prowadzi? w?a?ciw? preorientacj? zawodow? zaczynaj?c od szko?y podstawowej,

    w szko?ach gimnazjalnych rozpropagowa? rang? zawodów, poda? informacje dotycz?ce

     poszukiwanych pracowników na rynku pracy oraz zapozna? uczniów z  prac? w okre?lonych zawodach,

    informowa?   uczniów  klas   maturalnych  o   mo?liwo?ciach  zdobycia  zawodu w szko?ach 

     ponadgimnazjalnyh lub na studiach technicznych.

    ustali? kryteria naboru do poszczególnych szkó?, uwzgl?dniaj?c nie tylko wyniki w nauce

     ale i predyspozycje,

   wprowadzi?   do   wszystkich   szkó?   Szkolne   O?rodki   Kariery   (SzOK)   oraz  przeznaczy?     

    odpowiednie ?rodki na ich wyposa?enie i prowadzenie (s? tylko  nieliczne szko?y, w których SzOKi 

    dzia?aj? efektywnie).

 

 2.   Zadba?   o   przygotowanie   kadry   nauczycielskiej   -   nauczycieli   teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

W tym celu nale?y:

   zebra? dane dotycz?ce kadry nauczycielskiej z zakresu kszta?cenia zawodowego – sprawdzi?

    czy w najbli?szych latach b?dzie mia? kto uczy?,

   opracowa?   koncepcj?   pozyskania  odpowiednio   przygotowanych   nauczycieli

    (gdzie kszta?ci si? nauczycieli praktycznej nauki zawodu: np. murarzy, tynkarzy,

    stolarzy itp.?),

   opracowa? koncepcj? doskonalenia zawodowego (merytorycznego!!!) pracuj?cej

    kadry nauczycielskiej, tak aby kszta?cenie nad??a?o za post?pem techniki, 

    technologii, organizacji produkcji i kultury obs?ugi klienta,

   reaktywowa? przygotowanie pedagogiczne kadry nauczycielskiej,

   zatrudni? w szko?ach nauczycieli z kwalifikacjami doradców zawodowych, co przyczyni  si?

    do   zwi?kszenia   dost?pno?ci   i   podniesienia   poziomu   us?ug  poradnictwa zawodowego,

   uruchomi? studia podyplomowe lub kursy nadaj?ce kwalifikacje z doradztwa zawodowego

     m.in. dla  doradców metodycznych z zakresu   doradztwa zawodowego.Obecnie

     w   szko?ach   doradztwem   zawodowym   zajmuj?   si? auczyciele przedsi?biorczo?ci

     lub pedagodzy szkolni, co jest niew?a?ciwe.

 3.   Powi?za?   kszta?cenie   zawodowe   ze stanowiskami   pracy,   co   mog?oby   cz??ciowo odpowiada? dualnemu systemowi kszta?cenia.

W zwi?zku z tym powinno si?:

  wprowadzi? bod?ce finansowe dla pracodawców, którzy przyjm? uczniów na praktyki,

  starannie  dobiera?  kadr? nauczycieli praktycznej  nauki zawodu i mistrzów ucz?cych

   zawodu (zwi?kszy? ich zainteresowanie materialne),

  ucznia   zwi?za?   z   zak?adem   pracy   np.   przez   wprowadzenie   stypendiów fundowanych, 

   co dla ubo?szej  m?odzie?y szkó? zawodowych mia?oby du?e  znaczenie i by?oby bod?cem

   do zdobycia zawodu;

 

4. Organy prowadz?ce szko?y powinny podj?? dzia?ania maj?ce na celu zabezpieczenie dobrych warunków do kszta?cenia w prowadzonych zawodach:

     pe?ne wyposa?enie techniczne, dydaktyczne i kadrowe szkó?,

     stworzenie   nowocze?nie   wyposa?onych   centrów   kszta?cenia   praktycznego,

      zapewniaj?cych pe?n? realizacj? programów nauczania praktycznej nauki zawodu

     oraz przeprowadzanie egzaminów potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe.

 

5. Dostosowa? programy nauczania specjalizacji w zawodzie do potrzeb gospodarki. Specjalizacja,   która jest  realizowana  w  wi?kszo?ci   zawodów  pod  koniec   okresu kszta?cenia   umo?liwia   dostosowanie   tre?ci   kszta?cenia   do   potrzeb   regionu   oraz pracodawców. Szko?a powinna wybra? zakres tre?ci specjalizacji na podstawie analizy rynku pracy w regionie i zapotrzebowania pracodawców. Tre?ci specjalizacji realizowane w zawodzie  w zale?no?ci  od potrzeb mog? obejmowa?  kilka zakresów.  Program specjalizacji stanowi element wymienny programu nauczania. Opracowuje go szko?a przy doskonalenia kadry kierowniczej w zakresie badania rynku pracy oraz przygotowania do wspó?pracy z urz?dami pracy, jednostkami samorz?du terytorialnego i pracodawcami. Wskazane,   a   nawet   konieczne   jest   nawi?zanie   ?cis?ej   wspó?pracy   z   federacj? pracodawców w celu przeanalizowania kosztów i korzy?ci zwi?zanych z realizacj? zaj?? specjalizuj?cych.

 

W celu opracowania koncepcji proponujemy, aby wojewoda mazowiecki powo?a? Mazowieckie Kolegium ds. Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego, w sk?ad którego weszliby przedstawiciele: Wojewody Mazowieckiego, Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy i wi?kszych miast województwa, Mazowieckiego Kuratora O?wiaty, Wojewódzkiego Urz?du Pracy, zwi?zków zawodowych i zwi?zków pracodawców. By?by to organ opiniuj?cy i doradczy wojewody ustalaj?cy kierunki dzia?a? instytucji zajmuj?cych si? zatrudnieniem i kszta?ceniem zawodowym m?odzie?y i doros?ych na terenie m.st. Warszawy i woj. Mazowieckiego.

 

 Zadaniem kolegium by?oby:

1.   Opiniowanie i koordynowanie dzia?a? instytucji o?wiatowych i  samorz?dowych dotycz?cych   typów,  

      poziomów   i    sieci   placówek   kszta?cenia   zawodowego, uwzgl?dniaj?cych potrzeby kadrowe rynku

      pracy;

2.   Promowanie placówek kszta?cenia zawodowego jako ?ród?a zdobycia poszukiwanego na rynku pracy

      zawodu;

3.  Ocena stanu bazy i wyposa?enia placówek kszta?cenia zawodowego - poszukiwanie ?róde? finansowania;

4.  Stwarzanie warunków do odbywania przez uczniów praktyk i zaj?? praktycznych w zak?adach pracy,

     centrach kszta?cenia praktycznego i w warsztatach szkolnych.

 Do realizacji wy?ej wymienionych zada?, a zw?aszcza opiniowania nowych programów nauczania przedmiotów zawodowych Sekcja jest w stanie zg?osi? swych przedstawicieli. B?d? to specjali?ci posiadaj?cy szerok? wiedz? merytoryczn? i do?wiadczenie zdobyte w naszym kraju i za granic?.

 

Stefan SOTOMSKI                                     Jerzy WI?NIEWSKI

Przewodnicz?cy Sekcji                                  Prezes Okr?gu Mazowieckiego ZNP

 

                                              Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK