Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Pod?o?? PiS nie zna granic?

25 wrze?nia w podwarszawskim Izabelinie po?egnali?my pana profesora Jerzego Kuberskiego.

Wielu z nauczycieli pami?ta, ?e w latach 1972-1979 by? on ministrem o?wiaty, ?e to pod jego egid? tworzony by? projekt 10-tki. W latach pó?niejszych by? ministrem-kierownikiem Urz?du do Spraw Wyzna?, kierowa? zespo?em do spraw sta?ych kontaktów roboczych mi?dzy rz?dem PRL a Stolic? Apostolsk?, a od 1989 do 1990 ambasadorem w Watykanie. W latach 1991-2007 by? rektorem Wy?szej Szko?y Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie. Profesor Jerzy Kuberski przez wiele lat przewodniczy? tak?e Mi?dzynarodowemu Stowarzyszeniu im. Janusza Korczaka.

Wydawa?oby si?, ?e polityk tak zwi?zany z o?wiat?, kszta?ceniem i wychowaniem, ale tak?e i szkolnictwem wy?szym i nauk? zostanie nale?ycie uhonorowany przez w?adze o?wiatowe tak?e w ostatniej drodze. Tymczasem cho? podczas mszy ?w. pogrzebowej odczytany zosta? list po?egnalny od nuncjusza papieskiego, to obecne Ministerstwo Edukacji nie tylko nie przys?a?o delegacji ale nawet wiekowym kolegom z pracy odmówi?o podstawienia autobusu, by mogli podjecha? na pogrzeb. Cho? nekrologami prasowymi ?egna?o profesora Kuberskiego wiele instytucji, to nie by?o w?ród nich ...MEN.

Czy?by zemsta PiS na ludziach z innych barw nie zna?a granic? Tak?e granic przyzwoito?ci?

Panie ministrze profesorze Ryszardzie Legutko – wstyd? si?. Za siebie i swój urz?d pe?en ma?o?ci...Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK