Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Zwi?zkowa inauguracja nowego roku szkolnego na Mazowszu

 Ju? po raz szósty warszawscy i mazowieccy nauczyciele i zwi?zkowcy, m?odzie? sto?ecznych szkó?, dzia?acze o?wiatowi oraz przedstawiciele w?adz miasta,  rozpocz?li nowy rok nauki apelem i ogniami pami?ci u stóp pomnika Nauczycieli Tajnego Nauczania 1939-1945.

 W tym roku na skarpie uniwersyteckiej, gdzie od 2000 roku posadowiony jest ów jeden z najpi?kniejszych monumentów stolicy, zgromadzi?o si? oko?o 200 osób, a towarzyszy?y im 34 poczty sztandarowe sto?ecznych i mazowieckich szkó? oraz ogniw ZNP.

 

W tej tradycyjnej ju? uroczysto?ci uczestniczyli szczególni go?cie , to jest panowie Aleksander Kwa?niewski, Marek Borowski, Jan Guz. W imieniu ratusza  stan??a pod pomnikiem w galowych mundurach Stra? Miejska, w?adze stolicy reprezentowa?a pani Jolanta Lipszyc, dyrektor Biura Edukacji Warszawy za? Sejmik Mazowiecki   pan wicemarsza?ek Waldemar Roszkiewicz.

Mazowiecki ZNP spotkaniami przy pomniku oddaje ho?d nauczycielom tajnego nauczania oraz czci kolejne rocznice wybuchu wojny, w której Polska zapisa?a najpi?kniejsz? w Europie kart? nauczania pod butem okupanta i gro?b? ?mierci uczestników tajnych kompletów. Honorowe miejsca tej patriotycznej uroczysto?ci zaj??y wiec panie Ludmi?a Mosiewicz i Cecylia Goc?awska-Germanowicz, nauczycielki tajnego nauczania w latach wojny i okupacji.

 

To na ich r?ce podzi?kowania za odwag? nauczania i trud wychowania  w noc wojny z?o?y? kolega Jerzy Wi?niewski prezes Okr?gu Mazowieckiego ZNP, a do??czyli si? do nich wszyscy go?cie tej podnios?ej uroczysto?ci.

 

By?a to kolejna lekcja historii i pami?ci patriotycznego dzie?a polskich pedagogów. W ?adnym innym kraju europejskim lat 1939-45 nie zrodzi? si? tak pot??ny ruch oporu i obrony ci?g?o?ci szko?y, ?adna inna organizacja zwi?zkowa i nauczycielska nie podj??a takiego ryzyka jak ZNP przekszta?cony pod niemieck? okupacj? w TON.  Ponad 1000 z nich – nauczycieli TON, ?yciem zap?aci?o cen? kszta?cenia swych uczniów, przypomnia? kolega Jerzy Wi?niewski.  To dla uczczenia ich pami?ci zapalono w tym dniu dziesi?tki ogni pami?ci, z?o?ono wie?ce i wi?zanki.

 

M?odzie? sto?ecznych szkó? oraz zwi?zkowcy Warszawy i Mazowsza pochylili za? swe sztandary

 

A oto co w tym uroczystym dniu powiedzieli go?cie warszawskich nauczycieli:

 

Prezydent Aleksander Kwa?niewski

przypomnia?, i?  -  „Nie mo?na szko?y sprowadza? wy??cznie do dyscypliny i porz?dku, szko?a musi dawa? solidna wiedz?, a nauczyciele musz? pomóc w rozpoznawaniu wspó?czesnego ?wiata, uczy? wra?liwo?ci wobec drugiego cz?owieka, estetyki, kultury. Szko?a musi tak?e przywróci? prawdziwy blask s?owu solidarno??. Bo Polsce potrzeba solidarno?ci  tym bardziej im w zachowaniach ludzi, tak?e na najwy?szych stanowiskach, coraz wi?cej niech?ci, nienawi?ci, przemocy. Polska musi si? u?miechn?? a w szkole ten u?miech musi by? ka?dego dnia. To moje ?yczenia dla polskich szkó?, uczniów, nauczycieli i rodziców. Niech si? spe?ni? wszystkie najlepsze nadzieje, jakie s? zwi?zane z nowym rokiem szkolnym, Dla wspólnego po?ytku waszego, waszych rodzin, ca?ej Rzeczypospolitej.

Marek Borowski, przewodnicz?cy SDPL

podkre?li? z kolei, ?e – „Polska edukacja w ostatnim okresie zosta?a mocno poraniona, pokryta ?niedzi?, musimy j? oczy?ci?. Bo potrzeba nam innej szko?y, ni? ta, która propagowano w ostatnim czasie. Potrzeba nam szko?y otwartej, humanistycznej, ucz?cej dialogu i szacunku dla pogl?dów innych ludzi. Polska szko?a musi uczy? patriotyzmu ale i dba? o to, by nie przekszta?ci? si? on w nacjonalizm, ksenofobi?, szowinizm, które przez niektórych polityków s? dzi? wr?cz promowane. Potrzebujemy szko?y, w której nauczyciel jest doceniany przez pa?stwo, jego praca decyduje o przysz?o?ci m?odzie?y i nas wszystkich. To s? marzenia o zupe?nie innej szkole, ale kto nie marzy ten wiele nie osi?ga. Wspólnie zrealizujmy to marzenie.”

 Za? Jan Guz  szef OPZZ

wszystkim nauczycielom ?yczy? -  „By deklaracje padaj?ce pod waszym adresem w tym uroczystym dniu inauguracji nowego roku szkolnego wreszcie mog?y si? zi?ci?, By praca by?a nale?ycie wynagradzana i nie trzeba by?o tak walczy? o godn? emerytur?. B?d?my my, Polacy, ca?e spo?ecze?stwo,  razem, bo walczymy w s?usznej sprawie. Wygrajmy j? razem. kole?anki i koledzy nauczyciele”.

 

Warto doda?, ?e mazowieccy pedagodzy i zwi?zkowcy od 7 lat, czyli od czasu  ods?oni?cia pomnika TON tworz? tradycj? sk?adania tu kwiatów przez ka?d? wycieczk? zwi?zkow? i szkoln? przybywaj?c? do stolicy. Namawiamy do tego wszystkich.

 

Oddajmy wspólnie ho?d  bohaterom Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK