Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Konkurs Literacki „W cieniu mazowieckich wierzb”


    
      Zarz?d Oddzia?u ZNP w Radomiu oraz Zarz?d Okr?gu Mazowieckiego ZNP i dzia?aj?cy przy nim Literacki Klub Nauczycieli przy og?aszaj? Konkurs Literacki pod has?em „W cieniu mazowieckich wierzb”.
      Zapraszamy nauczycieli, pracowników i emerytów szkó? i placówek o?wiatowo-wychowawczych z  Mazowsza. Konkurs ma charakter otwarty, mog? w nim bra? udzia? osoby zrzeszone i nie zrzeszone w organizacjach twórczych. Celem imprezy jest aktywizacja ?rodowisk o?wiatowego oraz propagowanie pi?kna Mazowsza.
     
      1.Tematyka konkursu:
      - pi?kno mazowieckiej przyrody
      - zwyczajne, codzienne,  ludzkie sprawy mieszka?ców Mazowsza
     
      2.Warunkiem uczestnictwa jest nades?anie zestawu trzech utworów poetyckich lub prozy (opowiadanie, reporta? itp. do trzech stron maszynopisu) niepublikowanych w jakiejkolwiek formie oraz nie nagradzanych w innych konkursach. Ten sam autor mo?e uczestniczy? w obydwu dzia?ach konkursu – Poezja oraz Proza nadaj?c swoim pracom z konkretnego dzia?u ró?ne god?a.
     
      3.Prace konkursowe w czterech egzemplarzach nale?y opatrzy? god?em (ka?dy egzemplarz takim samym), a w do??czonej, zaklejonej kopercie podpisanej takim samym god?em jak prace poda? imi? i nazwisko autora, jego adres, telefon kontaktowy, ew. adres e-mail oraz zawód i wys?a? na adres:
     
ZNP - Okr?g Mazowiecki  skr. pocztowa nr 101  00-959 Warszawa 30
z dopiskiem na kopercie „Konkurs  Literacki”.
     
      4. Termin nadsy?ania prac do 10 pa?dziernika 2011 (decyduje data stempla pocztowego).
     
      5.Jury z?o?one z przedstawicieli organizatorów oraz twórców profesjonalnych wywodz?cych si? z nauczycielskiego ruchu artystycznego przyzna po nagrody i  wyró?nienia w ka?dym dziale. Wszystkie nagrodzone i wyró?nione prace zostan? opublikowane w okoliczno?ciowym wydawnictwie pokonkursowym, a ich autorzy otrzymaj? dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
     
      6.Laureaci zostan? zawiadomieni o wynikach konkursu i zaproszeni na uroczyste wr?czenie nagród, które odb?dzie si? podczas posiedzenia Zarz?du Okr?gu Mazowieckiego ZNP w grudniu 2011r.
      Bli?sze informacje pod nr telefonu 603-510-442
                                                              22 318-92-81
 

Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK