Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Najpierw pikiety potem wspólny strajk!


29 kwietnia pod urz?dami wojewódzkimi w ca?ej Polsce odby?y si? pikiety nauczycieli oraz administracji i obs?ugi szkolnej. Ich organizatorem by?a o?wiatowa "S", a zgodnie z porozumieniem o?wiatowych central zwi?zkowych uczestniczyli w nich o?wiatowcy z ZNP i pozosta?ych organizacji.

 

W Warszawie przed siedzib? w?adz województwa zgromadzi?o si? kilkaset osób. Andrzej Piegutkowski szef mazowieckiej sekcji o?wiaty podkre?la? wsparcie ZNP, a Jerzy Wi?niewski, prezes mazowieckiego ZNP, ?e oto zwi?zki o?wiatowe s? razem i to pierwsze ich wspólne zwyci?stwo.


Zw?aszcza, ?e postulaty wszystkich zwi?zków s? takie same, bo dotycz?ce spraw dla ludzi o?wiaty najwa?niejszych. W Warszawie nie przeszkodzi? nawet wiosenny deszcz, a autokary co rusz dowozi?y manifestantów z innych regionów województwa.

 

Ta i pozosta?e manifestacje, to wst?p do wspólnego strajku szkolnego 27 maja og?oszonego przez Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego. Pikiety i strajk, to wspólny g?os zwi?zków o?wiatowych przeciw polityce zaciskania pasa publicznej edukacji i ograniczania uprawnie? socjalnych ludzi o?wiaty.


Razem mówimy – tego ju? do??. Niech to b?dzie wystarczaj?ca przestroga dla wszystkich, którzy wci?? s?dz?, ?e publiczne, ogólnodost?pne szkolnictwo nadal mo?e by? ?ród?em bud?etowych oszcz?dno?ci.

W tym miejscu przypomnijmy, ?e ZNP domaga si?:
- zagwarantowania zwi?kszenia do 2010 r. wynagrodze? nauczycieli i pracowników niepedagogicznych o co najmniej 50 proc.,
- utrzymania dotychczasowego zakresu praw i obowi?zków nauczycielskich wynikaj?cych z ustawy Karta Nauczyciela,
- utrzymania dotychczasowych uprawnie? emerytalnych nauczycieli.

 

Mazowieccy nauczyciele mówi?c - do?? lekcewa?enia pracowników o?wiaty! - ??daj?, by rz?dz?ca Platforma Obywatelska tak?e po wyborach pami?ta?a o zasadach spo?ecze?stwa obywatelskiego, o budowaniu dialogu z partnerami spo?ecznymi i dotrzymywaniu s?owa.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK