Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Gilowska do dymisji!

Korespondencja ZNP z MEN oraz premierem, a nast?pnie ministra edukacji z ministrem finansów o pieni?dze na przysz?oroczne podwy?ki p?ac nauczycieli, uwidoczni?a, jak kompletnie nierozgarni?ci w prawie o?wiatowym s? urz?dnicy ministerstwa finansów.  Cho? bomba tyka?a ju? od po?owy wrze?nia, czyli od czasu, gdy ministerstwo finansów ujawni?o projekt ustawy bud?etowej na przysz?y rok, to minister Gilowska i jej ludzie nieustannie "szli w zaparte" i dowodzili, ?e skoro subwencja o?wiatowa jest wi?ksza, a sk?adki rentowe ZUS mniejsze, to s? pieni?dze na podwy?ki.

 

Jeszcze 24 wrze?nia minister finansów pos?ugiwa?a si? tymi argumentami w korespondencji z ministrem edukacji. Trzeba by?o dwóch nast?pnych dni, aby w ministerstwie finansów poszli wreszcie po rozum do g?owy i na konferencji prasowej 26 wrze?nia og?osili, ?e rz?d PiS wprowadzi poprawki do projektu ustawy bud?etowej na 2008 rok a tak?e do Karty Nauczyciela, które ??cznie stworz? prawne podstawy podwy?ek dla nauczycieli.

W miniony pi?tek (27.09) w jednym z biur ministerstwa finansów zapyta?em wprost – skoro urz?dnicy tego urz?du ju? od roku wiedzieli, ze nie ma podstaw do wpisania w ustaw? bud?etow? kwoty bazowej dla nauczycieli (a minister Gilowska w stanowisku MF wobec podwy?ek p?ac nauczycielskich napisa?a to wyra?nie), to dlaczego przez 12 miesi?cy nie zrobili nic, by usun?? t? wad?? W odpowiedzi us?ysza?em – Karta Nauczyciela jest "w?asno?ci?" ministerstwa edukacji i to ono powinno zadba? o zmiany w tej ustawie  umo?liwiaj?ce stosowne zmiany w corocznych ustawach bud?etowych!

Nie ukrywam, ?e ta odpowied? otwiera przys?owiowy scyzoryk w kieszeni oraz budzi ch?? "wys?ania na drzewo" urz?dników z paru pi?ter obu ministerstw. To ZNP od lat bije si? z ka?dym ministrem edukacji i finansów o nauczycielskie pensje i kwoty bazowe, od których one zale??, a oba urz?dy odbijaj? pi?eczk? w stylu "wina kolegi a nie moja". To mo?e przesta?cie za tak? prac? bra? pieni?dze?! 

 

Podobna kompromitacja – o ironio, tak?e w sprawie podwy?ek – spowodowa?a odej?cie ministra Handkego. Czy wi?c nauczyciele powinni za??da? dymisji tak?e wicepremier Gilowskiej? No có?, na trzy tygodnie przed wyborami wypada mie? nadziej?, ?e je?li nie zareaguje obecny premier, to kartki wrzucone do urn wymiot? po?al si? Bo?e "fachowców" z ministerstwa finansów.

 

Na marginesie, kiedy sprawa nauczycielskich podwy?ek rozgrywa si? w  nieustannym ba?aganie albo w k?ótniach o termin i wysoko?? kwot, w tym samym czasie rz?d PiS obiecuje znaczne podwy?ki s?u?bie zdrowia i policji. Jak wi?c wida? IV RP traktuje o?wiat? tak samo po macoszemu, jak wszystkie poprzednie. A kolejna? Id?c za trzy tygodnie do wyborów warto pomy?le? zw?aszcza o tym.

 

 

 

 

 Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK